Chủ tịch Hồ chí minh nói về vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên ( 30/07/2019)

Đảng viên bất kỳ làm gì cũng phải gương mẫu.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 13, tr.273.

Trong mọi công việc, đảng viên đều xung phong gương mẫu, thực hiện khẩu hiệu “Đảng viên đi trước, làng nước đi sau”.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 14, tr.205.

Làm gương mẫu thế nào? Nói chung, thì người đảng viên ở bất kỳ đâu, bất kỳ làm việc gì, bất kỳ địa vị nào và hoàn cảnh nào, cũng phải luôn luôn:

- Đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

- Phải ra sức tham gia công việc kháng chiến.

- Phải gần gũi dân chúng, thương yêu, giúp đỡ dân chúng, tổ chức và lãnh đạo dân chúng.

- Phải giữ vững đạo đức cách mệnh, là chí công vô tư.

Sđd, tập 7, tr.54.

Muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo. Mà muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình, thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu.

Sđd, tập 7, tr.55.

Nếu đảng viên không xung phong gương mẫu, thì việc gì cũng sẽ khó làm.

Sđd, tập 9, tr.518-519.

Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu.

Sđd, tập 13, tr.29.

Cán bộ, đảng viên và đoàn viên xung phong gương mẫu tốt, thì nhất định nhân dân sẽ hăng hái làm theo.

Sđd, tập 14, tr.195.

Muốn trở thành chi bộ “bốn tốt”, trước hết đảng viên phải gương mẫu, làm đúng chính sách, thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến của quần chúng thì mới được dân tin, dân phục, dân yêu. Như vậy công việc khó mấy cũng làm được.

Sđd, tập 15, tr.278.


***
Các bài tiếp
Tác giả : Huyền Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phương Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : trần phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM VĂN PHONG - PHẠM THỊ THU HẰNG. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Lan Phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Xuân Vinh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : MẠNH BÌNH. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM GIANG. Đăng ngày: 30/07/2019
Chiều ngày 28-3-2020, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: