Văn kiện - Tư liệu
Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 "Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022". Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 kèm theo Đề cương thông tin, tuyên truyền chi tiết.
Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao xây dựng Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 quyết định triệu tập công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018. Từ 14h00 ngày 04-11-2018 công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.
Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 về việc xử lý vi phạm nội quy và quy chế của kỳ thi.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch tổ chức đại hội các cấp của tổ chức mình để báo cáo cấp ủy cùng cấp danh sách cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử và nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi quyết định giải quyết việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.
Thực hiện quy định của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy định 256-QĐ/TW của Ban Bí thư bảo đảm cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền.
Ban Tổ chức Trung ương thông báo Công văn triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016 (có file danh sách đính kèm).
Ban Thư ký Hội đồng thi thông báo Lịch thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016.
Lịch thi và danh sách phòng thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015. Công chức dự thi có mặt tại phòng thi các môn trước 30 phút.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 9848-CV/BTCTW ngày 30 tháng 9 năm 2015 về việc triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: