Lý luận - Thực tiễn
Năm 2019, hoạt động của Ban Công tác đại biểu để lại nhiều dấu ấn rõ nét, được Lãnh đạo Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND.
Tiết Xuân Canh Tý đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Đón xuân, nhìn lại năm 2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng.
Năm 2019 sôi động khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Toàn Ngành đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bằng một số kết quả nổi bật sau:
Năm 2019, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía nam đã tập trung quán triệt, tổ chức triển khai Kết luận số 05-KL/BTCTW ngày 1-2-2019 của Ban Tổ chức Trung ương “Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019” kết hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đã tham mưu với ban thường vụ và thường trực tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác.
Năm 2019 khép lại với nhiều kết quả tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây là năm các địa phương tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết (khóa XII) về công tác tổ chức và cán bộ gắn với chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Những kết quả tích cực đã tạo tiền đề để các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bước sang năm 2020 hứa hẹn nhiều đổi mới.
Năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ. Nhìn lại năm qua, vượt khó khăn, thách thức, các tỉnh, thành ủy khu vực phía bắc tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phương pháp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.
Bước đầu thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã cho thấy, hầu hết các địa phương đã tập trung vào việc sáp nhập nguyên trạng các ĐVHC để vừa đạt mục tiêu giảm số lượng, vừa tăng quy mô diện tích tự nhiên và dân số của ĐVHC mới hình thành. Công tác tuyên truyền, vận động được các địa phương chú trọng thực hiện nên việc sắp xếp, sáp nhập được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.
Thắng lợi trong năm 2019 là bàn đạp vươn tới trong năm 2020, dấu mốc cuối cùng của thập niên thứ hai của thế kỷ 21 trong bối cảnh Đảng ta vào tuổi 90, Nhà nước ta tròn 75 tuổi và 30 năm Ngày sinh Bác Hồ vĩ đại. Tuy vậy trước mắt chúng ta vẫn còn những thách thức to lớn mà để vượt qua và tiếp tục phát triển thì không có gì khác hơn là phải tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đưa nước ta trở thành đất nước thịnh vượng, hùng cường.
Trong lịch sử nhân loại, hiếm có nước nào, quân đội nào mang đậm bản chất nhân dân như Quân đội nhân dân Việt Nam. Bởi, Quân đội nhân dân Việt Nam được sinh ra từ yêu cầu bức thiết của lịch sử và nguyện vọng cháy bỏng của các tầng lớp nhân dân đánh đuổi thực dân xâm lược, giành độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó là kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố; trong đó, sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, sáng suốt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn tự hào và đặt niềm tin vào Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: