Cán bộ
Đối với tỉnh Lào Cai, trong những năm qua, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác thu hút, trọng dụng nhân tài bằng việc hoàn thiện và ban hành nhiều cơ chế chính sách phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, nhất là thu hút đội ngũ trí thức có trình độ cao về làm việc tại Lào Cai.
Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; ông Nguyễn Thanh Long về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017, BTV Tỉnh ủy Gia Lai đã kịp thời chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên các nội dung cơ bản, trọng tâm của Quy định để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện. Sau khi triển khai Quy định số 98-QĐ/TW, công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể.
Công chức văn phòng - thống kê đóng vai trò quan trọng trong công tác thu thập dữ liệu thống kê tại địa phương. Để phát huy năng lực của công chức văn phòng - thống kê các xã miền núi ở Nghệ An hiện nay, cần có sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh Quảng Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII), thời gian qua, BTV Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, trong đó đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được quan tâm, chú trọng.
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phối hợp với Ngành Kiểm tra Đảng làm tốt công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra đi công tác nơi khác và cán bộ các nơi khác đến công tác ở Ngành Kiểm tra Đảng theo Kết luận số 23-KL/TW đã có nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25-2-2022 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Ngày 8-2-2022, Ban Bí thư ban hành Quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị (gọi tắt là Quy định 57). Quy định 57 thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, phù hợp với đối mới công tác cán bộ nói chung. Quy định 57 bao quát tất cả 3 cấp đào tạo lý luận chính trị, gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bên liên quan trong việc hoạt động đào tạo lý luận chính trị từ Trung ương tới cơ sở. Toàn văn Quy định 57 đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải. Bài viết này tập trung giới thiệu những điểm mới, mấu chốt nhất trong Quy định này.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, BTV Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 105-QĐ/TW, đưa công tác cán bộ ngày càng đi vào nền nếp.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: