Thời sự - Chính trị
:
Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đẩy mạnh công tác cán bộ trong tình hình mới
6:47' 11/8/2017
Toàn cảnh Hội nghịNgày 10-8-2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Các đồng chí: Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng gần 300 đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tới dự.

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hiện có 32 đảng bộ (77 chi bộ trực thuộc), chi bộ cơ sở, với 1.064 đảng viên. Trong đó, có 19 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chi phối; 4 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước không chi phối; 1 đảng bộ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 8 đảng bộ, chi bộ cơ sở đơn vị sự nghiệp, hành chính... Bên cạnh đó, có 35 tổ chức cơ sở đảng (10.589 đảng viên) trong các đơn vị thành viên của Tập đoàn trực thuộc cấp ủy địa phương. Đến nay, địa bàn sao su có mặt trên 29 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích đạt hơn 407 nghìn ha; tổng số lao động là gần 84 nghìn người.
         
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 8), ngày 18-6-1997, về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", trong những năm qua, công tác cán bộ của Tập đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch cán bộ và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm thực hiện tốt. Đến nay, đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ công ty đến nông trường, nhà máy, xí nghiệp hầu hết có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị đạt chuẩn. Trong đó, có 95,13% số cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên; 77,26% có trình độ từ trung cấp trở lên. Tập đoàn hiện có 12 tiến sĩ, 138 thạc sĩ các ngành kinh tế - kỹ thuật; 2 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 34 bác sĩ chuyên khoa cấp I; 2.979 người có trình độ đại học và 2.037 người có trình độ cao đẳng các ngành. Đội ngũ công nhân kỹ thuật, nhất là công nhân khai thác thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật, bảo đảm thành thạo tay nghề. Công tác quản lý đảng viên và giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú được các cấp ủy quan tâm thực hiện...

Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII):

Một là, trong công tác cán bộ, cần quán triệt, bám sát các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Hai là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu về công tác cán bộ. Phân công, phân cấp quản lý cán bộ cho cấp ủy và các tổ chức đảng, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ của các đơn vị, các cấp.

Ba là, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định, quy chế về cán bộ và công tác cán bộ. Chủ trương, quan điểm, giải pháp về công tác cán bộ phải được cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ; chú trọng ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Bốn là, làm tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm tính liên thông giữa các khâu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, lý luận; thường xuyên sâu sát cơ sở, nâng cao năng lực thực tiễn; cải tiến lề lối làm việc, giữ vững kỷ luật công tác; nâng cao chất lượng tham mưu lĩnh vực đảm trách.

Đảng ủy Tập đoàn đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 8). Trong thời gian tới, Đảng bộ Tập đoàn tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có kiến thức chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tập đoàn sôi nổi tham luận, giới thiệu nhiều kinh nghiệm quý, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác cán bộ tại cơ quan, đơn vị. Trong đó, nhiều đơn vị đề nghị Tập đoàn cần có chính sách khuyến khích cán bộ đến công tác tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa và nước bạn Lào, Căm- pu -chia. 

T.S

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS