Văn hóa - Xã hội
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 29 tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng
18:2' 27/3/2017
Ban Tổ chức xin chúc mừng các cá nhân: Nguyễn Đức Hiệp (Học viện Ngoại giao), Lê Minh Trí (Đại học Ngoại thương Hà Nội) và Quách Minh Huệ (Hà Nội) đã đạt giải cuộc thi  trắc nghiệm tuần qua.

Đáp án cuộc thi tuần 29:

Câu hỏi 1:
Phương án 3: Bài học thứ ba (Ba là).

Câu hỏi 2:
Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Câu hỏi 3:
Phương án 2: Nông nghiệp, nông thôn. 

Câu hỏi 4:
Phương án 1: Tăng hơn.

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.820

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 29 thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất: Nguyễn Đức Hiệp
                  Sinh viên lớp Luật Quốc tế 41C, Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao
Trả lời đúng; dự đoán 1.818 lượt người trả lời đúng
(Thời gian tham gia thi: 08h27’ ngày 27/3/2017).

Giải Nhì: Lê Minh Trí
               Sinh viên lớp Anh 11, Kinh tế 4
               Khoa Kinh tế đối ngoại, K53
               Đại học Ngoại thương Hà Nội
                

Trả lời đúng; dự đoán 1.828 lượt người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 08h18’ ngày 27/3/2017).

Giải Ba: Quách Minh Huệ
              Nhà C6, ngõ 18, đường Nguyễn Khuyến
              Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
               

Trả lời đúng; dự đoán 1.756 lượt người trả lời đúng. 
(Thời gian tham gia thi: 09h34' ngày 25.3/2017).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 30 (diễn ra từ ngày 27/3 đến 03/4/2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như (…)”. Hãy chọn phương án đúng với Văn kiện?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: du lịch, tài chính, ngân hàng, hàng không, công nghệ thông tin, y tế chất lượng cao.

Phương án 2: du lịch, hàng hải, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, hàng không, viễn thông, công nghệ thông tin.

Phương án 3: du lịch, bảo hiểm, chứng khoán, logistics, viễn thông, dịch vụ khoa học và công nghệ.

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII xác định: “Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều phải hoạt động theo (…), bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Pháp luật.

Phương án 2: Quy định của Nhà nước.

Phương án 3: Cơ chế thị trường.

CÂU HỎI 3: Văn kiện Đại hội XII nêu chỉ tiêu trong 5 năm (2016 - 2020), tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm bình quân khoảng bao nhiêu phần trăm một năm (%/năm)?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Khoảng 1,0 - 1,5%/năm.

Phương án 2: Khoảng 1,5 - 2,0%/năm.

Phương án 3: Khoảng 2,0 - 2,5%/năm.

CÂU HỎI 4: “Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội”. Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII nêu lên thuộc lĩnh vực nội dung nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phương án 2: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người.

Phương án 3: Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội./.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS