Lý luận - Thực tiễn
Đảng bộ Cục Hậu cần Bộ đội Biên phòng hiện có 16 tổ chức cơ sở đảng, gồm 3 đảng bộ, 13 chi bộ cơ sở. Những năm qua, Đảng ủy Cục Hậu cần luôn đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh (TSVM).
Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ của các cơ quan đầu não của Ðảng, Nhà nước, vì thế cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ðảng bộ Khối phải là Ðảng bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương...
Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu của cả nhiệm kỳ là “Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.
Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện, đó là: xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt hệ thống chính trị cơ sở.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng tư tưởng vĩ đại của Người về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng vẫn còn nguyên giá trị. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ là một nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Nhà nước hiện nay.
Giáo dục và kêu gọi cộng đồng du học sinh cảnh giác trước thủ đoạn tuyên truyền, lôi kéo vào các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, làm cho du học sinh thấm nhuần đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bồi đắp lòng yêu nước và xây dựng cho mỗi cán bộ, đảng viên và du học sinh lòng trung thành đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Đảng ta đang đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở nhận thức rõ việc phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng là một trong những cách thức hữu hiệu nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết và các quy định nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng như phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Có thể nói, sau các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tiếp tục thảo luận và ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Trung ương đã nhận được sự tán đồng cao của các tầng lớp nhân dân.
Sau 3 năm thực hiện thí điểm mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện ở tỉnh Quảng Ninh, bước đầu đã mang lại hiệu quảtrong việc bảo đảm sự phối hợp, thống nhất, tiết kiệm nguồn lực, làm rõ hơn vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; huy động sự tự nguyện của nhân dân, nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả hoạt động; tiết kiệm biên chế; niềm tin của nhân dân vào Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên.
Sáng 22-10, Quốc hội Khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6 tại Thủ đô Hà Nội. ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN phát biểu khai mạc Kỳ họp. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch QH.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: