Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Ngày 5-2-2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới . Thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư giao, ngày 14-5-2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Quy định về thí điểm giao quyền cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23-4-2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Kế hoạch tiếp nhận cán bộ về công tác tại một số đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương năm 2024

Triển khai Kế hoạch giao, quản lý, sử dụng biên chế của các vụ, cục, đơn vị giai đoạn 2022-2026; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và trên cơ sở nhu cầu bổ sung cán bộ của các vụ, cục, đơn vị, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch tiếp nhận cán bộ về công tác tại một số đơn vị của Ban năm 2024.

Kế hoạch tiếp nhận cán bộ về công tác tại một số đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương năm 2024

Triển khai Kế hoạch giao, quản lý, sử dụng biên chế của các vụ, cục, đơn vị giai đoạn 2022-2026; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và trên cơ sở nhu cầu bổ sung cán bộ của các vụ, cục, đơn vị, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch tiếp nhận cán bộ về công tác tại một số đơn vị của Ban năm 2024.

Thông báo về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài năm 2024 theo Kết luận 39

hực hiện Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tuyển chọn và lập danh sách cán bộ đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài năm 2024.

Về việc đăng ký tham gia 2 khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản năm 2024

Thực hiện Biên bản thoả thuận giữa Ban Tổ chức Trung ương và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương thông báo về việc tổ chức 2 khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương.

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Ngày 5-2-2024, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu nội dung Chỉ thị.

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chống lãng phí

Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia.

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ dám nghĩ, dám làm

Toàn văn Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29-9-2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất