Nỗ lực Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Trạch (Quảng Bình)
Trao sổ BHXH cho người tham gia tại Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình do BHXH huyện và UBND xã phối hợp tổ chức.
Kết quả nổi bật

1. Số người tham gia

- Số người tham gia BHXH do BHXH huyện Quảng Trạch quản lý là 9.697 người, tăng 181 người so với cuối năm 2021, trong đó: 

+ Tham gia BHXH bắt buộc 5.116 người, tăng 142 người so với cuối năm 2021, đạt 95,95% kế hoạch BHXH tỉnh giao. BHXH huyện căn cứ dữ liệu Cục Thuế tỉnh cung cấp chủ động rà soát, nắm bắt kịp thời các doanh nghiệp và cơ bản đã khai thác triệt để 100% doanh nghiệp, lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

+ Tham gia BHXH tự nguyện 4.581 người, tăng 39 người so với cuối năm 2021, đạt 75,64% kế hoạch BHXH tỉnh giao; đạt 6,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

- Tham gia BHYT: 80.925 người, giảm 1.594 người so với cuối năm 2021, đạt 82,58% kế hoạch BHXH tỉnh giao.

- Tham gia BHTN: 4.432 người, tăng 104 người so với cuối năm 2021, đạt 94,58% kế hoạch BHXH tỉnh giao.

2. Số thu, số nợ BHXH, BHYT, BHTN

Trong 5 tháng đầu năm thu được 61.821 triệu đồng, đạt 32,98% kế hoạch thu BHXH tỉnh giao, tăng 1.929 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Nợ BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ hằng tháng trong 5 tháng đầu năm 2022 đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng số nợ đến hết tháng 5/2022 là 2.794 triệu đồng, chiếm 1,94% kế hoạch thu BHXH tỉnh giao, giảm 1,02% so với cùng kỳ năm trước.

3. Giải quyết chế độ BHXH, BHTN

BHXH huyện đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHTN chính xác, kịp thời và đúng đối tượng theo quy định, cụ thể: 
 
Trong 5 tháng đầu năm 2022, BHXH huyện thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho 2.968 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; 471 lượt người hưởng chế độ BHXH ngắn hạn với tổng số tiền 3.178.310.659 đồng ; 213 người hưởng trợ cấp BHXH một lần với số tiền 7.723.470.055 đồng;  Tổng số chi BHXH, BHTN là 22.537.378.014 đồng.

Công tác chi chế độ BHXH, BHTN được thực hiện đa dạng, linh hoạt; đặc biệt là đẩy mạnh phương thức chi trả không dùng tiền mặt, đến hết tháng 5/2022 có 988 người nhận các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, đạt 33% kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2022; người hưởng chế độ BHXH, BHTN hài lòng về cách thức tổ chức chi trả, thời gian, cơ sở vật chất và thái độ phục vụ.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra

Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng thực hiện đúng theo quy định, góp phần thực hiện nghiêm chính sách BHXH, BHYT, BHTN và bảo vệ quyền lợi của người tham gia có hiệu quả. Trong 5 tháng đầu năm 2022, BHXH huyện đã tiến hành kiểm tra xác minh 08 trường hợp thanh toán thai sản có thời giant ham gia từ 6-7 tháng. Kiểm tra tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với 18 đơn vị sử dụng lao động, 05 đại lý chi trả. Phối hợp với Phòng thanh kiểm tra thực hiện kiểm tra 06 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn kịp thời các đơn vị trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là đề nghị đăng ký tham gia BHXH đối với 08, thu hồi 850 triệu đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Về lập hồ sơ kiến nghị khởi tố hình sự: Trong giai đoạn 2020 - đến tháng 5 năm 2022, BHXH huyệnh đã chuyển hồ sơ qua cơ quan Công an để điều tra và khởi tố đối với 02 đơn vị. Bên cạnh đó phối hợp với Công an để thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra 02 đơn vị có dấu hiệu vi phạm về việc trích đóng BHXH.

6. Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành
BHXH huyện triển khai kịp thời các quy định về cải cách thủ tục hành chính theo quy định của BHXH tỉnh và BHXH Việt Nam. Đặc biệt để phục vụ người tham gia và thụ hưởng ngày càng tốt hơn, đặc biệt là cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng tạo lòng tin cho nhân dân và người lao động. 

Đến nay 100% TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4, doanh nghiệp, người dân có thể giao dịch với cơ quan BHXH toàn tỉnh 24/24 giờ, 7/7 ngày.

7. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Xác định đây là 1 nhiệm vụ quan trọng giúp người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, BHXH huyện đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai các chính sách hỗ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, kết quả đến hết ngày 31-5-2022:

a) Hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ

Giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 4 đơn vị SDLĐ với 55 lao động với số tiền tạm dừng đóng là 533 triệu đồng.

b) Hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ

- Xác nhận danh sách cho 72 lao động để đơn vị sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất và để được hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

- Giảm mức đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN 1.101 triệu đồng cho 1.833 lao động của 112 đơn vị SDLĐ. 

c) Hỗ trợ người lao động, người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của BHXH tỉnh về giải quyết theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, BHXH huyện đã chỉ đạo cán bộ trong toàn đơn vị thực hiện đạt hiệu quả cao. 100% các đơn vị đủ điều kiện được hổ trợ. Kết quả, đến hết tháng 12/2021, BHXH huyện đã hoàn thành chi hỗ trợ từ quỹ BHTN cho 2.561 lao động với số tiền 6.301 triệu đồng.

d) Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Xác nhận danh sách cho 3 lao động của 1 đơn vị SDLĐ để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động từ nguồn NSNN.

7. Công tác truyền thông
Trong 5 tháng đầu năm, BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh duy trì các hoạt động tuyên truyền bằng phát hành các ấn phẩm, truyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh của các xã, đã chú trọng tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ. Phối hợp với UBND xã, Hội phụ nữ tổ chức được 15 hội nghị tại xã, thôn.

Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Trong những năm qua, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện đã có sự tăng trưởng cao. Trong 5 tháng đầu năm 2022, mặc dù số người tham gia BHXH tự nguyện tăng so với cuối năm 2021 nhưng mức tăng trưởng chưa cao. Tổng số tăng mới khai thác được 538 người tham gia BHXH tự nguyện nhưng do số người tham gia giảm mạnh, lên đến 4.99 người dẫn đến số người tham gia BHXH tự nguyện tính đến hết tháng 5/2022 chỉ tăng 38 người so với cuối năm 2021.

Tỷ lệ bao phủ BHYT chưa cao, số người tham gia BHYT tính đến hết tháng 5/2022 là 80.925 người tham gia BHYT, giảm gần 2 ngàn người so với cuối năm 2021.

Nguyên nhân do khách quan là chủ yếu:

Nguyên nhân thuộc về chính sách: Chính sách BHXH tự nguyện chưa thực sự hấp dẫn, thu hút được đối tượng tham gia. Mặt khác, đầu năm 2022 tăng mức chuẩn hộ nghèo quá cao dẫn đến người dân khó khan trong việc tham gia. Trong khi đó, quy định điều kiện về thời gian tối thiểu đóng BHXH để hưởng lương hưu là 20 năm, như vậy là còn khá dài, chưa thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT phụ thuộc rất lớn vào điều kiện kinh tế của người tham gia, tuy nhiên đời sống của nhiều người dân trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn do thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh. 

Nhiệm vụ sắp tới
Một là, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, phát triển đối tượng, chi các chế độ BHXH, BHYT của BHXH tỉnh giao.

Hai là, tập trung thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó cần chú trọng tiếp tục kiện toàn hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT, mở rộng việc thu BHXH tự nguyện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; triệt để khai thác các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức. Đồng thời, thường xuyên chủ động thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về số liệu, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và tình hình lạm dụng quỹ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở KCB BHYT trên địa bàn huyện.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN.                                                 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất