TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 7/2017
Số : 7
Năm xuất bản : 2017
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Đào Ngọc Dung - UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tác giả : Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam
Tác giả : TRẦN XUÂN
Tác giả : TRƯƠNG NGUYỆT
Tác giả : Trần Việt
Tác giả : Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ
Tác giả : MAI ANH
Tác giả : LẠI TIẾN THỊNH - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Nguyễn Đức Hòa - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNCNTƯ tại TP. Hồ Chí Minh
Tác giả : Sơn Tra
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Bảo Yến
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Nguyễn Bá Thắng
Tác giả : Nguyễn Bá Thắng
Sinh hoạt đảng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu rất vẻ vang nhưng hết sức nặng nề. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm do Đảng và nhân dân giao phó trong thời điểm hiện nay cũng chính là khi người cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn được sứ mệnh của Đảng trong vấn đề nan giải tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong quá trình phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: