Văn kiện - Tư liệu
Xét báo cáo của Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi về kết quả chấm thi, ghép phách và tổng hợp điểm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 thông báo như sau:
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương có Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban, trong đó có 2 Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm là: Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội.
Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 được tổ chức từ ngày 4-11 đến ngày 10-11-2018 (Từ 14h00 ngày 4-11-2018: Công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi (sảnh Hội trường 4 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) để làm thủ tục dự thi; ngày 5-11-2018 (từ 08h30): Khai mạc kỳ thi, hướng dẫn quy chế thi và trao đổi, giải đáp; từ ngày 6 đến ngày 10-11-2018: Thi các môn.
Cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.
Ngày 22-10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao xây dựng Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 quyết định triệu tập công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018. Từ 14h00 ngày 04-11-2018 công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.
“Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” là nguồn kinh phí huy động tự nguyện (không bắt buộc) đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, trong đó ưu tiên tập trung cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược
Để giúp cán bộ, công chức dự thi chuẩn bị tốt cho việc thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị năm 2018, Hội đồng Thi nâng ngạch giới thiệu 7 chuyên đề; Định hướng một số nội dung chuyên đề để viết đề cương đề án; Hướng dẫn kết cấu và bảo vệ đề cương đề án; Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn tin học.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: