Tổ chức
Đến nay, tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 118/156 xã, phường, thị trấn (đạt 75,64%) và 4/11 huyện, thành phố. Kết quả bước đầu thực hiện mô hình cho thấy, vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy được phát huy; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 có ý nghĩa to lớn, góp phần quyết định ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sức mạnh của Quân đội ta là coi trọng công tác tổ chức đảng, góp phần huy động sức mạnh tổng lực làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Sau hơn một năm thực Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", tỉnh Hưng Yên đã tích cực tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế, bước đầu đã mang lại hiệu quả.
Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.
Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ban Thường vụ Thành ủy thông qua Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư.
Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, mạnh dạn đổi mới tư duy, tạo bước đột phá trong xây dựng mô hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã chọn huyện Côn Đảo để xây dựng và ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND và sáp nhập phòng Tư pháp huyện thành Văn phòng huyện Côn Đảo.
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII), Tỉnh uỷ Kon Tum đã xây dựng và bân hành Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 21-02-2018. Sau một năm thực hiện, Chương trình số 53 đã cho thấy đây là một chương trình đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.
Thời gian qua, tỉnh Long An tập trung thực hiện Đề án 02-ĐA/TU và Kế hoạch 48-KH/TU ngày 29-12-2017 của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đề án 02 đã tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nói riêng.
Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị.
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị quán triệt 2 Nghị quyết trên trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1445-CV/TU “Chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021”.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: