Lý luận - Thực tiễn
Các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức sâu sắc, nhận diện đầy đủ, thực hiện các giải pháp phù hợp ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảng viên, quần chúng trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trách nhiệm, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thể hiện rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, quan điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện. “9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và 14 nhiệm vụ thực hiện ngay” là nội dung Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm tự phê bình nhằm tạo sự chuyển biến chung trong toàn Đảng bộ thành phố.
Nhân dịp năm mới 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chia sẻ với báo chí những đánh giá về thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế, nhận định về những vận hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước.
“Tư duy nhiệm kỳ” thường do người đứng đầu chi phối, phụ thuộc khá rõ vào đạo đức, tầm trí tuệ, bản lĩnh, cá tính, văn hóa và động cơ, mục đích của họ. Hiện nay, nhiều ý kiến quan niệm “tư duy nhiệm kỳ” là tranh thủ nhiệm kỳ công tác của mình để xoay xở, trục lợi. Quan niệm này chủ yếu nói đến hành vi của người cán bộ lãnh đạo, quản lý lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tranh thủ vơ vét lúc đương chức.
Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng thêm một lần nữa chỉ ra chân tướng của sự chạy chính là một trong những biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống: “Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi”.
Đến ngày 30-9-2016, Đảng bộ TPHCM có 1.509 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, với 25.259 đảng viên. Trong đó, có 513 tổ chức đảng, 5.886 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân; 132 tổ chức đảng, 1.461 đảng viên trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và tư nhân liên doanh với nước ngoài; 310 tổ chức đảng, 8.733 đảng viên trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước từ 50% trở xuống; 26 tổ chức đảng, 7.778 đảng viên trong doanh nghiệp có vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài...
Để Quân đội nhân dân xứng đáng là lực lượng nòng cốt của thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc, tất yếu phải xây dựng quân đội theo phương hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Yêu cầu tuyệt đối trung thành với Đảng, hiếu với Nhân dân của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là giá trị cốt lõi trong xây dựng quân đội vững mạnh. Điều đó đặt ra nhiệm vụ: Xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện trên cơ sở lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, thúc giục toàn dân đứng lên cứu nước; đây là một định hướng chiến lược đối với toàn dân ta ngay từ đầu cuộc kháng chiến. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính; trở thành ánh sáng soi đường cho dân tộc ta đi đến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Ngày 9-12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Là một Đảng bộ gồm các tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, làm nhiệm vụ tham mưu chiến lược và quản lý tổng hợp ở tầm vĩ mô trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: