Lý luận - Thực tiễn
Ở nhiều quốc gia, Chính phủ luôn là cơ quan nằm ở trung tâm bộ máy quyền lực. Nhưng mỗi nước lại có những cách thức tổ chức Chính phủ khác nhau, phụ thuộc vào chế độ chính trị, hình thức chính thể và các yếu tố kinh tế, văn hóa, truyền thống… của mình. Trên thực tế, một mô hình Chính phủ có thể phù hợp và hiệu quả đối với nước này nhưng lại lạc lõng và bất cập đối với nước khác. Song, kinh nghiệm về tổ chức Chính phủ của bất kỳ quốc gia nào cũng đều có giá trị tham khảo nhất định đối với quá trình cải cách và hoàn thiện Chính phủ ở nước khác.
Đại hội VI (1986) của Đảng mở ra bước ngoặt mới đối với lịch sử dân tộc, đổi mới toàn diện, trong đó đổi mới cơ cấu kinh tế là nội dung quan trọng làm thay đổi nền kinh tế đất nước. Đó là cơ sở, nền tảng để Đảng ta tiếp tục hoạch định chủ trương, đường lối trong các kỳ đại hội sau đó. Đặc biệt tại Đại hội XII, Đảng ta đã phát triển quan điểm từ Đại hội VI để hoàn thiện cơ cấu kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đổi mới kinh tế luôn luôn gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo điều diện thuận lợi để đảng viên làm kinh tế tư nhân, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng.
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, sinh ngày 9-7-1912 trong một gia đình trí thức yêu nước ở xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sớm trưởng thành trong phong trào yêu nước quật cường của nhân dân ta đầu thế kỷ XX, đồng chí trở thành người có tuổi đời trẻ nhất khi giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng - một nhà lãnh đạo tài năng, kiên định và sáng tạo, đã hiến trọn đời mình cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Quy định cụ thể, chặt chẽ về học tập nâng cao trình độ; thực hiện nghiêm quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng;xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ, theo mô hình trường chính trị chuẩn; đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất là những giải pháp nhằm nâng cao tinh thần tự giác, hứng thú học tập lý luận chính trị cán bộ nhằm giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.
Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ VII xác định gia đình với tư cách là "tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách", đến Ðại hội Ðảng lần thứ XII nêu rõ: "Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam... Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.", "tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc".
Với cả trăm bút danh khác nhau, từng là chủ bút nhiều tờ báo, sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, đã viết đến cả nghìn bài báo, trong đó có nhiều tác phẩm để đời... thế nhưng chưa bao giờ nhận mình là nhà báo, những tác phẩm chưa bao giờ được trao giải thưởng nhưng lại sống mãi trong lòng nhân dân. Đó là Hồ Chí Minh- nhà báo vĩ đại của muôn thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam.
Trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, Ðảng ta luôn coi trọng vai trò to lớn của báo chí, truyền thông.
Công tác cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng. Thực tế cho thấy, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về công tác cán bộ là đòi hỏi tất yếu khách quan trong quá trình phát triển đất nước. Muốn có được các cơ chế, chính sách cán bộ phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, có khả năng đi vào cuộc sống, cần phải đầu tư nghiên cứu cơ bản, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận một cách khoa học, bài bản.
Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nghị quyết chỉ rõ 27 biểu hiện của 3 nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đây là quyết tâm chính trị cao của Đảng nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực hiện có kết quả Nghị quyết này cần có nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ tổ chức cơ sở đảng.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đọc lại cuốn “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947 tại Việt Bắc với bút danh X.Y.Z luôn là cẩm nang về đạo đức cách mạng, đồng hành cùng sự nghiệp của Đảng, có giá trị thời đại to lớn…
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: