Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết đầu tiên tại 81 điểm cầu ngoài nước

Đây là Hội nghị quán triệt nghị quyết đầu tiên diễn ra theo hình thức trực tuyến kết nối với 81 điểm cầu ở ngoài nước. Tại các điểm cầu ở ngoài nước có các đồng chí Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện và 1.200 đại biểu là cán bộ cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp và đề ra những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Khẳng định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đó là: “Đảng cũng như thân thể một con người. Mệnh lệnh và nghị quyết cũng như mạch máu. Mạch máu chạy đều khắp thân thể thì người mạnh khỏe. Mạch máu dừng lại đâu, không chạy thì chỗ đó sẽ tê liệt, sinh bệnh. Mệnh lệnh và nghị quyết đi mau, đi suốt từ trên đến dưới, công tác mau chóng, việc gì cũng xong xuôi. Nó ngừng lại cấp nào, từ cấp đó trở xuống là tê liệt, không biết đường nào mà công tác”

Bộ trưởng đề nghị cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững các quan điểm, nội dung cốt lõi và chủ trương mới trong văn kiện Đại hội XIII, nhất là các chủ trương, định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực đối ngoại. Trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Bộ trưởng yêu cầu phải đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị và thủ trưởng các cơ quan đại diện, với tinh thần “học thật”, “làm thật” và mang lại “kết quả thật”. Bộ trưởng kêu gọi từng Cơ quan đại diện, từng cán bộ ngoại giao phải là một “kênh” truyền tải hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng quốc tế. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như chủ đề Đại hội XIII đề ra.

Các đại biểu đều đánh giá cao chất lượng các chuyên đề được trình bày trong Hội nghị

Trong 4 giờ làm việc hiệu quả, các đại biểu tại 81 điểm cầu đã nghiên cứu, học tập 3 chuyên đề quan trọng gồm: “Những điểm mới và nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” do PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày; “Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và nhiệm vụ đặt ra đối với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài” do PGS, TS. Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày; “Những vấn đề đặt ra đối với thực tiễn triển khai đường lối đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày.

Ngoài ý kiến trao đổi của các diễn giả, Hội nghị cũng tiếp thu nhiều ý kiến phát biểu của các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Các đại biểu đều đánh giá cao ý nghĩa kịp thời của Hội nghị và chất lượng các báo cáo chuyên đề đã làm sâu sắc thêm những nội dung trong các Văn kiện Đại hội. Các đại biểu nhấn mạnh, công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết lần đầu tiên được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên quy mô toàn thế giới là cách làm hết sức đổi mới, hiệu quả, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong điều kiện đặc thù của các địa bàn ở ngoài nước và bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện cũng khẳng định sẽ tiếp thu và quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ đối ngoại, đó là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hóa, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nguyên tắc đối ngoại là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế.

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng, khẩn trương xây dựng và triển khai Chương trình hành động nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước, trong đó có đường lối đối ngoại của Đảng ta. Với quyết tâm cao, cán bộ ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng “toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi trong Diễn văn bế mạc Đại hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất