Lý luận - Thực tiễn
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu nhiệm vụ của báo chí và trách nhiệm của nhà báo trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là một phương pháp hiệu quả để phát huy chức năng của báo chí như lãnh tụ Lê-nin đã nói là: “Tờ báo không phải chỉ là người tuyên truyền tập thể và người cổ động tập thể mà lại còn là người tổ chức tập thể nữa”.
Đường cách mệnh là một trong những tác phẩm lớn trong di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðồng thời là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam. Thông qua phương pháp phân tích thực tiễn, Đường cách mệnh đã giải quyết những vấn đề rất cơ bản của cách mạng nước ta từ mục tiêu đến lực lượng tham gia, giai cấp lãnh đạo, phương pháp, phương châm tiến hành cách mạng. 90 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị và ý nghĩa to lớn của tác phẩm vẫn đang tiếp tục soi sáng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
Yêu cầu xây dựng Lý Sơn thành huyện đảo mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng, phong phú đa dạng về đời sống văn hóa là một nhu cầu cấp thiết. Các cấp ủy đảng ở Lý Sơn xác định, muốn thực hiện được nhiệm vụ này, cần xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh với nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức phẩm chất trong sáng, suốt đời phấn đấu hy sinh, tận tụy phục vụ đất nước và nhân dân, không cá nhân vụ lợi, tiên phong trong đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng luôn được Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương quan tâm, chú trọng. Cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.
Những thắng lợi của dân tộc Việt Nam nói riêng, nhân dân yêu chuộng hòa bình nói chung chính là sự tiếp nối và viết tiếp bản anh hùng ca thời đại của nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát - xít , bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi này vẫn đang cổ vũ các dân tộc trên thế giới đứng lên chống lại chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chiến tranh tôn giáo, đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng hòa bình thế giới.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là bằng chứng về sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân, chiến tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. 63 năm qua, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là bài học lịch sử quý giá. Phát huy giá trị nghệ thuật quân sự của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn trong giáo dục - đào tạo đội ngũ sĩ quan quân đội trong nhà trường cũng như bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 5-5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Chúng ta đang đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) phát triển mạnh mẽ, chứng minh dự báo thiên tài của C.Mác cách đây hơn một trăm năm về những thay đổi khi “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”. Cuộc cách mạng này có tác động sâu rộng tới nhận thức, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị, quan hệ giữa các dân tộc… tạo ra những cơ hội và những thách thức đối với mỗi quốc gia trong thời đại ngày nay.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí và sáng tạo của quân và dân ta; với sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế; với sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân; quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại - Chiến thắng 30-4-1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên CNXH.
“Cái gốc” để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những bức xúc của người dân dẫn đến các “điểm nóng” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và tất cả đảng viên trong tổ chức ấy. Đó không là gì khác ngoài việc thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc nhiệm vụ không bao giờ cũ của người đảng viên là: “Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bào vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân ...”. Đó chính là cách để chúng ta chăm lo phần “gốc” hơn là giải quyết phần “ngọn” khi vụ việc đã xảy ra.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: