Lý luận - Thực tiễn
Trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, nội hàm khái niệm kinh tế nhà nước có sự thay đổi phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh, tuy nhiên về cơ bản, KTNN vẫn được cấu thành từ hai bộ phận chính: (1) Bộ phận doanh nghiệp gồm các Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm cổ phần hoặc phần vốn chi phối; (2) bộ phận phi doanh nghiệpbao gồm cả đất đai, rừng, biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên, tư liệu sản xuất, ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia… KTNN giữ vai trò chủ đạo, định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
Những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội và chống tham nhũng đã khơi dậy niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tương lai tươi sáng của đất nước. Lần đầu tiên, sau nhiều năm, dù gặp khó khăn về bão lũ, thiên tai chưa từng có, nhưng chúng ta đã hoàn thành tất cả 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 do Quốc hội đề ra. Lần đầu tiên, xuất khẩu nông nghiệp Việt Nam đạt mức cao nhất. Lần đầu tiên, cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển… Đặc biệt sự phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước được nhân đôi khi cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tới nay đã thể hiện quyết tâm, mạnh mẽ, dứt khoát của Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Trung ương Đảng xác định: “Nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta trong thời kỳ mới là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên bước phát triển cao nhất, dùng phương pháp tổng công kích và tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định”
Thời gian qua, thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy cấp trên, các quận ủy thuộc Thành ủy Hà Nội đã quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phường. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ phường diện ban thường vụ quận ủy quản lý ở Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
Năm 2017, Ngành Kiểm tra của Ðảng đã dồn mọi tâm sức, vượt qua nhiều áp lực, để hoàn thành khối lượng lớn công việc chưa bao giờ khó, nhạy cảm, phức tạp đến như thế. Nguồn động viên lớn nhất đối với ngành là đã góp phần quan trọng từng bước làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, được toàn Ðảng, toàn dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ.
Đảng bộ huyện An Minh (Kiên Giang) hiện có 3.168 đảng viên, sinh hoạt ở 36 chi, đảng bộ ngành và 195 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn. Thời gian qua, Đảng bộ huyện luôn quan tâm coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật Đảng, coi đây là một trong những công tác quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.
Ngọn lửa khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 luôn bừng cháy trong tâm khảm mỗi người con đất Việt, thôi thúc chúng ta phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc đổi mới hôm nay, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.
Năm 2018, với khí thế mới, đồng bào miền xuôi cũng như miền ngược, ở trong và ngoài nước hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trung ương Đảng, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác đào tạo cán bộ lý luận, đã ban hành nhiều nghị quyết, nghị định, chế độ, chính sách về công tác tư tưởng - lý luận tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai nhiệm vụ đào tạo cán bộ lý luận trong tình hình mới.
Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã, đang và sẽ tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: