Lý luận - Thực tiễn
Diễn ra trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã tiếp tục khẳng định, phát triển nhận thức và định hướng mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên nền tảng “công tác tổ chức, cán bộ phải coi là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt," có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài viết “Những nhận thức mới và định hướng của Đại hội XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng” của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, chủ trương rất quan trọng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta vẫn tồn tại một số hạn chế. Tình hình mới đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ.
Mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta từ năm 1945 đến nay về cơ bản ổn định bao gồm 3 khối (Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội). Với cơ chế vận hành Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, tổ chức bộ máy của từng khối đã có sự điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu cách mạng của từng giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, đất nước ta đang trong bối cảnh và điều kiện mới là xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện đại, hội nhập quốc tế,… đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phù hợp với tình hình mới.
Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là chiến công không chỉ của nhân dân Việt Nam mà là niềm tự hào của người lao đông trên toàn thế giới. Thành quả đó là kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng được khối đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng lực lượng và khi thời cơ đến đã lãnh đạo cả đất nước nhất tề đứng dậy giành độc lập tự do. Truyền thống và bài học của Cách mạng Tháng Tám đang nóng hổi chảy trong dòng máu của mỗi người dân đất Việt chắc chắn sẽ tiếp sức cho công cuộc đổi mới để hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc.
76 năm đã trôi qua, “Lời thề giữ nước” trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 vẫn vang vọng, không chỉ tuyên bố với thế giới về nền độc lập của nước Việt Nam, mà còn khẳng định ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam kiên quyết bảo vệ nền độc lập đó.
“Quyết định lịch sử” chuyển phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” không chỉ là nhân tố trực tiếp quyết định thắng lợi của trận Ðiện Biên Phủ mà còn làm thay đổi vận mệnh dân tộc, kết thúc chặng đường lịch sử vẻ trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đưa miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng CNXH, hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sau này.
Cách đây 8 năm, ngày 23-8-2013, tại Hà Nội đã diễn ra giao lưu trực tuyến đặc biệt mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước sang tuổi 103, do Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Báo Tri thức trẻ tổ chức. Đây là một cuộc hội ngộ đặc biệt bởi nhiều lý do, nhưng điều làm nên đặc biệt này chính là lần sinh nhật cuối cùng của Đại tướng, bởi sau sự kiện này gần 2 tháng, ngày 4-10-2013, Đại tướng văn võ song toàn vĩnh biệt chúng ta.
Dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 15 năm sau, “ý Đảng lòng dân” cùng kề vai sát cánh, đồng lòng “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - mốc son khởi nguồn hành trình thực hiện khát vọng “ấm no, tự do, hạnh phúc” của dân tộc Việt Nam.
76 năm đã đi qua, nhưng dấu ấn hào hùng của một cuộc cách mạng long trời lở đất trong mùa Thu lịch sử vẫn còn nguyên vẹn. Ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, cả dân tộc triệu người như một, với khí thế sóng cuộn, bão dâng, nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH trên đất nước ta. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
Nhiều năm gần đây, cứ mỗi khi đến dịp các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước hoặc những lúc đất nước gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, các thế lực thù địch thường đẩy mạnh các hoạt động chống phá về tư tưởng thông qua truyền thông và mạng xã hội. Đây cũng là thời điểm nảy sinh nhiều nhận thức và quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề lịch sử, thậm chí là xuyên tạc, bóp méo và phủ nhận những thành quả của cách mạng, trong đó có sự kiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: