Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
17:52' 21/10/2020
Ngày 21-10, tại Hà Nội, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đại hội với sự tham gia của 293 đại biểu đại diện cho gần 82 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.


Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, cùng 293 đại biểu đại diện cho hơn 82 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.


Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong thời gian qua BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp đúng yêu cầu, nội dung, kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp; với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đại hội đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kết quả sản xuất - kinh doanh từ năm 2016 đến năm 2019 của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có sự tăng trưởng tốt: tổng doanh thu tăng 38%; hiệu quả hoạt động tăng mạnh, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu không chỉ được bảo toàn mà còn tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động. Đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không... đều là những đơn vị dẫn đầu ngành về trình độ công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học - kỹ thuật mới, nhiều đơn vị đạt mức năng suất và hiệu quả hoạt động vượt trội trong ngành, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 15-35%/năm.

Trong năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện các nhiệm vụ giải cứu đồng bào từ các vùng dịch trên thế giới, cung cấp hoá chất, vật tư, thiết bị phòng, chống dịch, đặc biệt đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 24 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp nhà nước trong Khối tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong 5 năm qua tổng kinh phí hỗ trợ triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững lên tới trên 9 nghìn tỷ đồng, đồng thời nhận hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp cho 54/62 huyện nghèo trong cả nước.

Để đạt được những kết quả đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác tư tưởng chính trị tiếp tục được đổi mới, tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, "lợi ích nhóm". Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới toàn diện công tác tổ chức, cán bộ theo phương châm công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng, đến tháng 6-2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên (trong đó có 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là Đoàn viên đạt 54,5%, là nữ đạt 32,6%, có trình độ đại học trở lên đạt 72%).

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất do đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cho 4 đồng chí cán bộ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Khối đã quán triệt, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, đồng bộ cả về tư  tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đã xuất phát từ đặc thù của Đảng bộ Khối và yêu cầu của việc đổi mới, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại các doanh nghiệp.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thực hiện kiện toàn tổ chức đảng theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn biên chế, phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Quy định 69 (khóa XII) của Ban Bí thư được thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Đã chủ động định hướng, yêu cầu các cấp uỷ xây dựng đề án, rà soát, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương. Vừa qua, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước trong Đảng bộ Khối đã thực hiện rất tốt chủ trương này và điều đó cũng cho thấy: nơi nào cấp uỷ vào cuộc quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trách nhiệm và uy tín của lãnh đạo được nâng cao, thì nơi đó doanh nghiệp sớm ổn định, đạt được sự đồng thuận cao và hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt. Đàng uỷ Khối đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp để thực thi các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả và hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đánh giá cao việc Đảng bộ Khối đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém như đã nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Khối khóa II. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung đánh giá sâu một số vấn đề: Nhận thức của cấp uỷ về vai trò của doanh nghiệp nhà nước ở một nơi, một số lĩnh vực còn chưa đầy đủ, đúng mức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, cấp ủy đảng chưa cao. Còn có một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên vi phạm pháp luật bị kỷ luật và phải xử lý hình sự. Nội dung và phương thức hoạt động của một số cấp uỷ chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, ở một số cấp ủy trực thuộc vẫn còn mang tính hình thức nên chưa đáp ứng yêu cầu trong việc phát hiện sớm dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi sai phạm, nhất là trong sử dụng nguồn vốn, quản lý đất đai, tài nguyên, đầu tư xây dựng và công tác cán bộ. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có cả những thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, nhiệm vụ mới phức tạp hơn đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Cùng với tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng với cấp uỷ các cấp phát huy vai trò quan trọng trong việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, cụ thể hóa sự lãnh đạo nhằm triển khai thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò nòng cốt, định hướng, dẫn dắt, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ với tổng số tiền 220 triệu 470 nghìn đồng. Bên cạnh đó, đến nay đã có 21 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối đã đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ với tổng số tiền trên 82 tỷ đồng.

Đại hội dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 45 đồng chí. BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; bầu đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối gồm 28 đồng chí đại biểu chính thức và các đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS