Chủ tịch Hồ chí minh nói về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ( 21/09/2020)

Cán bộ lãnh đạo phải nắm vững chính sách của Đảng và Chính phủ, phải đi đúng đường lối quần chúng, phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn dân.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 11, tr.555.

Cán bộ lãnh đạo cần phải chống bệnh quan liêu, chống cách lãnh đạo chung chung. Cần phải đi sâu đi sát, điều tra nghiên cứu. Cần phải khuyến khích, thu góp, bổ sung và phổ biến rộng rãi những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt của quần chúng.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 13, tr.91.

Cán bộ lãnh đạo phải học hỏi quần chúng, để hiểu rõ tình hình, tổng kết kinh nghiệm, phát huy tính tích cực và sáng tạo của quần chúng. Phải hết sức tránh chủ quan, miễn cưỡng, nóng vội.

Sđd, tập 12, tr.54.

Người lãnh đạo đúng đắn cần phải: Khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi hành các nghị quyết kiên quyết, gan góc không sợ khó khăn.

Sđd, tập 5, tr.315.

Làm cán bộ lãnh đạo phải biết lo gần lo xa, nhất là phải hằng ngày chăm lo đời sống nhân dân.

Sđd, tập 10, tr.35.

Cán bộ cao cấp mỗi nơi phải:

- Thật thà tự kiểm thảo để làm gương mẫu.

- Thật thà báo cáo tình hình cả đơn vị mình cho mọi người trong toàn đơn vị, toàn ngành biết rõ.

- Phải kiên quyết “nhổ cỏ”.

- Nắm vững trọng điểm,

- Tổ chức nhóm trung kiên để giúp nghiên cứu tình hình và giúp lãnh đạo phong trào kiểm thảo.

Sđd, tập 7, tr.360.

Uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm, để đưa công việc ngày càng tiến bộ chứ không phải ở chỗ giấu giếm khuyết điểm và e sợ quần chúng phê bình.

Sđd, tập 13, tr.421.

Các đồng chí phụ trách ở các bộ, các ban, các ngành ở Trung ương cần phải thường xuyên đi kiểm tra và giải quyết công việc tại chỗ, phải chống bệnh giấy tờ, hội họp nhiều, đi kiểm tra giúp đỡ ít.

Sđd, tập 15, tr.20.


***
Các bài tiếp
Tác giả : MAI ANH. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : Ngô Khiêm. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : ThS. ĐỖ Xuân Trường Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - TS. Đỗ Khánh Chi Đại học Phenikaa. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : TS. Nguyễn ngọc ánh - Viện Xây dựng Đảng. Đăng ngày: 21/09/2020
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: