Văn kiện - Tư liệu
Căn cứ nhu cầu sử dụng công chức, Ban Tổ chức Trung ương thông báo thi tuyển công chức năm 2019, cụ thể như sau:
Ngày 27-9-2019, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Thông báo số 874 - TB/BTCTW về thi tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.
Ngày 23-9-2019 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Ngày 15-8-2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Ban Bí thư đã ký Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
Để tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, khả năng, kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học chuyên sâu, nhất là các lĩnh vực liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương vừa có chủ trương tiếp nhận một số công chức, viên chức về công tác tại Viện Khoa học tổ chức, cán bộ - một đơn vị mới thành lập thuộc Ban Tổ chức Trung ương.
Để tạo thuận lợi cho các các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW theo Công văn số 8456/CVBTCTW ngày 20-6-2019 của Ban Tổ chức Trung ương bảo đảm chất lượng, thời gian, Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải đề cương, biểu mẫu phụ lục phục vụ việc xây dựng báo cáo.
Ngày 28-5-2019, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã ban hành Công văn số 48-CV/TBĐLĐ về việc tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Để tạo thuận lợi cho các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo bảo đảm chất lượng, thời gian, Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Biểu mẫu phục vụ việc tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Thực hiện Kết luận 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ và Quy định số 4246-QĐ/BTCTW ngày 01/4/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:
Ngày 12-4-2019, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 205-KH/BTCTW về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.
Để tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, ngày 18-3-2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Các tin bài khác
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: