Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 5-2019
22:18' 4/5/2019

Chiều 4-5-2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 4-2019; xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; lãnh đạo cấp vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo Ban và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Trong tháng 4-2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể là:

Theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng (hoàn thiện Tờ trình về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, dự thảo Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng trình Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII).

Tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng: tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định về trách nhiệm nêu gương; tham mưu cấp ủy thực hiện các nghị quyết về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)... và thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên: về tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác cán bộ; tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ...

Trong tháng 5-2019, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; triển khai Kế hoạch nghiên cứu, khảo sát các địa phương, đơn vị của Tiểu ban Điều lệ Đảng; hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII để chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII).

2. Tham mưu các đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp theo kế hoạch công tác năm 2019: Khẩn trương hoàn thành 6 đề án, nhiệm vụ để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 5-2019 và các nhiệm vụ do cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ.

3. Tiếp tục tham mưu công tác nhân sự thường xuyên, trong đó tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết hợp hài hòa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với luân chuyển, điều động cán bộ. Tăng cường rà soát nâng cao chất lượng quy hoạch; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều theo tiêu chí cụ thể, gắn đánh giá tập thể với cá nhân.

4. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên: Hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Báo cáo kiểm điểm của các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2018. Triển khai thực hiện Tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên. Hoàn thành việc cấp phát Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2019...

5. Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ: Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định 126 “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên bảo đảm đúng quy định. Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là những vùng trọng điểm.

6. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền: Tiếp tục tuyên truyền về các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); về định hướng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về tuyên truyền công tác xây dựng Đảng cho biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí năm 2019.

7. Khẩn trương hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm của công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”.

8. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết thực, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Chú trọng công tác xây dựng nội bộ Ngành, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông.

9. Tổ chức, sắp xếp lại các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở khám và điều trị.
Mai Anh
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS