Bảo vệ nền tảng tư tưởng: Vấn đề chiến lược trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng ( 01/12/2020)

                

Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng luôn đóng vai trò chiến lược, là một nội dung cơ bản, trọng tâm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung.

Những vấn đề đặt ra

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22-10-2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước”. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng đi đôi với đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững tính chất giai cấp, bản chất cách mạng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nhất là trong bối cảnh đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Gần đây, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất ổn, nhất là đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng khó lường, có nguy cơ dẫn đến đại suy thoái toàn cầu trên mọi mặt. Hội nhập quốc tế sâu rộng và những mặt trái của kinh tế thị trường là điều kiện tác động làm gia tăng tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, nhân cách, đạo đức ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các thế lực thù địch nhân cơ hội này không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước ta với những thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn khiến nhiều cán bộ, đảng viên khó nhận biết để đấu tranh, ngăn chặn, bác bỏ kịp thời, hiệu quả. Chúng núp dưới chiêu bài “bảo vệ dân chủ, nhân quyền”, “bảo vệ tự do tôn giáo”, “bảo vệ tự do ngôn luận”… để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm làm cho Đảng và Nhân dân ta xa rời, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; xa rời, từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ bỏ thế giới quan, phương pháp luận khoa học, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng; phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng cũng như phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thổi phồng những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước nhằm hạ thấp vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc Điều lệ, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; truyền bá các tư tưởng đa nguyên chính trị, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, phá vỡ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, khối đồng thuận xã hội, kích động tư tưởng ly khai; tạo sự hoài nghi, thiếu niềm tin chính trị trong quần chúng nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác tư tưởng đôi lúc chưa kịp thời dự báo tình hình nội bộ, định hướng thông tin, tuyên truyền; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn chưa được coi trọng đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu; nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp đã vi phạm kỷ luật và các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thậm chí có luận điệu, phát ngôn không đúng, tiếp tay hoặc cấu kết với thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSĐ còn yếu kém; một số cấp ủy, tổ chức đảng còn lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và xử lý các vấn đề bất ổn về chính trị nội bộ, để xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương, “cánh hẩu”, “lợi ích nhóm”, “sân sau”. Công tác quản lý hoạt động báo chí, truyền thông, mạng xã hội thiếu giải pháp hiệu quả để định hướng thông tin và đấu tranh với các thông tin sai lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng có nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra một số vấn đề cần giải quyết với tư duy sắc sảo và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn.

Đứng trước nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa to lớn và thực tế tình hình, để chuẩn bị thật tốt cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra những vấn đề trọng tâm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ như sau:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về ý nghĩa, nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Phải xác định bảo vệ chính trị nội bộ nói chung, bảo vệ nền tảng tư tưởng nói riêng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong việc nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh đối với các hoạt động chống phá tư tưởng đi liền với việc ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị trong nội bộ. Để chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị hầu như chỉ tập trung vào công tác nhân sự mà chủ quan, thiếu cảnh giác với các hoạt động chống phá tinh vi của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng; dẫn đến hiện tượng hoang mang, dao động, mất niềm tin, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số cán bộ, đảng viên; chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

2. Sự chủ động, nâng cao năng lực nắm tình hình, thông tin về chính trị nội bộ và tham mưu chiến lược vĩ mô về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Thực tế, những diễn biến, thay đổi tiêu cực về tư tưởng chính trị, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên thường khó lường, khó nắm bắt, nhất là sự phá hoại, chống phá dựa trên tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường để reo rắc tư tưởng bất mãn, phản động của các thế lực thù địch. Vì vậy, các cơ quan tham mưu của Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước về công tác thông tin - tư tưởng, trong đó có hệ thống các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ phải có khả năng nắm bắt, nhận diện tình hình sắc sảo, nhanh, có tinh thần cảnh giác, nhạy bén, bám sát các âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch; có khả năng dự đoán chiến lược và kịp thời đề xuất các giải pháp có chất lượng để bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

3. Coi trọng công tác phòng ngừa, trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Công tác tư tưởng có vai trò hết sức to lớn trong việc truyền bá Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, là công cụ phòng ngừa, giải pháp hữu hiệu trong tổng thể các giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ để đấu tranh, phê phán trực diện những luận điệu, quan điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, thực tế công tác tư tưởng cần thực sự tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

4. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có đội ngũ cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ vững về tư tưởng, sắc về lý luận, nhạy bén với tình hình thực tế, có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

Lĩnh vực bảo vệ chính trị nội bộ nói chung, bảo vệ nền tảng tư tưởng nói riêng là lĩnh vực khó, đặc thù, đòi hỏi việc tuyển chọn đội ngũ cán bộ làm công tác này phải đảm bảo quy chuẩn về đạo đức, phẩm chất, trình độ, kinh nghiệm. Hiện nay, đội ngũ này còn mỏng, chưa đồng bộ, thường xuyên biến động về số lượng, cơ cấu, thiếu những chuyên gia, cán bộ giỏi, có thâm niên công tác trong ngành. Để có được cán bộ giỏi, kỹ năng tốt, am hiểu về ngành cần có thời gian trau dồi, rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn và sự tận tâm, tận lực, yêu nghề của mỗi cá nhân. Vì thế, việc quan tâm xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực này là việc làm cần thiết.

Một số giải pháp

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và chú trọng bố trí cán bộ chuyên trách phù hợp; quán triệt tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần chủ động tham mưu với Trung ương về rà soát, ban hành bổ sung các quy định, cơ chế cần thiết, cụ thể về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ với các cơ quan khác, với cấp ủy, tổ chức đảng trong việc nắm tình hình tư tưởng và đấu tranh, phản bác các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; phải cụ thể hóa thành nội dung, cách thức, kế hoạch phối hợp, trao đổi tình hình. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung về vị trí, vai trò của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tổng thể công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ba là, xây dựng và tăng cường triển khai kế hoạch nắm tình hình chính trị nội bộ tới từng cơ sở trong hệ thống chính trị. Lực lượng bảo vệ chính trị nội bộ phải chủ động, nhạy bén với các vụ việc, địa bàn, nhân sự phức tạp về tư tưởng chính trị, có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả khi tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu phản ánh về hoạt động chống phá tư tưởng chính trị của các thế lực thù địch. Trên cơ sở kết quả công tác nắm tình hình, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần phối hợp với các cơ quan tham mưu kiến nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ban hành, bổ sung, sửa đổi những bất cập, lấp “lỗ hổng” trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sự lô-gíc, chặt chẽ, toàn diện, tránh trùng lặp, chồng chéo, gây khó khăn, phiền hà, ảnh hưởng đến việc điều hành, quản lý đất nước, đến sự phát triển chung của xã hội.

Bốn là, qua việc chủ động nắm tình hình, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần tham gia phối hợp với Ngành Tuyên giáo - cơ quan tham mưu trực tiếp cho Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa để đổi mới công tác tư tưởng trong tình hình mới. Công tác tư tưởng không chỉ làm giàu lý luận sâu sắc của Đảng, đồng thời phải phản ánh chân thực, song hành cùng mọi hoạt động của đời sống xã hội, hơn nữa, phải nhạy bén với những chuyển biến, thay đổi nhanh chóng và phức tạp của tình hình tư tưởng chính trị nội bộ để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xử lý các tình huống nảy sinh, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Công tác tư tưởng phải thực sự tạo sự thống nhất trong tư tưởng, quan điểm, sự đồng thuận, đồng lòng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về mọi chủ trương, đường lối của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế quản lý hiệu quả, chặt chẽ công tác báo chí, truyền thông, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; sớm phát hiện, ngăn chặn, bóc, gỡ các thông tin xấu độc, không chính thống, phản động.

Năm là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là về Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu, tinh thần cảnh giác của mỗi cán bộ, đảng viên; đưa nội dung công tác này vào trong sinh hoạt cấp ủy, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Sáu là, xây dựng chiến lược tổng thể về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, chiến lược tổng thể tập trung vào việc định hướng, đặt ra mục tiêu, yêu cầu và vai trò, trách nhiệm, quy chế phối hợp của các cơ quan chức năng nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là vũ khí sắc bén của Đảng trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Bảy là, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cả về số lượng và chất lượng. Có kế hoạch dài hạn, cụ thể về việc bổ sung nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, nhất là quán triệt thường xuyên, sâu sắc các chủ trương, đường lối, phương châm của Đảng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị, Quyết định số 140-QĐ/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư…

Cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến lâu dài, đầy khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự cảnh giác, bản lĩnh chính trị kiên định của đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng với những thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta tin tưởng rằng, nền tảng tư tưởng của Đảng, uy tín và vị thế chính trị của Đảng sẽ được bảo vệ vững chắc, mãi mãi là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta.


TS. Phan Thăng An
Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, BTCTƯ
Các bài trước
Tác giả : TS. Vũ Hoài phương - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đăng ngày: 01/12/2020
Tác giả : PGS, TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh. Đăng ngày: 01/12/2020
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: