Lý luận - Thực tiễn
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thực sự là vấn đề cấp bách đối với sự mất còn của Đảng, của chế độ. Đây không chỉ là một đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên nhằm quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương theo chế độ quy định mà còn với ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt như một đợt “chỉnh huấn”, “chỉnh Đảng” mà Đảng ta và Bác Hồ đã tiến hành vào những năm 1952, 1961 và 1965.
Hình thức kỷ luật cụ thể đối với tổ chức đảng và đảng viên đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã từng bước tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chứng minh sự quyết tâm của Đảng ta trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng. Kết quả xử lý các vụ việc vi phạm nêu trên đã để lại nhiều bài học sâu sắc trong thực hiện các nguyên tắc của Đảng; công tác quản lý cán bộ, giáo dục và rèn luyện đảng viên; trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước…
Mặc dù không phải là một tác phẩm chuyên luận về vấn đề đạo đức cách mạng nhưng ở ngay trang đầu tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề đạo đức tư cách của người cán bộ cách mạng, bởi với nhãn quan chính trị của một nhà cách mạng chân chính, Người sớm nhận ra đây là cái gốc của mọi vấn đề. Muốn làm cách mạng, trước hết cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức tư cách người cách mạng...
Bảy mươi hai năm đã qua, Quốc khánh 2 - 9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ đến thời khắc thiêng liêng của dân tộc, thời khắc mà không khí đất trời và lòng người như hòa quyện vào nhau để hướng về một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam - vị lãnh tụ Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập công bố toàn thế giới biết về một đất nước nhỏ bé đã đánh thắng đế quốc thực dân để giành độc lập cho dân tộc.
Để nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc thì khâu kiểm tra là vô cùng cần thiết, không thể thiếu. Kinh nghiệm một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua ở một số bộ, ngành, ban chỉ đạo, địa phương, tổng công ty nhà nước cho thấy khâu kiểm tra, giám sát, dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu Đảng là cực kỳ quan trọng. Qua đây, chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm quý, từ đó vận dụng vào công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ lãnh đạo mà Bộ Chính trị vừa ban hành.
Thắng lợi vang dội của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã để lại nhiều bài học quý, trong đó, phải kể đến bài học mang tính quyết định, có ý nghĩa sâu sắc, đó là: sự thống nhất cao độ giữa “ý Đảng với lòng dân”. Nội dung cốt lõi của sự thống nhất đó là: chủ trương, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng phù hợp và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân” đã tạo nên sức mạnh lớn lao, đưa cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nhanh chóng giành thắng lợi trong cả nước.
72 năm qua, thấm nhuần và quán triệt sâu sắc quan điểm, học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả, thành tích vẻ vang đó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu còn nguyên giá trị cho công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội hôm nay. Trong đó, vận động, thuyết phục, hướng dẫn để khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, khả năng tiềm tàng của quần chúng nhân dân, làm cho quần chúng nhân dân tin tưởng, hăng hái, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, cống hiến, hy sinh cùng với Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, chiến đấu là bài học lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Giáo dục chính trị là một nội dung quan trọng trong công tác bồi dưỡng giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ công chức chuyên môn làm việc trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta nói chung và Quận ủy, UBND quận Hà Đông nói riêng.
Thực tiễn Việt Nam đã chứng minh, một trong những nguyên nhân dẫn tới những thắng lợi của cách mạng bắt nguồn từ mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân. Trong đó, Đảng cần Nhân dân với vai trò là lực lượng cách mạng, còn Nhân dân cần Đảng soi đường, dẫn lối. Trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, càng trở nên cấp thiết.
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: