Văn hóa - Xã hội
Bình Dương hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở trọ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
18:0' 14/8/2021
Ngày 14-8-2021, đồng chí Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.Trong tháng 8-2021, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ nhận được hỗ trợ lương thực, thực phẩm hoặc bằng tiền trị giá 500.000 đồng/người.

Theo đó, trong tháng 8-2021, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (trừ công nhân lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”, ‘‘1 cung đường, 2 điểm đến”) sẽ nhận được hỗ trợ lương thực, thực phẩm hoặc bằng tiền. Mức hỗ trợ một lần, trị giá 500.000 đồng/người. Việc xác định đối tượng được nhận hỗ trợ do ban điều hành khu, ấp xét và UBND cấp xã xác nhận.

Được biết, kinh phí thực hiện cho việc hỗ trợ lần này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác.


Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện, tổ chức kiểm tra và giám sát các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và các tổ chức thành viên, các hội đoàn thể tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách này, huy động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia công tác hỗ trợ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này.

UNBD tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định này, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng theo quy định để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, đồng thời tổ chức triển khai hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Chánh Văn phòng, UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 14-8-2021.
H.H
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS