Lý luận - Thực tiễn
Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên… Việc dành riêng 1 chương trong Điều lệ Đảng cho thấy vị trí, vai trò quan trọng của TCCSĐ.
Tự hào về những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 90 năm qua, người dân Việt Nam càng vững tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tin tưởng vào tài năng, trí tuệ, bản lĩnh và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng sẽ đưa dân tộc Việt Nam giành những thắng lợi to lớn trong thế kỷ XXI, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong!
Trong 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn trong toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp... Từng cấp, từng ngành đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, khoa học, nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình bước đi phù hợp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phát huy vai trò từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa.
Để đại hội cơ sở bầu được cấp ủy bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý thì công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức quan trọng. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện của đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
“Cô ấy là kim cương của chúng tôi đấy” - đó là nhận xét mà ngài Đại sứ Việt Nam tại Áo, Lê Dũng và người thầy - TS. Úp-gang Ren-nơ (Viện trưởng Viện Viên-nơ Dây-tung, Áo) dành tặng học trò - nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến (Đại diện thường trú của Báo Văn nghệ tại Áo, EU và Liên hiệp quốc tại Viên). Cô được coi là nhịp cầu kết nối truyền thông giữa hai quốc gia Áo và Việt Nam khi đã dành tới gần 10 năm tâm huyết trên đất Áo để nghiên cứu về báo chí truyền thông, truyền thông chính trị và văn hóa tại châu Âu.
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Ban Tổ chức Trung ương xác định nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng là công việc gốc của Đảng, một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên.
Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Những ngày cuối năm, chúng tôi về thăm xứ đạo Hải Dương và gặp gỡ linh mục chánh xứ Hải Dương Dương Hữu Tình. Trò chuyện với linh mục, chúng tôi biết thêm được những khó khăn và kinh nghiệm để có cách giải quyết thấu lý đạt tình quanh câu chuyện về xây dựng lại Đền Thánh tử đạo Hải Dương, Tiểu chủng viện Ba Đông, cũng như mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo. Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện.
Hơn hai nghìn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, đạo Phật đã trở thành một tôn giáo của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay, Phật giáo luôn luôn là thành viên tin cậy và có nhiều đóng góp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trên tất cả các mặt hoạt động kinh tế - xã hội, chung sức, chung lòng cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước.
Xuân về vạn vật sinh sôi, lòng người náo nức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hào hùng, thắp sáng thêm niềm tin, khát vọng trước vận hội mới của đất nước.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: