Văn hóa - Xã hội
Những kết quả nổi bật về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hậu Giang trong quý III năm 2021
17:2' 29/12/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực trong quý III năm 2021 như sau:
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chiều ngày 14-8 (Ảnh: Báo Hậu Giang).

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Tỉnh ủy đã điều chỉnh, bổ sung và ban hành Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 9-8-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy xây dựng các đề án, nghị quyết theo kế hoạch.

Trong quý III, Tỉnh ủy tổ chức 3 hội nghị sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác và các văn bản của Trung ương, của tỉnh được kịp thời, sát tình hình thực tế, chất lượng ngày càng nâng lên, với hình thức phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, thứ hai, thứ ba (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời sắp xếp tổ chức, cán bộ, kiện toàn các chức danh sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc; đến nay tỉnh cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục cảnh giác cao độ, bảo vệ thành quả đã đạt được.

Về công tác xây dựng Đảng 

Công tác chính trị tư tưởng: Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, địa phương bằng hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Tổ chức sơ, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực tuyên giáo.

Tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ổn định, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Dư luận đồng tình và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung thực hiện nhiều giải pháp kịp thời, quyết liệt trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành (bìa phải, hàng trên), kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (Ảnh: Mỹ xuyên, báo Hậu Giang).

Các cấp ủy đảng tích cực triển khai học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong cán bộ, đảng viên. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ biên soạn quyển kỷ yếu “Những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2020”.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và Tổ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở hoạt động đúng theo Quy chế và tích cực tham gia đấu tranh, bóc gỡ, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát sự chỉ đạo, định hướng, thông tin toàn diện, kịp thời tình hình thời sự, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương.

Công tác tổ chức, cán bộ: Tỉnh ủy ban hành Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch và giới thiệu nhân sự Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang; triển khai Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị đã quyết định kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 20 quyết định liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ; Thông báo phân công các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh; báo cáo sơ, tổng kết các văn bản theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm, đã mở được 4 lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, chính sách cán bộ cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện tích cực, ban hành 34 quyết định như: Nâng lương thường xuyên, tính phụ cấp cho cán bộ, công chức, tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng; chuyển xếp ngạch lương đối với cán bộ, công chức,... Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng theo hướng chất lượng, hiệu quả, đến nay đã kết nạp mới 348/540 đảng viên, đạt 64,44% chỉ tiêu Nghị quyết; tặng Huy hiệu Đảng các loại đợt 2-9 cho 144 đồng chí và tặng trước thời hạn 5 đồng chí.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, đã thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị 46 trường hợp, phục vụ cho hiệp y quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kết nạp đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát: Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; xây dựng các báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo yêu cầu đề cương, thời gian quy định. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ tiêu 2 chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 “Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện ít nhất 1 cuộc kiểm tra” đã và đang được các cấp ủy thực hiện tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Thông báo số 107- TB/UBKTTW ngày 17-8-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để biết, thực hiện. Qua đó, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra; thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 5 cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc; việc kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng đảm bảo đúng quy trình, quy định, một số cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện tăng so với cùng kỳ, qua đó kịp thời uốn nắn, nhắc nhỡ, góp phần giảm đảng viên vi phạm. Qua 9 tháng đầu năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 73 đảng viên (giảm 12 so với cùng kỳ), chiếm 0,22% so với đảng viên toàn Đảng bộ, với các hình thức: khiển trách 45, cảnh cáo 15, cách chức 1, khai trừ 12.

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng: Chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo kế hoạch đã đề ra. Duy trì tổ chức giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; báo cáo kết quả chuyển các vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án đến cơ quan điều tra để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 3-6-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Công tác dân vận Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể: Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các phong trào thi đua yêu nước và mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm; phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân, chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của Đảng dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 07-QC/TU ngày 21-6-2021 về phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Tổ chức sơ, tổng kết các văn bản, báo cáo Trung ương đảm bảo theo đề cương và thời gian quy định.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả; quan tâm chăm lo tốt đời sống của đoàn viên, hội viên, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện, kịp thời hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành phố như: Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh trong mùa dịch. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vùng cách ly y tế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 7-7-2021 về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

H. Hào

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS