Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Câu chuyện “con ông cháu cha” không phải là mới, nhưng gần đây ồn ào trở lại. Diễn đàn chủ nhật kỳ này đặt ra câu hỏi làm sao dẹp nạn này và nhiều chuyên gia, luật sư... đã nhiệt tình tham gia.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định: “Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm”. Với tinh thần đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung thực hiện nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đặc biệt là trong công tác tổ chức cán bộ.
Tổ chức bộ máy cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ chồng chéo, chưa phù hợp với thực tế là một trong những nguyên nhân khiến hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở có phần chưa hiệu quả. Tinh gọn đội ngũ cán bộ cơ sở, khắc phục tình trạng “đông nhưng không mạnh” là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Vậy, hiện nay tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có vai trò quan trọng như thế nào? Đối với Thái Bình, đâu là những thuận lợi, khó khăn và làm thế nào để củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở khu vực này?
“Bộ phận không nhỏ” là cụm từ được nhắc đến khá lâu, dường như có từ trước đổi mới. Hàm ý của cụm từ này để áng lượng quy mô, tỷ lệ cán bộ, đảng viên phạm pháp, còn được gọi là thoái hóa, biến chất.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu loạt bài viết "Vạch tên “bộ phận không nhỏ" - đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ nhất - năm 2016 của Báo Công an Nhân dân.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu bài viết "Tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ" - đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thức nhất - năm 2016 của Báo Bình Dương.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu bài viết "Đảng Cộng sản Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế" - đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ nhất - năm 2016 của Tạp chí Đối ngoại.
Đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có đi vào cuộc sống hay không đều nhờ vào vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng. Vì vậy, việc thành lập tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu bài viết "Đảng đồng hành cùng doanh nghiệp" - đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thức nhất - năm 2016 của Báo Vĩnh Long.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu loạt bài viết "Vụ Trịnh Xuân Thanh và lợi ích nhóm" - đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ nhất - năm 2016 của Báo Điện tử VOV.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu bài viết "An Giang phòng, chống tham nhũng" - đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thức nhất - năm 2016 của Báo An Giang.
Trang123456
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: