Văn hóa - Xã hội
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng tuần 31
17:17' 10/4/2017

Với các đáp án đúng và dự đoán chính xác con số 1.237/1.262 lượt người tham gia trả lời đúng, cá nhân Lê Thị Duyên Thắm (Bến Tre) đã đạt giải Nhất cuộc thi trắc nghiệm tuần 31. Giải Nhì và giải Ba thuộc về Nguyễn Văn Hùng (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự) và Nguyễn Thị Thanh Ngân (TP. Hồ Chí Minh) .   Đáp án cuộc thi tuần 31:

Câu hỏi 1:

Phương án 1: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Câu hỏi 2:

Phương án 3: thanh niên, thiếu niên.

Câu hỏi 3:

Phương án 2: thuốc nam.

Câu hỏi 4:

Phương án 3: dưới 4%.

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.237

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 31 thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất: Lê Thị Duyên Thắm

                   Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

                             Tỉnh Bến Tre

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số lượt người trả lời đúng: 1.237

(Thời gian tham gia thi: 08h42’ ngày 5-4-2017).

          Giải Nhì: Nguyễn Văn Hùng

                Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự

                TP. Hồ Chí Minh

Trả lời đúng; dự đoán 1.234 lượt người trả lời đúng.

(Thời gian tham gia thi: 22h35’ ngày 5-4-2017).

Giải Ba: Nguyễn Thị Thanh Ngân

                         Hẻm 994, đường Huỳnh Tấn Phát

                         Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời đúng; dự đoán 1.242 lượt người trả lời đúng. 

(Thời gian tham gia thi: 20h49’ ngày 9-4-2017).

 

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 32 (diễn ra từ ngày 10 đến 17-4-2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Trong những phương án dưới đây, đâu là một trong những  nội dung được Văn kiện Đại hội XII nêu lên, khi nhận định về ý nghĩa của 30 năm đổi mới (1986 - 2016)?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Phương án 2: Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo về vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đây là một trong những nội dung thuộc “Mục tiêu tổng quát” hay “Nhiệm vụ tổng quát” phát triển đất nước trong 5 năm 2016-2020?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Mục tiêu tổng quát.

Phương án 2: Nhiệm vụ tổng quát.

Phương án 3: Mục tiêu tổng quát và Nhiệm vụ tổng quát.

CÂU HỎI 3: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội. Phê phán những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ (…)”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: hình thức.

Phương án 2: nửa vời.

Phương án 3: vô nguyên tắc.

CÂU HỎI 4: Một trong những hạn chế của quá trình thực thi thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là “Giá cả một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu chưa thực sự tuân theo nguyên tắc (…)”. Nội dung trong (…) được xác định trong Văn kiện Đại hội XII trong là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: định hướng xã hội chủ nghĩa

Phương án 2: thị trường.

Phương án 3: cơ chế giá có sự quản lý của Nhà nước./.

          Ban Tổ chức Cuộc thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS