Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XII)
23:31' 28/11/2019
Đồng chí Nguyễn Đình Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết
Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII) cho gần 150 đại biểu là bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở; thường trực các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối, báo cáo viên Đảng ủy Khối.


Tại hội nghị, đại biểu được nghe quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5-9-2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.  

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5-9-2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, một trong những nội dung được nhấn mạnh là mục tiêu tổng quát, cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi để bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đặc biệt, Nghị quyết chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của các ngành, địa phương trong thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, khẳng định vai trò quan trọng của việc chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.   

Tiếp đó, các đại biểu được nghe quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị được báo cáo viên Đảng ủy Khối tập trung quán triệt là: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài phải phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến và hài hòa với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao. Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu… 

Cũng trong chương trình Hội nghị, các đại biểu được thông tin về Quy định số 205-QĐ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 156-TB/TW ngày 1-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Việc học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu sâu và triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần nghị quyết, quy định của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên in-tơ-nét và mạng xã hội.
Phan Xuân BínhĐảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS