Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp vụ
Các đồng chí được bổ nhiệm

Ban Tuyên giáo bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 4 đồng chí. Ảnh: tuyengiao.vn.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 4 đồng chí gồm:

Bổ nhiệm lại đồng chí Phan Việt Phong giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm đồng chí Văn Tiến Bằng, Trưởng Phòng Báo cáo viên, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, từ ngày 2-1-2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm đồng chí Võ Thành Phong, Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 2-1-2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm đồng chí Vũ Hồng Huy, Chuyên viên cao cấp Vụ Xã hội, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, từ ngày 2-1-2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn chúc mừng và đánh giá cao quá trình công tác của 4 đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm, trọng trách được giao phó với các đồng chí trên cương vị mới.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng đề nghị 4 đồng chí vừa được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, trên cương vị mới của mình cần kiên định 5 nội dung theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ mới. Tư tưởng đó phải được thấm sâu trong từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động với mục tiêu cao cả ấy và phải để nó trở thành bản lĩnh, niềm tin; Kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Kiên định những nguyên tắc cơ bản của Đảng; Kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay cần tiếp tục học hỏi, hoàn thiện mình để nâng cao trình độ chuyên môn, đề xuất các sáng kiến trong nhiệm vụ chính trị được giao. Cần rèn luyện tác phong công tác đúng với vị trí công tác và xứng đáng là cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Ngành Tuyên giáo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất