Bình Định xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 14-4-2023 về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Lào Cai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong những năm qua, bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt và đạt nhiều kết quả tích cực.

Xuân phương Nam

Một mùa xuân mới đã về, khép lại một năm nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao của những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực phía Nam. Năm 2022, với phương châm đổi mới, sáng tạo, ban tổ chức cấp ủy các cấp 22 tỉnh, thành phố từ Ninh Thuận trở vào đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, nâng chất nhiều lĩnh vực công tác, góp phần đưa công tác tổ chức xây dựng Đảng đi vào chiều sâu. Trong niềm vui xuân mới, các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã xây dựng kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đồng bộ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, tạo nên sức bật mới - sức bật mùa xuân.

Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) sâu sát, sáng tạo, quyết liệt

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành TP. Hải Phòng, sự đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ của cán bộ đảng viên và nhân dân, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo đã đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Để kịp thời nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thời gian qua, BTV Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với một số mô hình.

Đảng bộ TP. Lạng Sơn phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nhận thức được mức độ nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và trong cán bộ, đảng viên, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ TP. Lạng Sơn đã cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo, đề ra những giải pháp thiết thực, trong đó có nội dung đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.

Quảng Ngãi phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 10-8-2022 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-62022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027 trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiều cách làm hay giới thiệu công nhân lao động vào Đảng

Trung tuần tháng 10 vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với hơn 260 đoàn viên công đoàn ưu tú là công nhân lao động (CNLĐ), chủ doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài nhà nước. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã nêu những khó khăn, trở ngại và đồng thời kiến nghị, tìm nhiều giải pháp để công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các DN khu vực ngoài nhà nước tại Bình Dương đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tìm giải pháp để đảng viên đi làm xa được sinh hoạt chi bộ

Hiện nay, số lượng đảng viên đi làm ăn xa, nhất là khu vực nông thôn có xu hướng tăng. Để đảng viên vừa đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống vừa thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Vĩnh Phúc đã linh hoạt thời gian, tạo điều kiện để đảng viên đi làm xa tham dự sinh hoạt chi bộ đầy đủ.

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở (tiếp theo và hết)

Theo Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Đảng hiện hành, “TCCSĐ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở” thì việc xây dựng Đảng vững mạnh nên bắt đầu từ xây dựng, củng cố các TCCSĐ. Trong đó, đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Củng cố TCCSĐ, xây dựng đội ngũ đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn là một trong những nền tảng để xây dựng Đảng vững mạnh. Nhìn lại thực tiễn công tác củng cố, xây dựng TCCSĐ và đảng viên thời gian qua, cấp uỷ các địa phương đã có những giải pháp, cách thức triển khai phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên, được nhân dân tin tưởng, đồng thuận. Đây chính là tiền đề để Đảng tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tạp chí Xây dựng Đảng xin gửi tới bạn đọc loạt bài gồm ba kỳ về vấn...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất