Tổ chức
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã giảm từ từ 5 phòng xuống 4 phòng; trưởng phòng giảm từ 5 xuống 4; phó trưởng phòng từ 14 xuống 6, thực hiện quyết liệt, hiệu quả chỉ tiêu “phấn đấu toàn Ngành mỗi năm thực hiện tinh giản 4% đến 5% biên chế để đến năm 2021 giảm 15% đến 20%” như Kết luận Hội nghị Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 đã ban hành.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tỉnh ủy Bình Phước vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Sau khi kiện toàn, Văn phòng Tỉnh ủy giảm từ 7 còn 5 đầu mối, trưởng phòng giảm từ 7 còn 5, phó phòng giảm từ 16 còn 6 người, biên chế giảm từ 52 xuống còn 47.
Đề án của Văn phòng Tỉnh ủy, sau khi sắp xếp từ 6 phòng như trước đây Văn phòng Tỉnh ủy sẽ còn lại 2 phòng khối Tham mưu – Tổng hợp và Nhà khách. Tổng số hợp đồng lao động sau khi sáp nhập có 58 người. Việc sáp nhập vẫn giữ nguyên đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên; tiếp nhận thêm nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ, văn thư – lưu trữ, lái xe các ban Đảng về Văn phòng Tỉnh ủy nhưng không tăng biên chế.
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Chỉ thị 17 và Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể nnhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Tỉnh ủy HàTĩnh đã quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.
Ngày 27-4, Huyện ủy Hoành Bồ đã tổ chức lễ công bố quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện.
Ngày 4-4, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 963-QĐ/TU ngày 16-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (gọi tắt là Cơ quan Khối cấp tỉnh).
Văn phòng Trung ương Đảng có quy mô tổ chức lớn, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiều, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, do vậy lĩnh vực công tác và trình độ chuyên môn rất khác nhau. Quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Căn cứ chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đảng uỷ và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy nội bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc bảo đảm tinh gọn, ngày càng hoàn thiện, hoạt động hiệu quả, phù hợp thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa triển khai các quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện Ba Chẽ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện Tiên Yên...
Năm 2018, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội xác định 10 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: