Đã có 87,7% số dân cả nước tham gia bảo hiểm y tế

1. Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Số người tham gia: BHXH bắt buộc là 14,5 triệu người; BHXH tự nguyện là 280 nghìn người; BHTN là 12,73 triệu người; BHYT là 83,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,7% dân số.

Số thu: Toàn Ngành thu 26.547 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 2-2019 toàn Ngành thu 49.854 tỷ đồng; trong đó: thu BHXH là 35.895 tỷ đồng, thu BHTN là 2.303 tỷ đồng, thu BHYT là 11.655 tỷ đồng.

2. Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Toàn Ngành đã giải quyết 9.812 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 43.432 người hưởng trợ cấp 1 lần; 905.720 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 2 tháng đầu năm đã giải quyết 19.791 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết 108.088 người hưởng trợ cấp 1 lần; 1.726.546 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cả nước có khoảng 12,27 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 2 tháng đầu năm có 27,970 triệu lượt người KCB BHYT.

Phối hợp với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 27.497 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 1.617 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 2 tháng đầu năm, giải quyết cho 91.128 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 4.780 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

3. Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Lũy kế đến hết tháng 2-2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 39.250 tỷ đồng; trong đó: chi BHXH từ nguồn ngân sách 7.033 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 24.823 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 890.250 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 6.503 tỷ đồng.

4. Công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành

Trong tháng, BHXH Việt Nam đã ban hành 28 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có nhiều văn bản quan trọng như: Công văn triển khai thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW ngày 5-12-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Công văn tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019; Công văn về Quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Công văn hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS; Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT về giá dịch vụ KCB BHYT và hướng dẫn thanh toán chi phí KCB; Công văn yêu cầu cơ sở KCB tăng cường bảo đảm an toàn thông tin...

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, đề án, dự án để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH. Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật Ngành BHXH năm 2019, tập trung vào một số văn bản như: Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng Hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Tiếp cận thông tin và các nghị định hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về “Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31-1-2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” cho BHXH các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía nam.

Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản dự thảo quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách BHXH, BHTN để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện Luật BHYT; nghiên cứu sửa đổi quy trình, phương pháp giám định BHYT, từng bước minh bạch, công khai các hoạt động KCB BHYT. Hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHXH, BHYT điện tử, trình Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH (định danh) cho người tham gia; triển khai các quy định mới về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN có hiệu lực trong năm 2019; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng khảo sát xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

5. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp với các bộ, ngành trong công tác BHXH, BHYT

Tham gia với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó có các văn bản quan trọng như: góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế; dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở KCB; tiếp tục góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Việc làm về BHTN; góp ý dự thảo Tờ trình của Chính phủ báo cáo xin ý kiến Quốc hội về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ…

Hoàn thiện các nội dung báo cáo theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành, bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua hệ thống bưu điện gửi Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 gửi Bộ Nội vụ; báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Tài chính; báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 gửi Văn phòng Chính phủ…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất