Lý luận - Thực tiễn
Dưới tác động của “nhóm lợi ích”, chính sách bị biến dạng, méo mó. Tài sản, ngân sách nhà nước bị thất thoát, lãng phí. Cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm nảy sinh những mâu thuẫn trong Đảng và xã hội. Đặc biệt, niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước bị giảm sút, tạo cơ hội cho những phần tử chống đối, phản động nổi dậy chống phá, xuyên tạc tình hình đất nước. Đây là những nguy cơ to lớn đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.
Trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kịp thời biểu dương và nhân rộng các gương điển hình trong Đảng bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng về đạo đức; xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương.
Trước nhu cầu của huyện Hoài Nhơn cũng như của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, để tăng cường công tác đào tạo LLCT cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định vừa thống nhất chủ trương cho mở 4 lớp trung cấp LLCT - hành chính tại huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân và Trại giam Kim Sơn từ nguồn kinh phí của tỉnh, huyện hỗ trợ.
Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và gần hai thập kỷ đầu thế kỷ XXI.
Tên tuổi, hình ảnh của đồng chí Hoàng Văn Thụ đã trở thành niềm tự hào, là động lực, niềm tin cổ vũ nhân dân ta, đặc biệt là nhân dân Lạng Sơn vững bước đi lên trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Có thể nói, ở từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, công tác đối ngoại đảng luôn có một vị trí, vai trò đặc biệt và có những đóng góp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Đảng ta luôn khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng và Nhân dân ta, là di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, nguồn sức mạnh tất thắng của cách mạng Việt Nam. Là đảng cầm quyền, ở giai đoạn nào và trong hoàn cảnh nào, đặc biệt trong tình hình hiện nay, đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn là hạt nhân đoàn kết toàn dân tộc.
Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hơn 89 năm xây dựng, hoạt động tuân thủ theo nguyên tắc này, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh vượt qua muôn vàn thử thách, khó khăn, gian khổ, vững bước đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, được bổ sung phát triển năm 2011 và các văn kiện của Đảng qua các kỳ Đại hội khẳng định: Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng.
Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhiệm kỳ qua Đảng bộ tỉnh Phú Yên luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: