Cán bộ
Đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.
Thành ủy Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng Chương trình hành động thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; gương mẫu thực hiện 8 nội dung cơ bản trong Quy định, được thể hiện ở các nội dung: (1) Trước hết phải nghiêm khắc đối với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức; (2) Kiểm soát bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; (3) Kiểm soát đối với gia đình và người thân.
Thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Quy định số 11-QÐi/TU về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quản lý.
Vừa qua, Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo kỳ thi.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã coi trọng tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo chức danh, trong đó bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII; lớp bồi dưỡng bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương. Đồng thời, mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng
Quy hoạch cán bộ là một trong những khâu quan trọng của công tác cán bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 rút kinh nghiệm từ những yếu kém, vướng mắc, khuyết điểm nảy sinh trong thực tiễn, các cấp ủy, tổ chức đảng ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã triển khai công tác này bài bản hơn, cơ bản bảo đảm đúng quy trình, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ một cách chủ động, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (Nghị quyết 22) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Yên Bái đã tạo bước chuyển biến rõ nét, đặc biệt là việc triển khai thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở.
Ngày 20-1, tại TP.Tam Kỳ, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bi thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Quảng Nam.
Việc đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ, đồng thời thực hiện quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đã tạo chuyển biến rất tích cực, góp phần đổi mới trong công tác cán bộ; đồng thời ràng buộc, nêu cao trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đây cũng thể hiện sự quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.
Đến năm 2017, TP. Hồ Chí Minh có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. 5 năm qua, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: