Văn kiện - Tư liệu
Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 về việc xử lý vi phạm nội quy và quy chế của kỳ thi.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch tổ chức đại hội các cấp của tổ chức mình để báo cáo cấp ủy cùng cấp danh sách cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử và nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi quyết định giải quyết việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.
Thực hiện quy định của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy định 256-QĐ/TW của Ban Bí thư bảo đảm cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền.
Ban Tổ chức Trung ương thông báo Công văn triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016 (có file danh sách đính kèm).
Ban Thư ký Hội đồng thi thông báo Lịch thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016.
Lịch thi và danh sách phòng thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015. Công chức dự thi có mặt tại phòng thi các môn trước 30 phút.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 9848-CV/BTCTW ngày 30 tháng 9 năm 2015 về việc triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015. Cán bộ, công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, gửi đơn phúc khảo về Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: Số 2A Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) trước ngày 02-10-2015 (tính theo dấu bưu điện ngày gửi).
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải 7 chuyên đề thi chuyên viên cao cấp khối cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015. Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương theo địa chỉ e-mail: thanhsonvu@yahoo.com
Danh sách phòng thi môn Kiến thức chung (khu vực miền Bắc) kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015.
Trang12345678910
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: