Cán bộ
Sau khi Ban Tổ chức Trung ương có Kế hoạch số 161-KH/BTCTW, ngày 9-8-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã xây dựng Kế hoạch số 24-KH/BTCTU, ngày 26-9-2018 về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
Ngày 29-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi Lễ.
Chính phủ cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xoá bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng tạo lập môi trường làm việc dân chủ, cạnh tranh, bình đẳng, tạo mọi điều kiện để phát huy trí tuệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Đảng ủy Khối là cấp trên trực tiếp của đảng ủy các bộ, ngành, đoàn thể, nhưng không có chính quyền cùng cấp. Cho nên, trên thực tế, vẫn còn những chồng chéo, trùng lắp nhất định về một số nhiệm vụ cụ thể. Do đó, cần phải tiến hành rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện một cách chặt chẽ, đầy đủ, cụ thể chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cũng như cần rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy các bộ, ngành, đoàn thể nhằm khắc phục thấp nhất những chồng chéo, trùng lắp trong chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức đảng này.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 6 khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn tinh giản biên chế. Phân công, giao nhiệm vụ từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai theo từng lĩnh vực, tổng số có 31 đề án hoàn thành trong năm 2018, 2019.
Để đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW, cấp ủy đảng và cán bộ chủ trì các cấp phải thống nhất nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ thực chất là đo lường phẩm chất, năng lực của cán bộ. Đây là khâu quan trọng tác động đến các khâu của công tác cán bộ. Dó đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải phát huy dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong công tác cán bộ.
Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề đối với phát triển nhân lực khoa học và công nghệ của nước ta. Để tạo bước đột phá trong việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ, có hệ thống các giải pháp mang tính toàn diện từ tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, trọng dụng nhân lực khoa học và công nghệ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Ngày 28-9, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kết thúc hoạt động Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ, Đảng ủy Binh chủng Hóa học xác định: xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ là nhân tố quyết định để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Binh chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: