Tổ chức
Ngày 25-6-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ bàn giao tổ chức đảng, đảng viên chi cục thuế và kho bạc nhà nước cấp huyện về Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025 mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
Tỉnh ủy Kiên Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy huyện, thành phố thuộc tỉnh được quy định cụ thể, rõ ràng, từ đó hoạt động của cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy nền nếp, đi vào chiều sâu.
Những kết quả bước đầu trong đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên đã góp phần giảm đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lắp; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.
Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế của tỉnh Quảng Bình đạt nhiều kết quả. Quá trình thực hiện, rút ra một số kinh nghiệm bước đầu.
Đến nay, tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 118/156 xã, phường, thị trấn (đạt 75,64%) và 4/11 huyện, thành phố. Kết quả bước đầu thực hiện mô hình cho thấy, vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy được phát huy; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 có ý nghĩa to lớn, góp phần quyết định ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sức mạnh của Quân đội ta là coi trọng công tác tổ chức đảng, góp phần huy động sức mạnh tổng lực làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Sau hơn một năm thực Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", tỉnh Hưng Yên đã tích cực tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế, bước đầu đã mang lại hiệu quả.
Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: