Thời sự - Chính trị
Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020
22:8' 26/7/2020

Ngày 25-7-2020, tại TP. Sóc Trăng, Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (gồm 11 ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng sông Cửu Long là Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ) tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng; lãnh đạo Vụ Địa phương III và đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  Ban Tổ chức Trung ương tới dự.Báo cáo sơ kết công tác thi đua do đồng chí Trần Phước Vĩnh,  Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng trình bày nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2020, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm thi đua số 5 đã tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp theo Kết luận số 06-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ và tạo chuyển biến tích cực trong công tác triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh ủy, thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình TCCSĐ gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hoàn thành việc kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019; nhiều địa phương có cách làm mới, sáng tạo đưa công tác đánh giá cán bộ, đảng viên đi vào nền nếp, thực chất hơn. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình, kế hoạch đề ra; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chịu tác động. Công tác quy hoạch cán bộ ngày càng nền nếp, tính khả thi cao. Làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, nhất là nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tích cực tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm yêu cầu, kế hoạch đề ra. Thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Giải quyết kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy, giữa ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy với các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị trong Cụm thi đua được tăng cường và phát huy hiệu quả. Việc tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất giải pháp khắc phục. Đại diện ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cũng đã giới thiệu nhiều cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương. Đến thời điểm hiện tại, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và sẽ tổ chức xong đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuối tháng 7; đồng thời chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV.


Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu chào mừng Hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, đồng chí Lâm Văn Mẫn khẳng định, trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực, phối hợp tham mưu  có hiệu quả công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Qua đó, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh được kiện toàn, chất lượng được nâng cao, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Việt Thành, Phó Vụ Trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả hoạt động của Cụm thi đua, nhất là việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp của Ngành; lưu ý một số vấn đề cần quan tâm trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. 

Đồng chí Trần Việt Thành cũng đề xuất việc tổng hợp các mô hình mới, cách làm sáng tạo của Cụm thi đua; tổ chức hội nghị chuyên đề về vấn đề cần quan tâm, đồng thời đề nghị các đơn vị trong cụm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Địa phương 3, nhất là việc kiến nghị giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Cụm thi đua số 5 đã thông qua nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, trọng tâm là tiếp tục tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tham mưu cấp ủy đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực sự “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Coi trọng tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tích cực triển khai vị trí việc làm và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

T.S

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS