Vai trò của công tác tổng kết thực tiễn đối với kết quả tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta rất coi trọng tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Nhờ thường xuyên tổng kết thực tiễn mà đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn phù hợp với thực tiễn, được kiểm chứng bằng những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam.

Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng – 60 năm hoạt động và trưởng thành (12-9-1962 - 12-9-2022)

Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam – người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam sớm thấy được nhiệm vụ bảo vệ Đảng là cực kỳ quan trọng, quan hệ trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Mỗi khi cách mạng nước ta chuyển qua thời kỳ mới, Đảng đều kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp bảo vệ Đảng phù hợp, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của kẻ thù, bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tuyên ngôn độc lập bất hủ và sáng mãi tư tưởng nhân văn của dân tộc Việt Nam

Ngày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám tại Hà Nội đã giành thắng lợi. Từ khu giải phóng Việt Bắc, vào chiều ngày 25-8-1945, theo sự chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Lương, bằng một xe bí mật đi cổng sau, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng Hồ Chí Minh đã về trú đóng tại ngôi nhà của nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô, tại số nhà 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội.

Bài học về sức dân ở Nam Bộ trong Cách mạng Tháng Tám 1945

Đúng 77 năm trước, sáng ngày 2-9-1945 đông đảo nhân dân Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ lân cận với hàng chục vạn người kéo về tập trung xung quanh quảng trường Norodom (nay là đại lộ Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch - Quận 1) hưởng ứng lời tuyên thệ quyết tâm giành chính quyền, bảo vệ chính quyền cách mạng đã về tay nhân dân Sài Gòn và Nam Bộ.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên cùng sát cánh với nhân dân tham gia vào công cuộc cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thế giới V.L.Lê-nin từng nói: “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”. Lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin đã trở thành hiện thực, mở ra thời đại mới, thời đại cách mạng chống đế quốc giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng đối với các dân tộc thuộc địa. Quốc tế Cộng sản III ra đời vào tháng 3-1919 đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tham nhũng và những giải pháp phòng, chống tham nhũng (bài 3)

Bác Hồ từng khẳng định: “Cán bộ bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(1)

Tham nhũng và những giải pháp phòng, chống tham nhũng (bài 2)

Tình trạng tham ô, lãng phí, tiêu cực và tham nhũng tại Việt Nam diễn ra trong nhiều thập niên qua, xảy trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội và ở tất cả các ngành, các cấp. Tham nhũng, lãng phí đã gây ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và làm giảm niền tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Văn Cừ - tầm cao người cộng sản về lý luận và thực tiễn trong chỉ đạo cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9-7-1912 quê ở thôn Cẩm Giàng, Đồng Nguyên, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Là hậu duệ của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm ngay tại quê hương mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận và thực tiễn xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư thứ tư của Đảng, nhà chính trị tài năng, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, của cách mạng Việt Nam. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về tinh thần tự phê bình và phê bình, có đóng góp quan trọng trong việc vạch ra chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc.

Tham nhũng và những giải pháp phòng, chống tham nhũng

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng là hành vi lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân. Tham ô là hành vi lợi dụng quyền hành để lấy cắp của công.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất