Phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 10 tỉnh, thành phố

Tuyên Quang

Cụ thể, tại Quyết định 1126/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1125/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021.

Gia Lai

Tại Quyết định 1131/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1132/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Kpă Thuyên, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Hồ Phước Thành, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021.

Lâm Đồng

Tại Quyết định 1133/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1134/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Phan Văn Đa, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Phạm S, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Đà Nẵng

Tại Quyết định 1135/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1136/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Lê Quang Nam, thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Đắk Nông

Tại Quyết định 1138/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Tại Quyết định 1139/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: đồng chí Lê Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông; đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Lê Trọng Yên, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Hà Tĩnh

Tại Quyết định số 1140/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1141/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Lê Ngọc Châu, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Đặng Ngọc Sơn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bắc Giang

Tại Quyết định số 1142/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1143/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Lê Ô Pích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Phan Thế Tuấn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Quảng Bình

Tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1146/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Hồ An Phong, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Phan Mạnh Hùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghệ An 

Tại Quyết định số 1147/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1148/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Lê Ngọc Hoa, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Bùi Đình Long, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Hải Phòng

Tại Quyết định số 1149/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định số 1150/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Lê Khắc Nam, thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất