Lý luận - Thực tiễn
Chân thật là tính chất cơ bản của báo chí, nếu không muốn nói là cơ bản nhất. Vì thế cho đến nay, tính chất này vẫn tiếp tục được thảo luận một cách sâu rộng và cần phải được quán triệt sâu sắc trong mỗi người làm báo Việt Nam, nhất là làm báo trong thời kỳ biến động liên tục, đa chiều của truyền thông hiện đại như hiện nay.
Ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, Tạp chí Xây dựng Đảng đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương để làm rõ hơn các nội dung của Chỉ thị.
Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh là một kỳ tích vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những chiến công của con đường không chỉ thể hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo, nghệ thuật quân sự tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí minh mà còn thể hiện quyết tâm sắt đá, ý chí giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của toàn quân, toàn dân ta. Đường Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; biểu tượng của trí tuệ và sức mạnh Việt Nam.
Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết tinh của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, toàn quân ta trên con đường đấu tranh, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đã 65 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng ấy vẫn còn vang vọng mãi, là động lực và tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
“Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi” - đó là ước nguyện cả đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là lý do, động lực để Người hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đặc biệt, Người đã trở thành biểu tượng chiến thắng của các dân tộc thuộc địa trước chủ nghĩa thực dân, đế quốc qua chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhân loại mỗi khi nhắc đến Việt Nam đều trân trọng: Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ như một khối thống nhất, bền chặt của tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do.
Chỉ có sự gương mẫu, hy sinh, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình thì đội ngũ đảng viên mới thuyết phục được đông đảo giai cấp công nhân đi theo cách mạng, thực hiện mục tiêu của cách mạng. Những triết lý về đảng cộng sản, nhất là về đảng viên nêu trên đã được chính Người gương mẫu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Toàn bộ sự nghiệp của C.Mác đã minh chứng sự trọn đời cống hiến, hy sinh cho cách mạng, cho nhân loại dù gặp biết bao khó khăn, gian khổ.
Thực tế cho thấy lợi ích nhóm có thể làm cho cán bộ, đảng viên mất tính chiến đấu, đồng lõa làm trái với nguyên tắc, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên. Lợi ích nhóm tấn công vào đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng lợi ích cục bộ, bản vị, tham nhũng, hối lộ… làm thoái hóa, biến chất, mất vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Đây cũng chính là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ.
Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 18-2-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22-SL công bố ngày 1-5 là một trong những ngày quốc tế lớn của người lao động cả nước và Sắc lệnh số 56 ngày 29-4-1946 quy định người lao động được nghỉ làm có hưởng lương trong Ngày Quốc tế Lao động. Cũng từ đó, ngày 1-5 được coi là “Tết lao động” của giai cấp công nhân Việt Nam, là ngày lễ chính thức ở nước ta hằng năm.
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân ta kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn những giá trị, những bài học kinh nghiệm quý báu được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc ta để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Theo đó, tỉnh đã đề ra 43 việc cần làm ngay, 6 việc làm thí điểm và 12 việc thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, đồng thời lựa chọn 12 đơn vị làm điểm để triển khai thực hiện.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: