Thời sự - Chính trị
Khai trương hệ thống cầu truyền hình và giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng
20:55' 27/2/2017
Chiều 27-2-2017, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã khai trương hệ thống cầu truyền hình và giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự và nhấn nút khai trương.


  
Đ/c Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương hệ thống cầu truyền hình và giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Dự lễ khai trương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel khảo sát, xây dựng hoàn thành hệ thống giao ban trực tuyến giữa Ban Tổ chức Trung ương với ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương gồm 71 điểm cầu trên cả nước. Việc lần đầu tiên khai trương hệ thống cầu truyền hình và giao ban trực tuyến đã đánh dấu một bước quan trọng trong 87 năm xây dựng, trưởng thành của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, cộng tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong triển khai, xây dựng hệ thống cầu truyền hình và giao ban trực tuyến đúng tiến độ. Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, hệ thống cầu truyền hình và giao ban trực tuyến sẽ giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm liên thông, thống nhất; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đơn vị liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần đề cao trách nhiệm trong việc bảo quản, sử dụng, bảo đảm hệ thống luôn an toàn, thông suốt, hiệu quả; quan tâm xây dựng chương trình, nội dung giao ban thiết thực, góp phần thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

    

                        Đ/c Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến.

Sau lễ khai trương, Ban Tổ chức Trung ương đã tiến hành hội nghị giao ban trực tuyến với ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Trong tháng 2-2017, các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng, cụ thể là:

1. Triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Ban giao, cơ bản đạt về tiến độ và chất lượng; tham gia các đoàn dự kiểm điểm tại các địa phương, đơn vị có gợi ý; tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo và Tờ trình Bộ Chính trị về Đề án Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ.

2. Tích cực tham mưu, chuẩn bị nội dung và các điều kiện chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; phục vụ các chuyến công tác, làm việc của các đồng chí Lãnh đạo Ban ở địa phương, cơ sở; phối hợp với Tập đoàn Viettel lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến.

3. Tham mưu tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất năm 2016.

4. Hoàn thiện Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở các địa phương, đơn vị.

5. Ban hành Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Tổ chức Trung ương; Quyết định thành lập Tổ xây dựng tiêu chí và quy trình thẩm định đề án vị trí việc làm các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 quy định về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ cấp trên cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần chi phối.

6. Tích cực triển khai Đề án Trình Hội nghị trung ương 6; xây dựng Hướng dẫn về khung biên chế cơ yếu và công nghệ thông tin trực thuộc văn phòng cấp tỉnh; quy định số lượng cấp phó của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị.

7. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017; Thông báo kết quả thẩm định danh sách học viên lớp cao cấp lý luận chính trị (đợt V). Tổng hợp hồ sơ cán bộ đăng ký đào tạo sau đại học và xây dựng Kế hoạch các đoàn đi nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc năm 2017. Tổ chức Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học năm 2016. Ban hành Quyết định mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối với cán bộ cao cấp (đối tượng 1) khóa 64, từ ngày 01-03 đến ngày 05-4-2017.

8. Tiếp tục triển khai Đề án trình Bộ Chính trị “Quy định kiểm điểm, đánh giá và phân loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm”; tiến hành khảo sát để xây dựng Đề án“Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; triển khai thực hiện Đề án: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ". Tổng hợp Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016.

   

                              Hình ảnh từ điểm cầu Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng:

1. Về tổ chức bộ máy, biên chế: Tiếp tục tham mưu sửa đổi, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh uỷ, thành uỷ; cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh. Thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo đúng tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và chính sách tinh giản biên chế theo Nghị Định 108-NĐ/CP. Xây dựng vị trí việc làm theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Rà soát, kiện toàn tổ chức; sắp xếp, chuyển giao tổ chức đảng trong đảng bộ và giữa các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa X, xây dựng báo cáo phục vụ Đề án đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

2. Về công tác cán bộ: Các địa phương, đơn vị đang khẩn trương gợi ý kiểm điểm và tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2016 đối với tập thể, cá nhân cán bộ diện cấp ủy quản lý. Kịp thời kiện toàn, bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố. Thực hiện điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý bảo đảm đúng quy định của Đảng về công tác cán bộ.

3. Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: Tiếp tục kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, gắn với việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Duy trì có nền nếp việc thực hiện các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đảng viên, về phát triển đảng viên mới. Thực hiện xét và phát thẻ đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 3-2; hướng dẫn và chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, công chức đảng viên năm 2016. Tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên năm 2016. Tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17-5-2012 của Ban Tổ chức Trung ương.

4. Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Tập trung nắm tình hình chính trị hiện nay, phục vụ cho công tác nhân sự thường xuyên; thẩm định giúp cấp ủy cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập, công tác ở nước ngoài; xây dựng kế hoạch rà soát chính trị nội bộ cán bộ phục vụ công tác quy hoạch cán bộ. Tăng cường nắm tình hình bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là các hoạt động liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc để tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời những diễn biến phát sinh.

Trong tháng 3-2017, các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương cần khẩn trương, tích cực thực hiện các nhiệm vụ sau:

Triển khai thực hiện 11 đề án trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; hoàn thành các đề án, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch.

Hoàn thành việc đánh giá, nhận xét năm 2016 theo định kỳ đối với cán bộ diện Trung ương quản lý ở các địa phương, đơn vị. Báo cáo nhận xét, đánh giá đối với cán bộ Trung ương được luân chuyển về các địa phương từ năm 2014.

Hoàn thiện Báo cáo sơ kết thực hiện công tác luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy trình công tác cán bộ (quyết định 68); tham mưu Quy định về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; hoàn thiện báo cáo tổng hợp kiểm điểm của các cơ quan, đơn vị đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); sửa đổi Thông báo 88 của Bộ Chính trị (khóa XI) về thành lập tổ giúp việc các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư; phó Chủ tịch nước, phó Chủ tịch Quốc hội.

Tổ chức Hội nghị họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc “tổ chức các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với các đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), các đồng chí cấp thứ trưởng và tương đương mới được đề bạt, bổ nhiệm của Đảng Nhân dân cách mạng Lào” để triển khai các công việc tổ chức 03 lớp trong năm 2017. Tham mưu trình Ban Bí thư về Kế hoạch tổ chức các đoàn cán bộ cấp cao đi nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc năm 2017. Tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TW, ngày 06-5-2016 của Ban Bí thư khóa XII triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016. Phối hợp, mở lớp Bồi dưỡng Quốc phòng – An ninh (Đối tượng 1) khóa 64.

Tổng hợp tình hình kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Giải “Búa Liềm vàng” lần thứ hai – năm 2017. Tham mưu Quy chế giao ban trực tuyến; tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Viettel hoàn thiện lắp đặt và vận hành hệ thống giao ban trực tuyến.

Hoàn thiện 04 đề án, đề tài, nhiệm vụ trong tháng 01-2017, 05 đề án, đề tài, nhiệm vụ trong tháng 02-2017 và 07 đề án, đề tài, nhiệm vụ trong tháng 3-2017.

   

                                  Điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương báo cáo Thường trực cấp ủy tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Tổng kết Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tại Hội nghị. Chuẩn bị và gửi nội dung, tên người tham luận tại Hội nghị Ngành về Ban Tổ chức Trung ương. Báo cáo về một kinh nghiệm hoặc một mô hình, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng về Ban Tổ chức Trung ương để làm Kỷ yếu Hội nghị.

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS