Văn kiện - Tư liệu
Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới. Hơn 25 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW, ngày 18-4-1991 của Ban Bí thư khóa VI về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.
Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017.
Lịch thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, năm 2017, tại Học viện Chính trị quôc gia Hồ Chi Minh.
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn tin học.
Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/BTCTW, ngày 30-8-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017; căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 quyết định triệu tập công chức dự thi.
Để giúp cán bộ, công chức dự thi chuẩn bị tốt cho việc viết và bảo vệ đề án trong thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2017, Hội đồng thi hướng dẫn kết cấu và bảo vệ đề cương đề án. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: minhncshp@gmail.com; hoặc liên hệ với số điện thoại: 080.45134.
Để giúp cán bộ, công chức dự thi chuẩn bị tốt cho việc viết và bảo vệ đề án trong kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị năm 2017, Hội đồng thi giới thiệu 7 chuyên đề và định hướng một số nội dung chuyên đề để viết đề cương đề án. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: minhncshp@gmail.com; hoặc liên hệ với số điện thoại: 080.45134.
Để làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đồng chí quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo: Tích hợp, bổ sung, cụ thể hóa các nội dung có liên quan tại Công văn số 1825-CV/BTCTW, ngày 18-11-2016 về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW; Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20-6-2017 về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; Công văn số 3723-CV/BTCTW, ngày 25-9-2017 về việc triển khai các quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương để chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân nghiêm túc và bảo đảm chất lượng.
Tổng Bí thư đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: