Cán bộ
Bộ Nội vụ vừa có Thông báo số 40/TB-TTBNV kết luận thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.
Xét báo cáo của Bộ Nội vụ về việc lãnh đạo một số địa phương, đơn vị tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, lãnh đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.
Chiều 28-12, Bộ Công thương ra thông báo về việc thu hồi các quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm, điều động nhân sự đối với những trường hợp gồm ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Quang Hải, ông Vũ Đình Duy và bà Vũ Thúy Huệ...
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả thanh tra công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở.
Đại hội XII của Đảng đề ra nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, cụ thể là phải xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp. Với tinh thần thực hiện nghiêm túc, nhất quán, đúng nguyên tắc các khâu trong công tác cán bộ, ngay đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương đã có một số văn bản chỉ đạo công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu chặt chẽ trong đánh giá, lựa chọn, sử dụng cán bộ; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Phát huy kết quả của những kỳ thi trước, năm 2016, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo sát sao các vụ, đơn vị tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính. Kỳ thi tiếp tục được đổi mới, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định và đã đạt được những kết quả tích cực góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan của Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội.
Xuất phát từ vị trí quan trọng của cơ sở, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (cơ sở) nói riêng - những người trực tiếp tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Để nâng cao chất lượng đội ngũ này, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU về “Quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc Khmer của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện Kết luận số 08-KL/TU về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer”.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ tại một số địa phương.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: