Phòng, chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Từ khi mới thành lập, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

Tăng cường các biện pháp chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng làm giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Do đó, cần phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Cần làm gì để Đảng ta giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền

Trải qua hơn 93 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam - chính đảng cách mệnh giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội.

Vietinbank thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác phòng, chống tham nhũng từ cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tiếp theo và hết)

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, Đảng xác định thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những yếu tố quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện những chủ trương, chính sách đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với vị thế là ngân hàng hàng đầu Việt Nam đã luôn kịp thời triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác PCTN. Với truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng đất nước đổi mới và hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế, mỗi cán bộ và người lao động VietinBank đã thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác PCTN: “Tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn”.

Vietinbank thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác phòng, chống tham nhũng từ cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Bài 1)

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, Đảng xác định thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những yếu tố quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện những chủ trương, chính sách đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với vị thế là ngân hàng hàng đầu Việt Nam đã luôn kịp thời triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác PCTN. Với truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng đất nước đổi mới và hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế, mỗi cán bộ và người lao động VietinBank đã thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác PCTN: “Tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn”.

Xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao trong doanh nghiệp Nhà nước (tiếp theo và hết)

Xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định thanh niên là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn lao động trẻ chất lượng cao là đòi hỏi cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đánh giá đúng cán bộ để dân tin, dân phục, dân yêu (Tiếp theo và hết)

Đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên, đóng vai trò quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Đánh giá cán bộ đúng sẽ phát huy được năng lực của cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, Đảng ta đã đặt quyết tâm đổi mới công tác đánh giá cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, muốn Đảng vững mạnh, cán bộ và đảng viên phải làm cho dân tin - dân phục - dân yêu.

Đánh giá đúng cán bộ để dân tin, dân phục, dân yêu (Kỳ 1)

Trong những năm qua, Đảng ta đã đặt quyết tâm chính trị đổi mới công tác đánh giá cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng trong hệ thống chính trị nhằm hoàn thiện lý luận và đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ trong giai đoạn tới.

Xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao trong doanh nghiệp nhà nước (Bài 1)

Xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định thanh niên là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn lao động trẻ chất lượng cao là đòi hỏi cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương

Những năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất