Lý luận - Thực tiễn
Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chủ trương của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; nâng cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thông qua các tổ chức đảng và đảng viên trong hệ thống Hội để đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng nhanh vào cuộc sống vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Muốn có được cơ chế, chính sách cán bộ phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, có khả năng đi vào cuộc sống, cần phải đầu tư nghiên cứu cơ bản, tổng kết thực tế , phát triển lý luận một cách khoa học, bài bản. Như vậy mới có thể xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, mới có thể “có lãi” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”.
Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh “Tập trung thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” và “Coi trọng xây dựng văn hóa trong các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, trong hệ thống chính trị mà nội dung quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức”.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ (2015-2020) nêu: “Tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước sau khi được sắp xếp lại và doanh nghiệp cổ phần hoá”. Nhiệm vụ trên đặt ra yêu cầu tổ chức đảng trong các tổng công ty phải đổi mới đồng bộ mô hình tổ chức, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Muốn cả hệ thống tổ chức đảng trong Khối cơ quan Trung ương hoạt động hiệu lực, hiệu quả trước hết cần kiện toàn cả về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và cơ chế, phương thức hoạt động, và đây luôn luôn là việc khó khăn, phức tạp, động chạm đến quyền lợi của nhiều người, nhất là số cán bộ lãnh đạo, quản lý, song đây là việc nhất thiết phải làm và phải làm một cách kiên quyết. Lộ trình, bước đi và cách làm có thể vạch ra cho phù hợp, nhưng quan trọng nhất là đổi mới tư duy, là thông suốt về nhận thức, tư tưởng. Nguyên tắc cao nhất là các tổ chức đảng phải thực sự là hạt nhân chính trị, là người lãnh đạo, cầm quyền trực tiếp ở tất cả các cấp, các cơ quan, đơn vị...
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tinh thần chủ động và sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ, các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống Agribank hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng quản lý và nâng cao chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn; tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mở rộng hoạt động kinh doanh đối ngoại; đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại.
Ngay từ thế kỷ XVIII, các nhà triết học và chính trị học người Anh đã khẳng định: quyền lực càng lớn, càng tuyệt đối thì sẽ dẫn tới sự tha hóa quyền lực nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều giải pháp để kiểm soát quyền lực. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định chủ thể kiểm soát quyền lực nhà nước là Nhân dân. Nhân dân là người làm chủ Nhà nước.
Nghị quyết 29 NQ/TW ngày 4-11-2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo cũng chỉ rõ: “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng đã khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt”.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đăk Nông đã phân công cán bộ dự sinh hoạt tại 19 chi bộ; đồng thời, có văn bản đề nghị các cấp ủy đảng chủ động cử cán bộ thường xuyên tham dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc đảng bộ cấp mình quản lý. Việc dự sinh hoạt là cách đánh giá khách quan nhất về chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư nói riêng và các loại hình chi bộ nói chung. Với tinh thần “sai sót ở đâu, sửa đổi, bổ sung ở đó”, việc trực tiếp chỉ ra qua thực tế sinh hoạt đã giúp các chi bộ hiểu hơn, nhìn nhận đúng đắn, sát thực hơn thực trạng của chi bộ.
Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, đoàn thanh niên các cấp đã tham mưu cấp ủy, chính quyền thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” bằng việc chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: