Đồng chí Trương Thị Mai dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (Lớp thứ hai)

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp bồi dưỡng.

Ban Tổ chức Lớp học tặng hoa đồng chí Trương Thị Mai và GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng.

Ban Tổ chức Lớp học tặng hoa đồng chí Trương Thị Mai và GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 54 học viên, bắt đầu từ ngày 11-9.

Học viên sẽ nghe, thảo luận 9 chuyên đề bao quát toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mang tính tư duy dài hạn, chiến lược gắn với các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045. Các chuyên đề do các báo cáo viên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, chuyên gia quốc tế truyền đạt.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là yêu cầu đặt ra trong mỗi nhiệm kỳ đối với mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đồng chí là những cán bộ được Đảng phân công đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách, quy định, quy chế của Đảng được thực hiện nghiêm, xuyên suốt, thống nhất, có hiệu quả tại từng cơ quan, tổ chức, địa phương; góp phần giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với yêu cầu, thực tiễn của từng cơ quan, địa bàn, tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Nhấn mạnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết Ban Bí thư yêu cầu phải tiếp tục đổi mới Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Trung ương Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn gắn với xây dựng tư duy, tầm nhìn chiến lược; giao cho Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp, chuẩn bị.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là dịp để nhìn lại một cách sâu sắc hơn kết quả nửa nhiệm kỳ qua, trách nhiệm của từng Ủy viên Trung ương Đảng đối với nhiệm vụ được giao.

“Quá trình phát triển đất nước và hội nhập ngày càng sâu rộng đang đòi hỏi năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đảng phải thực sự là hình ảnh tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, văn minh. Vì vậy, mỗi một Ủy viên Trung ương Đảng phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, không dao động, lùi bước trước khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng”, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý và mong muốn các Ủy viên Trung ương Đảng học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tại Lớp bồi dưỡng.

Đại diện các học viên của Lớp bồi dưỡng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Lớp trưởng phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những quan tâm, chỉ dẫn đầy trách nhiệm đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Thay mặt các học viên Lớp bồi dưỡng, đồng chí Đặng Quốc Khánh khẳng định sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tham gia hoàn thành tốt mục tiêu Lớp học đề ra; thực hiện nghiêm nội quy Lớp học, các quy định, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Lớp học.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất