10 kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

1. Tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp; hoàn thành 21/21 đề án theo Chương trình làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, toàn Ngành đã hoàn thành 90 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu với BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 60 văn bản và chủ trì ban hành 25 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chú trọng hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong hệ thống chính trị; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

2. Chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Tham mưu Bộ Chính trị trình BCH Trung ương thống nhất thành lập 5 tiểu ban. Tiến hành khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay, triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng. Quán triệt, hướng dẫn các cấp ủy xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), bảo đảm dân chủ, đồng bộ, thống nhất. Công tác quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch, bảo đảm sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng, góp phần quan trọng chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

3. Tham mưu triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, thực hiện có hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Kết luận số 21-KL/TW và các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ nhiều nơi chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã phát huy tốt hơn tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai và cụ thể hóa các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương về cơ sở đảng, đảng viên. Kiện toàn mô hình các TCCSĐ; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên và đề ra các giải pháp phát triển đảng viên bảo đảm mục tiêu theo Nghị quyết số 21-NQ/TW. Chỉ đạo thực hiện thí điểm việc sinh hoạt trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên. Một số địa phương đã rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của một số loại hình TCCSĐ phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; thực hiện việc rà soát, sàng lọc, giáo dục và đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

4. Công tác cán bộ tiếp tục được Bộ Chính trị quan tâm, coi trọng, chỉ đạo hoàn thiện thể chế gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ. Trong đó, Quy định số 114-QĐ/TW “về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ” với một số điểm mới, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, góp phần làm tốt công tác cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị, lấy phiếu tín nhiệm của BCH Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Quy định số 124-QĐ/TW “về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” đã nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa, nâng cao tính thực chất trong công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp, tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo kế hoạch công tác, triển khai công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị theo phân cấp, đồng thời tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài và các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo thỏa thuận. Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định về chính sách cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, chính sách tiền lương; chính sách người có công và chế độ, chính sách đối với cán bộ cao cấp, cán bộ diện tinh giản biên chế.

5. Tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm, trong đó Ban Tổ chức Trung ương tham mưu ban hành Kết luận số 50-KL/TW ngày 28-2-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII cùng nhiều đề án, nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm. Nhờ đó, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định, thông báo, kết luận, hướng dẫn mới của Trung ương về tổ chức bộ máy, biên chế. Tham mưu ban hành quyết định giao biên chế công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 và kế hoạch quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Tham mưu cấp ủy rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; xem xét, quyết định thực hiện mô hình phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

6. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Tham mưu Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương ban hành 2 báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức các hội nghị chuyên đề, tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện thẩm định, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Tăng cường nắm tình hình công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo thẩm quyền phân cấp.

7. Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023. Triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng và tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng cho lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu với cấp ủy nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền, nhất là những vấn đề mới có tính phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên quan tâm. Chú trọng bám sát thực tiễn, đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những kết quả nổi bật, những điển hình tiên tiến, những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) cấp tỉnh; một số địa phương đã tổ chức các cuộc thi, xây dựng chuyên mục, xuất bản bản tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

8. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp nghiên cứu và thực hiện công tác quản lý 24 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trong đó có 2 đề tài cấp nhà nước, 1 đề tài trọng điểm giai đoạn 2022-2024 phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng và cung cấp các luận cứ khoa học xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Tổ chức 22 hội thảo, 15 tọa đàm về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham gia thẩm định, phản biện nhiều đề án; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, cung cấp thông tin về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu triển khai nhiều đề tài, đề án khoa học về công tác tổ chức xây dựng Đảng và nhiệm vụ cấp ủy các cấp giao; thường xuyên phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, tham gia các hội thảo, tọa đàm khoa học; đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tiễn, nhất là kết quả thực hiện các chủ trương thí điểm, các vấn đề mới, các nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

9. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tổ chức Trung ương đã thành lập 4 Đoàn kiểm tra về công tác tổ chức, cán bộ; tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời đề nghị một số cấp ủy, tổ chức đảng chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tự kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ. Tham mưu Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương thành lập 6 Đoàn kiểm tra tại 11 cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc Trung ương. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Qua đó, kịp thời phát hiện hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu để đưa ra giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

10. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính. Duy trì nền nếp việc tổ chức hội nghị trưởng ban tổ chức và hội nghị giao ban khu vực, địa bàn về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy các cấp theo quy định.

Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy ban tổ chức cấp ủy các cấp, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ khi cần thiết. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác; tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra. Năm 2023, Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đề xuất tặng Cờ thi đua của Ngành đối với 4 tập thể; tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đối với 25 tập thể và 65 cá nhân; 634 cán bộ, công chức được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất