Giải pháp Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Phú Yên ( 21/09/2020)

                             

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, BTV Tỉnh ủy Phú Yên đã có nhiều giải pháp, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong làm việc.

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Phú Yên đã triển khai sâu rộng bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương được giao. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, nêu gương, tự giác học và làm theo Bác Hồ trước... Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong làm việc.

BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung khắc phục, giải quyết những nội dung, vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm liên quan tới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn tỉnh đã xây dựng bản đăng ký nêu gương. Thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của BCH Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”, BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định 4511-QĐ/TU ngày 19-3-2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương giúp cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thái độ khiêm tốn, cầu thị trong công tác, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân ân cần, lễ phép. Từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém, biểu hiện xa dân, gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân trong thực thi nhiệm vụ. Sinh hoạt chi bộ hằng tháng đều đánh giá việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đây là cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Công tác tự phê bình và phê bình, kiểm điểm hằng năm được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị có vấn đề bức xúc đều được BTV Tỉnh uỷ và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh gợi ý kiểm điểm, làm rõ, kịp thời đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục dưới sự giám sát của chi bộ. Qua đó, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết nội bộ, trách nhiệm với công việc được giao.

Đổi mới công tác cán bộ

Nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, cơ quan và chỉ đạo cấp dưới thực hiện bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu trong công tác cán bộ. Ngay sau khi BCH Trung ương (khóa XII) ban hành Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa, xác định các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện. Nhiều quy định về công tác cán bộ được Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Điểm yếu trong đánh giá cán bộ đã được khắc phục nhờ đánh giá theo tiêu chí, sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương. Quy hoạch cán bộ được thực hiện chặt chẽ, nhất là quy hoạch cấp ủy các cấp và các chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác bổ nhiệm, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ thực hiện đúng quy trình.

 Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy luôn thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, có sự phân công, phân cấp quản lý cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thực hiện mạnh mẽ hơn chủ trương phân cấp quản lý cán bộ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần khắc phục những biểu hiện tiêu cực, cá nhân, cục bộ, thiếu dân chủ; không công tâm, khách quan; nể nang, tùy tiện trong công tác cán bộ.

BTV Tỉnh ủy quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Hằng năm chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ vi phạm, hạn chế về năng lực, uy tín thấp. Trên cơ sở đó, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc cho những năm tiếp theo. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng đã góp phần nâng cao trình độ và từng bước chuẩn hoá đội ngũ.

Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được các cấp, các ngành triển khai, thực hiện đúng hướng dẫn, kế hoạch đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến tháng 8-2020, BTV Tỉnh ủy đã luân chuyển 8 lượt cán bộ, công chức về huyện công tác (5 tỉnh ủy viên và 3 cấp phó sở, ngành tỉnh); các ban, sở, ngành tỉnh và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo thẩm quyền phân cấp đã thực hiện việc điều động, luân chuyển 260 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện gắn với quy hoạch cán bộ, đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, minh bạch. Một số chủ trương thí điểm trong công tác cán bộ được đẩy mạnh thực hiện. Tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ được BTV Tỉnh ủy xem xét, đánh giá kỹ. Đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng đề cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ

BTV Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 16-4-2018 về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay; Quyết định số 4213-QĐ/TU ngày 13-11-2018 về ban hành quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh uỷ với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ; Quy định số 12-QĐ/TU ngày 5-12-2018 đánh giá biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định 15-QĐ/TU ngày 26-2-2019 về danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật và các chức danh cán bộ chủ chốt trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị; xem xét, kết luận các vấn đề về chính trị được cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo thực hiện kịp thời phục vụ công tác tổ chức - cán bộ, kết nạp đảng viên và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong diện quy hoạch các cấp đều được rà soát, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị đúng theo quy định của Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tiến hành rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị 1.027 trường hợp; tra cứu và tiến hành thẩm tra, xác minh 1.733 trường hợp; khai thác 811 hồ sơ lưu trữ tại Công an tỉnh để phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và xem xét kết nạp vào Đảng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm về tiêu chuẩn chính trị, đặc biệt vấn đề chính trị hiện nay.

Thực hiện kỷ luật đảng nghiêm minh

Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát. Sau kiểm tra, giám sát, các đoàn báo cáo BTV Tỉnh ủy ra kết luận, kịp thời biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện chưa tốt, chỉ đạo xử lý những trường hợp vi phạm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận.

Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6-2020, cấp ủy các cấp kiểm tra 2.430 tổ chức đảng và 461 đảng viên, tăng 79,2% so với nhiệm kỳ 2010-2015; giám sát 2.095 tổ chức đảng và 162 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện: Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình công tác của cấp ủy cấp mình và cấp trên; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, công tác cán bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với trọng tâm là kiểm tra việc khắc phục những vấn đề đã kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình…

Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng (khiển trách 9, cảnh cáo 3), 389 đảng viên, tăng 43% so với nhiệm kỳ trước (trong đó có 2 tỉnh ủy viên, 19 huyện ủy viên và tương đương, 44 đảng ủy viên, 59 chi ủy viên).

Kiểm tra giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về thực trạng và nguy cơ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, từ đó xác định rõ việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm của tập thể và cá nhân được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Từ đó giúp cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các chủ trương, chính sách sát với tình hình địa phương.

Lựa chọn cấp ủy đủ tâm, đủ tầm

Cấp ủy các cấp của Phú Yên đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị đại hội. BTV cấp ủy cấp huyện, cấp tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc quán triệt, thực hiện các văn bản của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ và kết quả đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm, các cấp ủy cơ sở đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, đại diện mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy. Nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ có trình độ, năng lực được giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới. Trên cơ sở đó, cấp ủy xem xét, thảo luận, bỏ phiếu, xây dựng các đề án nhân sự cụ thể và kèm theo danh sách nhân sự báo cáo BTV cấp ủy cấp huyện phê duyệt. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, BTV, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (đối với đảng bộ cơ sở) và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành theo phương châm “làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”. Công tác nhân sự đại hội đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, đánh giá chính xác cán bộ về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và kết quả công tác thông qua sản phẩm cụ thể. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, lắng nghe phản ánh của cán bộ, đảng viên và người dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh. Nhân sự được giới thiệu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước. Đến ngày 10-7-2020, 408/408 TCCSĐ đã hoàn thành đại hội, trong đó có 27 TCCSĐ được tỉnh và cấp huyện chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, 14 đảng bộ thực hiện thí điểm trực tiếp bầu bí thư tại đại hội. Đến 30-7-2020, tất cả 13 đảng bộ cấp trên cơ sở trong tỉnh đã tổ chức đại hội theo đúng tiến độ đề ra và bảo đảm 4 nội dung theo quy định, đạt 100% kế hoạch. Các đại hội cấp trên cơ sở đã bầu 417 đồng chí vào cấp ủy, trong đó tham gia cấp ủy lần đầu 117 đồng chí, chiếm 28%, cao hơn nhiệm kỳ trước 1,3%; tỉ lệ nữ 16,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,8%; người dân tộc thiểu số gần 7%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,4%. Các đại hội đã bầu 119 đồng chí vào BTV, trong đó 24 đồng chí phó bí thư cấp ủy và 11 đồng chí bí thư cấp ủy.

Hiện nay, tỉnh Phú Yên đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc xây dựng, lựa chọn nhân sự cấp ủy đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực sẽ góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng
Thanh Xuân
Các bài trước
Tác giả : Ngô Khiêm. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : ThS. ĐỖ Xuân Trường Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - TS. Đỗ Khánh Chi Đại học Phenikaa. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : TS. Nguyễn ngọc ánh - Viện Xây dựng Đảng. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : ***. Đăng ngày: 21/09/2020
Các bài tiếp
Tác giả : MAI ANH. Đăng ngày: 21/09/2020
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 21/09/2020
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: