Văn hóa - Xã hội
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng tuần 28
13:43' 21/3/2017


Cả 3 cá nhân đạt giải Cuộc thi trắc nghiệm tuần 28 đều dự đoán con số 893 lượt người trả lời đúng. Căn cứ vào thể lệ Cuộc thi, các giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thanh Ngân (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Doãn Thân (Hà Tĩnh) và Lê Quang Chung (Điện Biên).   

 

Đáp án cuộc thi tuần 28:

Câu hỏi 1:

Phương án 3: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Câu hỏi 2:

Phương án 1: Trung ương.

Câu hỏi 3:

Phương án 2: Có trách nhiệm.  

Câu hỏi 4:

Phương án 3: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 892

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 28 thuộc về các cá nhân sau đây:

 

Giải Nhất: Nguyễn Thị Thanh Ngân

                   Hẻm 994, đường Huỳnh Tấn Phát

                             Phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

                   Điện thoại: 0128.617.5356

Trả lời đúng; dự đoán 893 lượt người trả lời đúng

(Thời gian tham gia thi: 06h03’ ngày 14-3-2017).

 

          Giải Nhì: Nguyễn Doãn Thân

                           Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang

                           Tỉnh Hà Tĩnh

                 Điện thoại: 0125.346.6275                    

 Trả lời đúng; dự đoán 893 lượt người trả lời đúng.

(Thời gian tham gia thi: 17h42’ ngày 17-3-2017).

 

Giải Ba:  Lê Quang Chung

                          Số nhà 30, tổ 31, phường Mường Thanh

                          TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

                Điện thoại: 0915.603.579

 Trả lời đúng; dự đoán 893 lượt người trả lời đúng. 

(Thời gian tham gia thi: 22h34’ ngày 18-3-2017).

 

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 29 (diễn ra từ ngày 20 đến 27-3-2017) có nội dung câu hỏi như sau:

 

CÂU HỎI 1: Văn kiện Đại hội XII nêu: Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp; tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra”. Đây là bài học thứ mấy trong một số bài học rút ra sau 30 năm đổi mới?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Bài học thứ nhất (Một là).

Phương án 2: Bài học thứ hai (Hai là).

Phương án 3: Bài học thứ ba (Ba là).

 

CÂU HỎI 2: Trong những phương án dưới đây, đâu là nội dung thuộc nhóm kinh nghiệm thứ hai trong một số kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, bám sát thực tiễn của đất nước và thế giới; đồng thời nắm bắt, dự báo những diễn biến mới để kịp thời xác định, điều chỉnh một số chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp.

Phương án 2: Phải coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, sáng tạo để tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

CÂU HỎI 3: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Trong 5 năm tới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (…), phát triển nhanh, bền vững”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Một số lĩnh vực mũi nhọn.

Phương án 2: Nông nghiệp, nông thôn.

Phương án 3: Quốc phòng, an ninh.

CÂU HỎI 4: Đánh giá chung về công tác xây dựng Đảng 5 năm (2011-2015), Văn kiện Đại hội XII nêu: “Số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nữ, trí thức, học sinh, sinh viên, dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, người lao động trong các thành phần kinh tế và chủ doanh nghiệp tư nhân (…) so với khóa trước”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Tăng hơn.

Phương án 2: Vẫn đảm bảo.

Phương án 3: Giảm hơn./.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS