Cán bộ
Ngày 17-10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cao Bằng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 98-QÐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Quy định nêu rõ mục đích, yêu cầu của công tác này là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ðảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Ðổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen,...
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định nhân sự 3 đơn vị: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Một trong những điểm mới và nổi bật trong công tác cán bộ được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016 vừa qua là công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, góp phần từng bước khắc phục tình trạng mà hầu hết các cấp ủy đảng cho rằng việc nhận xét, đánh giá cán bộ là khâu yếu nhưng chậm được khắc phục.
Công tác cán bộ nữ được Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Những năm qua, đội ngũ lãnh đạo, quản lý nữ phát triển không ngừng cả về số lượng, chất lượng cũng như những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc vừa triển khai các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 89 - QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời phỏng vấn làm rõ hơn nội hàm, mục đích, ý nghĩa các Quy định của Bộ Chính trị.
Đánh giá cán bộ, công chức là tiền đề quyết định việc quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, cho nên từ nhiều năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thay đổi về “chất” công tác này. Bên cạnh xây dựng bộ tiêu chí để “lượng hóa” việc đánh giá cán bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kế hoạch kiểm tra, sát hạch hằng năm đối với từng cán bộ, công chức.
Là quốc gia có nhiều dân tộc, Đảng ta luôn xác định đường lối, chính sách dân tộc có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược cách mạng, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X (2006): “Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số; động viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các dân tộc... Nghị quyết số 24/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ Bảy, khoá IX về Công tác dân tộc (2003) nhấn mạnh quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số...
Ngày 8-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp và quyết định miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ Công thương và đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công thương đối với đồng chí Hồ Thị Kim Thoa.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: