Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Quảng Ninh hoàn thành đại hội điểm cấp trên cơ sở
14:2' 24/6/2020
Quảng Ninh là một trong những địa phương tiên phong trong việc thực hiện 100% việc bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở. Sau thành công từ việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã chỉ đạo lựa chọn 3 đảng bộ cấp huyện có đặc điểm, loại hình khác nhau (Đảng bộ huyện Đầm Hà, đại diện cho khối đảng bộ các huyện; Đảng bộ TP. Móng Cái, đại diện cho khối đảng bộ các thành phố, thị xã; Đảng bộ Than Quảng Ninh, đại diện cho khối các đảng bộ trực thuộc tỉnh) để tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi các đảng bộ trực thuộc tỉnh còn lại tiến hành đại hội.


Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Công tác chuẩn bị

Bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, các đảng bộ đã tích cực, chủ động cụ thể hóa và ban hành kế hoạch đại hội đảng bộ cấp mình; thành lập các tiểu ban giúp việc phục vụ đại hội; phân công các đồng chí ủy viên BTV, cấp ủy viên chỉ đạo các nội dung công việc cụ thể, bảo đảm yêu cầu trước khi tiến hành đại hội.

Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, các đảng bộ đã sớm chủ động xây dựng các văn kiện bảo đảm quy trình theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương: Báo cáo chính trị đã bám sát vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện của nhiệm kỳ, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; gắn với kiểm điểm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ tự soi, tự sửa, nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, cầu thị; kiểm điểm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, từng cấp ủy viên và người đứng đầu; chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan, để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị có tính khái quát cao những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị để trình đại hội thảo luận, quyết định. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có chương trình, đề án chuyên đề thực hiện, có lộ trình và phân công tổ chức thực hiện cụ thể. Các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Quá trình chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy chủ động bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026), kịp thời báo cáo BTV Tỉnh ủy phê duyệt theo quy định. Rà soát, nhận xét, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ đương nhiệm và được quy hoạch; thực hiện sắp xếp, luân chuyển, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ, chuẩn bị trước một bước về nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới. Nghiêm túc thực hiện thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nguồn nhân sự được giới thiệu bầu cử cấp ủy khóa mới.

Công tác tuyên truyền, khánh tiết, tổ chức phục vụ và an ninh trật tự được bảo đảm phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung xác minh, làm rõ, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc tại các địa phương, đơn vị; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội.

Kết quả đại hội điểm

Chương trình và kịch bản điều hành đại hội được chuẩn bị khoa học, bảo đảm 4 nội dung theo quy định; các nội dung được phân bổ hợp lý trong thời gian 2 ngày, 4 buổi chính thức và 1 phiên trù bị đầu giờ sáng ngày làm việc thứ nhất. Công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch đại hội đã bám sát chương trình, kịch bản đã xây dựng, có sự phân công, phối hợp, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh tại đại hội. Không khí đại hội diễn ra trang nghiêm, dân chủ; tạo được sự đồng thuận cao và niềm tin phấn khởi đối với các đại biểu về dự đại hội.

Đại hội đã dành thời gian thỏa đáng, chia tổ thảo luận để các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội, dự thảo văn kiện Trung ương và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tại đại hội của 3 đảng bộ, có 37 ý kiến tham luận tại hội trường và 188 ý kiến tham luận tại tổ.

Công tác nhân sự và bầu cử tại đại hội được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, nghiêm túc. Danh sách nhân sự được giới thiệu để bầu vào cấp ủy khóa mới bảo đảm nhiều hơn số lượng được bầu theo quy định (tại 3 đại hội điểm có số dư 10,8-12,9%), được công khai để các đại biểu nghiên cứu, tập trung trí tuệ lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, năng lực công tác để bầu vào cấp ủy khóa mới. Công tác điều hành bầu cử tại đại hội được bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác kiểm phiếu bảo đảm chính xác, khách quan, phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của đại biểu dự đại hội.

Tại đại hội điểm ở 3 đơn vị đã bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy, bảo đảm số lượng, cơ cấu và nhân sự dự kiến theo quy định. Trong đó, Đảng bộ huyện Đầm Hà: đồng chí trúng cử cấp ủy có số phiếu thấp nhất đạt 93%; tham gia lần đầu 6/37 đồng chí, (16,22%); cán bộ nữ 5/37 (13,5%), trẻ dưới 40 tuổi 8/37 đồng chí (21,62%), dân tộc thiểu số 1/37 đồng chí; độ tuổi bình quân 46 tuổi. Kết quả bầu cử trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội đạt 96,14%. Ở Đảng bộ TP. Móng Cái: đồng chí trúng cử cấp ủy có số phiếu thấp nhất đạt 63%, tham gia lần đầu 8/41 đồng chí (19,5%), cán bộ nữ 15/41 (36,6%), trẻ dưới 40 tuổi 8/41 (19,5%), dân tộc thiểu số 1/41; độ tuổi bình quân là 45 tuổi. Bầu Bí thư Thành ủy trực tiếp tại Đại hội đạt 100%. Ở Đảng bộ Than Quảng Ninh: Đồng chí trúng cử cấp ủy có số phiếu thấp nhất đạt 62%; tham gia lần đầu 6/31 đồng chí (19,35%); cán bộ nữ 3/31 (9,7%), độ tuổi bình quân 44 tuổi. Kết quả bầu cử Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội đạt 98,67%.

Kết quả tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở là minh chứng của sự chủ động, thực hiện bài bản, tích cực, nghiêm túc của cấp ủy cấp trên cơ sở và sự chỉ đạo quyết liệt, có trách nhiệm của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Với tỷ lệ phiếu bầu cao đối với bí thư cấp ủy tại đại hội chứng tỏ sự đồng thuận, uy tín của đồng chí bí thư cấp ủy, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao đối với đồng chí bí thư trong lãnh đạo địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới. 

Diệp Chi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS