Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương triển khai Quyết định số 2768-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể quán triệt Quyết định số

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể quán triệt, triển khai Quyết định số 2768-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đã quán triệt, triển khai Quyết định số 2768-QĐ/BTCTW, ngày 29-3-2024 của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành danh mục vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, danh mục vị trí việc làm gồm 15 vị trí được chia thành hai nhóm: Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý (gồm có phó bí thư, trưởng ban, chánh văn phòng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, phó trưởng ban, phó chánh văn phòng, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra); Vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành (chuyên viên chính và chuyên viên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuyên viên chính và chuyên viên về công tác tuyên giáo, chuyên viên chính và chuyên viên về công tác kiểm tra, chuyên viên chính và chuyên viên về công tác văn phòng). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Ban Tổ chức Trung ương ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và phê duyệt, ban hành vị trí việc làm (gồm danh mục, bản mô tả và khung năng lực) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành việc ban hành danh mục vị trí việc làm trước ngày 15-4-2024 và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương; tiếp tục triển khai xây dựng bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý, hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trước 31-12-2025. Quá trình xây dựng vị trí việc làm cần bảo đảm thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng về tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối khẩn trương báo cáo với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn để thống nhất các khung chức vụ theo Quyết định số 2768-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương phù hợp với cơ quan, đơn vị mình; sau đó trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rà soát, tổng hợp, ban hành danh mục vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối, bảo đảm thực hiện đồng bộ, kịp thời theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất