Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024

Quang cảnh buổi Lễ phát động.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 19-4-2024, kết thúc nhận bài đến hết ngày 30-5-2024

Phát biểu khai mạc tại Lễ phát động, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Dương cho biết: Năm 2023, tỉnh và các cấp ủy đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Nghị quyết được triển khai bài bản, toàn diện, lan tỏa tốt trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thành viên của Ban Chỉ đạo 35 và các lực lượng nòng cốt, cộng tác viên các cấp ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; sự phối hợp của các lực lượng, các địa phương ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện hơn. Sự phát triển và đa dạng của các trang thông tin điện tử trên in-tơ-net và mạng xã hội góp phần quan trọng trong việc tăng cường định hướng thông tin trên không gian mạng; hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc ngày càng được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của tỉnh và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bên cạnh những thông tin tích cực, chính thống, dự báo trên không gian mạng sẽ có những diễn biến phức tạp thông qua việc phát tán, chia sẻ, đăng tải những thông tin xuyên tạc, cực đoan để thu hút, lôi kéo dư luận trái chiều của các đối tượng bất mãn, thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước. Nhất là lợi dụng việc xem xét, quyết định công tác nhân sự của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 20-3-2024 và Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV ngày 21-3-2024, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động đã và đang gia tăng hoạt động công kích, xuyên tạc công tác nhân sự, chính trị nội bộ của Đảng, Nhà nước; phủ nhận thành quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công kích các vấn đề đối ngoại của đất nước; kích động chia rẽ vùng miền, ngành nghề, lĩnh vực, gây tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…

Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội III của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm 2024, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên phạm vi toàn tỉnh. Cuộc thi diễn ra từ ngày 19-4-2024, kết thúc nhận bài đến hết ngày 30-5-2024.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tản tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ Phát động.

Cũng theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, qua 3 lần tổ chức, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh (năm 2021, 2022, 2023) với phương pháp tổ chức khoa học, bài bản, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, lan tỏa, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; đã thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều thành phần xã hội, nhiều nghề nghiệp, nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, cuộc thi năm 2023, Bình Dương có 1.361 bài dự thi cấp tỉnh và chọn lọc được 134 bài dự thi cấp Trung ương và đoạt Giải B (đơn vị Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương).  

Bên cạnh những kết quả đạt được cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế qua các lần tổ chức Cuộc thi: So với số lượng tham gia thì chất lượng các tác phẩm dự thi chưa tương xứng; còn thiếu vắng các bài dự thi đi sâu vào nghiên cứu, tổng kết lý luận, khai thác thực tiễn sinh động của tỉnh để đấu tranh, phản bác trực diện; việc lan toả các tác phẩm chưa được rộng khắp, hiệu quả…

Từ thực tế Cuộc thi có thể thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, trừu tượng, mà đó chính là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, phê phán cái sai, cái tiêu cực, đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, gắn bó với công việc của các cơ quan, đơn vị và cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Để việc tổ chức triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tản tư tưởng của Đảng năm 2024 đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị các cấp ủy, địa phương, đơn vị, các lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp và Ban Tổ chức Cuộc thi quan tâm những nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, bám sát kế hoạch số 144-KH/TU ngày 26-3-2024 của Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024, tổ chức triển khai có hiệu quả; xác định việc tham gia Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, lan toả Cuộc thi, khắc phục những hạn chế, chú trọng hơn nữa việc lan toả tác phẩm vào thực tiễn hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, để viết một tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nên xây dựng ý tưởng, chọn hướng tiếp cận (có 3 hướng tiếp cận viết bài tạp chí khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: tuyến bài “xây” (bảo vệ), “chống” (đấu tranh), kết hợp “xây” và “chống”. Về chủ đề, nên chọn chủ đề liên quan đến Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn thực tiễn cấp ủy, đơn vị, địa phương, mang tính đặc trưng của địa phương và có khả năng nhân rộng. Khi viết tác phẩm phải bảo đảm 5 tiêu chí (đúng, trúng, rõ ràng, nhất quán, ngắn gọn) phê phán cái xấu, cái tiêu cực là cần thiết để góp phần lành mạnh xã hội, nhưng phải có giới hạn, đúng liều lượng. Quan trọng hơn là viết và nêu cái tốt, cái đẹp nhằm lan tỏa rộng rãi những điển hình tích cực để khẳng định, động viên cái mới, sáng tạo, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hấp dẫn; tính logic, chặt chẽ; chủ trương “Đưa Nghị quyết của Đảng vào Cuộc sống”; bảo đảm nguyên tắc thời sự, chính xác, rõ ràng, ngắn gọn, súc tích.

Thứ ba, bên cạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng chuyên môn, phóng viên các cơ quan báo chí, cần phát huy vai trò, sự tham gia tích cực của đội ngũ giáo viên, giảng viên, học viên, cơ quan, đơn vị, địa phương để hình thành mạng lưới liên kết chặt chẽ, đội ngũ sắc bén, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh, tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi, đáp ứng tiêu chí về chủ đề, nội dung, hình thức; chú trọng việc phát hiện, đề xuất các vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần vào quá trình tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, qua đó hình thành nguồn tư liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Qua Cuộc thi, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tham gia cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, đồng thời tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất