Văn kiện - Tư liệu
Về thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2013
22:28' 10/7/2013BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

                             *

Số 5012 - CV/BTCTW

V/v thi nâng ngạch chuyên viên chính,

chuyên viên cao cấp năm 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013

 

            

             Kính gửi:           - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

                            - Các ban đảng, đảng ủy khối Trung ương,

                                      - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và

                                các đoàn thể chính trị-xã hội,

 

Thực hiện các quy định về việc thi nâng ngạch theo Luật Cán bộ, công chức, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2013 đối với cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (số 87-KH/BTCTW, ngày 15-5-2013)[1] .

Sau khi xem xét báo cáo nhu cầu dự thi của từng cơ quan, đơn vị; tính cân đối về cơ cấu ngạch, bậc trong hệ thống và mối tương quan chung giữa các cơ quan, đơn vị; chỉ tiêu phân bổ và số cán bộ, công chức đã dự thi năm 2012… Ban Tổ chức Trung ương thông báo đối tượng, chỉ tiêu nâng ngạch cán bộ, công chức năm 2013 và hồ sơ, thủ tục cử cán bộ, công chức dự thi, cụ thể như sau:

I. Đối tượng dự thi

Thực hiện theo đúng quy định tại Kế hoạch số 87-KH/BTCTW, ngày 15-5-2013 của Ban Tổ chức Trung ương[2]

II. Phân bổ chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp đối với các cơ quan, đơn vị

1. Nguyên tắc chung

Thực tế các kỳ thi gần đây, có những cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu dự thi rất nhiều nhưng số lượng cán bộ, công chức dự thi lại ít hơn số chỉ tiêu được phân bổ; hoặc cán bộ, công chức có nhu cầu dự thi để bổ nhiệm ngạch không gắn với vị trí việc làm mà chỉ căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, …

Từ thực tế trên, năm 2013 việc phân bổ chỉ tiêu được thực hiện theo nguyên tắc: Xét nhu cầu dự thi của từng cơ quan, đơn vị; tính cân đối về cơ cấu ngạch, bậc trong hệ thống và mối tương quan chung giữa các cơ quan, đơn vị; chỉ tiêu phân bổ và số cán bộ, công chức đã dự thi năm 2012…

2. Chỉ tiêu nâng ngạch của cơ quan, đơn vị

Chỉ tiêu nâng ngạch của từng cơ quan, đơn vị (có bảng chi tiết kèm theo).

3. Việc cử cán bộ, công chức tham gia dự thi nâng ngạch

Thực hiện nguyên tắc cạnh tranh, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức dự thi với số lượng nhiều hơn chỉ tiêu nâng ngạch[3].

Trường hợp số cán bộ, công chức dự thi bằng hoặc thấp hơn chỉ tiêu nâng ngạch, Ban Tổ chức Trung ương sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu nâng ngạch để bảo đảm số dư cạnh tranh tối thiểu là 01 người (trừ trường hợp đơn vị chỉ có 01 người dự thi).

II. Hồ sơ, thủ tục cử cán bộ, công chức dự thi

1. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ cán bộ, công chức đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, gồm:

a) Bản sơ yếu lý lịch (theo Mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV, ngày 06-10-2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức;

b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan thẩm quyền;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

đ) Bản sao có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức về việc cán bộ, công chức đã tham gia xây dựng các đề tài, đề án (quy định tại điểm e khoản 2 Mục II Kế hoạch số 87-KH/BTCTW, ngày 15-5-2013 của Ban Tổ chức Trung ương);

e) Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc luân chuyển cán bộ đối với cán bộ, công chức tham dự kỳ thi (đối tượng được quy định tại khoản 1 Mục I Kế hoạch số 87-KH/BTCTW, ngày 15-5-2013 của Ban Tổ chức Trung ương).

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi cán bộ, công chức được bỏ vào bì có kích thước 250 x 340 x 5 mm (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV, ngày 18-6-2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức …).

2. Thủ tục cử cán bộ, công chức dự thi

a) Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính

Văn bản của cơ quan quản lý cử cán bộ, công chức dự thi kèm theo danh sách, danh sách miễn thi môn ngoại ngữ, tin học (công chứng các văn bằng, chứng chỉ kèm theo); gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 20-7-2013. Quá thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị chưa có văn bản được coi là không có nhu cầu cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính.

Hồ sơ cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính do cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức lưu giữ, quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt hồ sơ.

b) Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Văn bản của cơ quan quản lý cử cán bộ, công chức dự thi kèm theo danh sách, danh sách miễn thi môn ngoại ngữ, tin học và hồ sơ đăng ký dự thi của cán bộ, công chức (kèm theo bản sao quyết định xếp lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền); gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 30-8-2013. Quá thời hạn trên, cơ quan, đơn vị chưa có văn bản được coi là không có nhu cầu cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp.

c) Để đảm bảo cho việc thẩm định, ra quyết định bổ nhiệm ngạch tránh được sai sót, đề nghị các cơ quan, đơn vị lập các bảng biểu theo đúng mẫu đã quy định và đồng gửi về hộp thư điện tử, địa chỉ: btctw.cs@gmail.com (File Excel, font chữ Times New Roman).

Công văn này và các biểu mẫu kèm theo được đăng tải trên Website: xaydungdang.org.vn (Mục Văn kiện-Tư liệu). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ảnh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, điện thoại: 080.45077; 080.45522) để xem xét, giải quyết.

Mẫu tổng hợp danh sách thi CVC

Mẫu tổng hợp danh sách thi CVCC

         

Nơi nhận:                                                                

- Như trên;

- Các đồng chí lãnh đạo Ban;

- Các vụ: I, II, III, IV;

- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Tạp chí Xây dựng Đảng;

- Lưu VP, Vụ CSCB (4b).                                                                       

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quynh

 


[1] Đối với kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương thực hiện theo quy định tại Công văn số 2993-CV/BTCTW, ngày 11-7-2012 của Ban Tổ chức Trung ương.

[2] Trước đây, những người là viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ Trung ương đến cấp huyện đang xếp lương ở ngạch công chức hành chính được tham dự cùng kỳ thi nâng ngạch công chức. Thực hiện Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn Luật, khái niệm “ngạch” thay thế bằng khái niệm “chức danh nghề nghiệp”; các đối tượng là viên chức hưởng lương trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được thăng hạng chức danh nghề nghiệp thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng. Trong trường hợp các cơ quan chức năng chưa xây dựng được hệ thống danh mục, tiêu chuẩn, mã số chức danh nghề nghiệp và cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức chưa quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi riêng đối với đối tượng này.

[3] Để công tác chuẩn bị kỳ thi được chu đáo, đề nghị các cơ quan, cơ quan cử cán bộ, công chức dự thi có số dư không quá nhiều (nên ở khoảng 20%). Đối với những đơn vị có chỉ tiêu phân bổ thấp, xử lý như sau: ví dụ chỉ tiêu được phân bổ là 1, số dư 20% là: 1 x 20% = 0,2 làm tròn thành 1; số cán bộ, công chức dự thi sẽ là 2.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS