Điện Biên: Hiệu quả từ một nghị quyết ( 01/12/2020)

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020” đã đi vào cuộc sống và tạo cú huých trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới có 10 đơn vị hành chính cấp huyện với 115 xã, 9 phường và 5 thị trấn; trong đó có 29 xã biên giới; 100 xã và 1.146/1.443 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn, có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống với 57 vạn dân. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 44,82%, chủ yếu tập trung ở các xã thuộc khu vực biên giới. Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực, 625 TCCSĐ với 40.240 đảng viên. Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh vẫn còn 95 bản và 4 trạm y tế “trắng” đảng viên; 328 thôn bản, 33 trường học, 88 trạm y tế chưa có chi bộ, còn phải sinh hoạt ghép.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 04), phấn đấu hằng năm kết nạp 2.000 đảng viên, giảm 15-20% số thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; giảm từ 20% trở lên số trường học, trạm y tế chưa có chi bộ.

Cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết

Ngay sau khi có Nghị quyết 04, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên. Qua quán triệt, triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 04; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá đúng thực trạng tổ chức đảng và đảng viên ở từng địa bàn, cơ sở, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện.

Theo đó, BTV các cấp ủy trong tỉnh đã cụ thể hoá nghị quyết, xây dựng các chương trình đề án và có những chủ trương, giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên, “xóa” thôn, bản “trắng” đảng viên, “xóa” bản chưa có chi bộ. Nhiều đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề về kết nạp đảng viên ở thôn bản và kết nạp đảng viên là người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở như các đảng bộ huyện Điện Biên, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 04 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-7-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế, nông dân, đoàn viên, hội viên để tạo nguồn phát triển đảng viên; quan tâm kết nạp đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, nhất là chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở những thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ.

“Xóa” bản “trắng” đảng viên, phát triển chi bộ

Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ đảng viên cho từng năm sát với từng địa bàn dân cư; giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, giới thiệu đảng viên về sinh hoạt ở thôn, bản, tổ dân phố; chú trọng phát triển đảng viên là sinh viên, người dân tộc thiểu số, trí thức, nữ, đoàn viên thanh niên, công an viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 9.694 đảng viên, đạt 96,94% chỉ tiêu nghị quyết; trong đó 129 xã, phường, thị trấn kết nạp được 5.962 đảng viên, chiếm gần 62%. Tính đến hết quý I-2020, đã có 1.349/1.443 thôn bản có chi bộ (chiếm 93,5%), thu hẹp khoảng cách bản “trắng” đảng viên từ 95 bản xuống còn 5 bản so với đầu năm 2016; giảm số thôn, bản chưa có chi bộ từ 328 xuống còn 89 bản; củng cố, kiện toàn và thành lập mới 329 chi bộ thôn, bản, 33 chi bộ trường học, 73 chi bộ trạm y tế xã, phường, thị trấn hoạt động độc lập; đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nhờ đó, 93,5% số thôn, bản có chi bộ (còn 5 bản “trắng” đảng viên và 89 bản chưa có chi bộ); 100% trường học, gần 90% trạm y tế xã, phường, thị trấn đã có chi bộ.

Củng cố, kiện toàn chi bộ yếu kém

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chú trọng đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cấp ủy chi bộ; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Gắn kiện toàn, củng cố tổ chức đảng với thực hiện chủ trương về sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; giải thể các chi bộ không còn phù hợp. Tập trung xây dựng tổ chức chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã củng cố, kiện toàn 14 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở yếu kém. Công tác đánh giá, xếp loại chi bộ hằng năm đã khách quan, thực chất hơn. Năm 2016, số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xếp loại yếu chiếm 0,37% (5/1.343 đơn vị); năm 2017 không có chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở yếu kém; năm 2018 chỉ còn 9/2.725 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,33%.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng được nâng lên. Một số cấp ủy cấp trên cơ sở đã cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Quy định số 04-QĐi/TU ngày 18-10-2018 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ và Quyết định số 4275-QĐ/TU ngày 10-10-2018 của BTV Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Huyện ủy Tuần Giáo có Quyết định số 3602-QĐ/HU ngày 26-2-2019 về phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng đảng huyện dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, thực hiện việc đánh giá chất lượng chi bộ. BTV Huyện ủy Điện Biên Đông quy định mỗi cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng đảng, cấp ủy viên cấp trên cơ sở dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ mỗi năm ít nhất 4 kỳ. Thị ủy Mường Lay có Thông báo số 206-TB/ThU ngày 10-5-2017 về phân công các ủy viên BTV Thị ủy và lãnh đạo các ban xây dựng đảng dự, chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề theo quý tại các chi, đảng bộ cơ sở; Thông báo số 30-TB/ThU ngày 12-12-2018 của BTV Thị ủy về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng đảng dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy nơi đây đã đưa ra giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Đi sâu kiểm điểm, đánh giá những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, giúp đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực học tập, tự giác, gương mẫu chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, tích cực xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Một số cấp ủy đã giao nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi địa bàn dân cư, giúp đỡ gia đình khó khăn. Những đảng viên này bước đầu phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa...

Ở Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã bố trí thời gian sinh hoạt ấn định vào tuần đầu hằng tháng, có chi bộ bố trí thời gian vào chiều thứ bảy cuối tháng. Trong các kỳ sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ mở rộng, nhiều chi bộ thôn, bản đã mời trưởng, phó thôn, bản, trưởng các chi hội, đoàn thể; trưởng ban công tác mặt trận và một số hộ gia đình tiêu biểu đến dự họp để thống nhất các công việc liên quan đến địa phương như phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường bê tông; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất, sản lượng cao vào sản xuất… Qua đó, phát huy được tinh thần dân chủ, sự đóng góp ý kiến của tập thể, cá nhân, tạo sự đoàn kết ở cơ sở. Tỷ lệ sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đạt trên 80%; chi bộ khối xã, phường, thị trấn đạt 79%; chi bộ khối lực lượng vũ trang đạt trên 92%.

Một số kinh nghiệm

Một là, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới việc xây dựng nghị quyết của chi bộ, đảng bộ cơ sở, nội dung ngắn gọn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Phân công, xác định rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cá nhân trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Hai là, xây dựng đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ có trách nhiệm, tâm huyết, có kiến thức kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, quy tụ, đoàn kết đảng viên trong chi bộ và quần chúng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, cập nhật kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, bí thư, phó bí thư chi bộ, nhất là kỹ năng nắm bắt và đề xuất chủ trương, giải pháp xử lý những vướng mắc phát sinh ở cơ sở.

Ba là, cấp ủy cấp trên trực tiếp phải thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và định kỳ kiểm tra việc thực hiện sinh hoạt chi bộ. Chú trọng đổi mới nội dung, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương  4 (khóa XI, XII), các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với củng cố, kiện toàn tổ chức đảng yếu kém.

Bốn là, cấp ủy cấp trên trực tiếp quan tâm chỉ đạo cấp ủy chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đối với từng loại hình TCCSĐ; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm quy chế, quy định hoạt động của cấp ủy, của chi bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên trực tiếp và chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Điều lệ Đảng ngay trong chính chi, đảng bộ. Thực hiện nghiêm quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong Đảng.

Năm là, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng đảng bộ, chi bộ. Tiếp tục bố trí cán bộ, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tham gia cấp ủy cơ sở, đưa các tổ công tác về cơ sở vùng cao, biên giới để bám nắm địa bàn, làm nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hiện quần chúng ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.


Phong Lâm
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: