Văn kiện - Tư liệu
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn Nghị quyết.
Ngày 17-6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới".
Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Thông báo số 231-TB/BTCTW về kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn thông báo và kết quả điểm thi.
Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 3520-CV/BTCTW, ngày 8-6-2022 về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn Công văn và các phụ lục đính kèm.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 492/TTg-TH điều chỉnh phân công công tác của Thủ tướng, Phó Thủ tướng.
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.
Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Thông báo số 224, ngày 24-5-2022 về kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn Thông báo.
Sáng ngày 23-5, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu khai mạc tại Kỳ họp.
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”:
Ngày 5-5-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: