Văn hóa - Xã hội
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng tuần 33
7:16' 25/4/2017
Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân Nguyễn Văn Bình (Hà Nội), Nguyễn Thị Mận (Hà Nội) và Trần Quang Truyền (Ninh Thuận) đã giành giải thưởng cuộc thi trắc nghiệm tuần qua.   


Đáp án cuộc thi tuần 33:

Câu hỏi 1:

Phương án 2: Đại hội VIII .

Câu hỏi 2:

Phương án 3: từng giai đoạn phát triển.

Câu hỏi 3:

Phương án 1: 42%.

Câu hỏi 4:

Phương án 2: vững mạnh về chính trị.

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.497

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 33 thuộc về các cá nhân sau đây:

 

Giải Nhất: Nguyễn Văn Bình

                   Thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ

                   Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số lượt người trả lời đúng: 1.497

(Thời gian tham gia thi: 19h21’ ngày 23-4-2017).

         

          Giải Nhì: Nguyễn Thị Mận

                Xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Trả lời đúng; dự đoán 1.499 lượt người trả lời đúng.

(Thời gian tham gia thi: 19h22’ ngày 23-4-2017).

 

Giải Ba: Trần Quang Truyền

                         Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm

                         Tỉnh Ninh Thuận

Trả lời đúng; dự đoán 1.500 lượt người trả lời đúng. 

(Thời gian tham gia thi: 14h10’ ngày 17-10-2017).

 

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 34 - tuần cuối cùng (diễn ra từ ngày 24/4 đến 01/5/2017) có nội dung câu hỏi như sau:

 

CÂU HỎI 1: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng (…)”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: chuyên dụng

Phương án 2: đa dụng

Phương án 3: lưỡng dụng

 

CÂU HỎI 2: “Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII nêu lên thuộc lĩnh vực nội dung nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phương án 2: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phương án 3: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

CÂU HỎI 3: Cùng với phương hướng, nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Văn kiện Đại hội XII xác định phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với… ?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Quốc hội

Phương án 2: Nhà nước

Phương án 3: Chính phủ

 

CÂU HỎI 4: Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đây là một trong những nội dung được khẳng định trong văn kiện nào của Đại hội XII?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương án 2: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Phương án 3: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

          Ban Tổ chức Cuộc thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS