Lý luận - Thực tiễn
Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội gắn với việc thực hiện yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cả hai trụ cột của Quốc hội là Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Theo đó, cần giảm hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp; quy định số lượng hợp lý giữa lãnh đạo, ủy viên thường trực, ủy viên chuyên trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả...
Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đầy nhiệt huyết cách mạng, mãi mãi tỏa sáng, dẫn đường toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua mà chính Người là tấm gương mẫu mực, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các phong trào thi đua. Lời kêu gọi thi đua ái quốc nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mang tên của Bác đã phát động nhiều phong trào Thi đua ái quốc bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Nhiều phong trào thi đua khởi nguồn từ Thành phố như các phong trào thi đua “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng Nhà tình nghĩa”, “Xây dựng Nhà tình thương”, “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, “Thanh niên tình nguyện”,... thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đi vào đời sống...
Xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức hiện nay, xét về bản chất là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu; tổ chức đảng TSVM, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết; phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện được mục tiêu đó, yêu cầu tổ chức đảng các cấp từ Quân ủy Trung ương đến chi bộ; đảng viên từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao đến những đảng viên là chiến sĩ trong quân đội phải luôn kiên định, vững vàng và kiên trì phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
Xây dựng Đảng về đạo đức chính là làm cho từng tổ chức đảng, từng đảng viên phải thực hành đạo đức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Để làm tốt yêu cầu này, phải tập trung xây dựng và thực hiện cơ chế phát huy nghĩa vụ, trách nhiệm tự giác, nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hành đạo đức.
Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Ðảng, trong đó cơ quan tổ chức, cán bộ là nòng cốt. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Sức mạnh của Ðảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân; phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình vừa triển khai Kế hoạch số 146 - KH/TU về tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2018.
Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đây là cuộc đấu tranh làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, chính quyền, có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ.
Quyền lực càng cao, càng tuyệt đối, nếu không được kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến sự tha hoá. Vì vậy, khi thực hiện "nhất thể hoá", cần thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực của người đứng đầu nói riêng nhằm xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: