Cụm Thi đua số 5 (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh H.Hào).

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh H.Hào).

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thành Ngại – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau cho biết: Với vai trò là Cụm trưởng Cụm Thi đua số 5 năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau tích cực tham mưu cho Ban Tổ chức Trung ương, cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; đồng thời, chủ động phối hợp xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào thi đua trong Cụm như: Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022; triển khai đăng ký thi đua của các thành viên trong Cụm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Tổ chức Trung ương; thông báo phân công nhiệm vụ Cụm trưởng và Cụm phó thi đua năm 2022. Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang (Cụm phó) tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm theo kế hoạch tại tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Phạm Thành Ngại – Phó bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại Hội nghị (Ảnh H.Hào).

Đồng chí Phạm Thành Ngại – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại Hội nghị (Ảnh H.Hào).

Các thành viên trong Cụm Thi đua đã tập trung tổ chức phát động và hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nêu gương”, gắn với phong trào thi đua: “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của Ban Tổ chức Trung ương phát động. Cùng với sự nỗ lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 của Cụm Thi đua 5 gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Cụm đã thảo luận rất sôi nổi, trình bày tham luận một số mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Cụ thể: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (BTC TU) Sóc Trăng với tham luận “Công tác kết nạp đảng viên vùng đồng bào dân tộc Khmer”, BTC TU Vĩnh Long với tham luận “Thực hiện chế độ chính sách đối với đảng viên”; BTC TU Bạc Liêu với tham luận “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong điều kiện hội nhập quốc tế”; BTC Thành ủy Cần Thơ với tham luận “Hiệu quả 10 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại TP. Cần Thơ”...

7; Đồng chí Văn Ngọc Hà – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ báo cáo tham luận “Hiệu quả 10 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại TP. Cần Thơ” (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Văn Ngọc Hà – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ báo cáo tham luận “Hiệu quả 10 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại TP. Cần Thơ” (Ảnh: H.Hào).

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng – Vụ trưởng Vụ Địa phương III chia sẻ: Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình dịch COVID-19 tại 11 tỉnh, thành phố trong khu vực được kiểm soát, góp phần quan trọng cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng – Vụ trưởng Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng – Vụ trưởng Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: H.Hào).

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong Cụm 5 đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch công tác Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành để kịp thời tham mưu cấp ủy đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo với tinh thần chủ động, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là: (1) Chủ động tham mưu triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về nêu gương và Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; (2) Tham mưu triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với hiện chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật theo Thông báo kết luận số 20-TB/TW ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị; Kết luận số 40-TB/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; (3) Hoàn thành việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) đối với các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; hoàn thành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ mới đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh; (4) Tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 (đến ngày 15-11-2022, có 9/11 tỉnh, thành ủy trong Cụm đã hoàn thành Đại hội).

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Văn Phóng – Vụ Trưởng Vụ Địa phương III (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Văn Phóng – Vụ trưởng Vụ Địa phương III (Ảnh: H.Hào).

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tham mưu trong thời gian tới, đồng chí Vụ trưởng Vụ Địa phương III đã đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 14-10-1930 - 14-10-2023.

Hai là, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trong khu vực tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Trung ương và của địa phương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; trọng tâm là Kết luận số 21 ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 28 ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Vụ Địa phương III nói riêng, Ban Tổ chức Trung ương nói chung với ban thường vụ, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm, đảm bảo đúng quy chế, nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác đã đề ra, góp phần quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong khu vực.

Các đồng chí Phó Vụ trưởng, chuyên viên Vụ Địa phương III tại Hội nghị (Ảnh: H.hào).

Các đồng chí Phó Vụ trưởng, chuyên viên Vụ Địa phương III tại Hội nghị (Ảnh: H.Hào).

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau cho biết: Hội nghị đã hoàn thành các nội dung Chương trình tổng kết công tác thi đua Cụm Thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Năm 2022, nhất là những tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng, quyết tâm cao, các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm Thi đua 5 cùng với toàn Ngành đã phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao – đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan chia sẻ.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu bế mạc tại Hội nghị (Ảnh: H.Hào).

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và bầu ra Cụm trưởng Cụm Thi đua số 5 năm 2023 là BTC TU Kiên Giang, 2 Cụm phó là BTCTU Bến Tre và An Giang.

Cũng tại Hội nghị, Hội đồng thi đua - khen thưởng Cụm thi đua số 5 đã công bố kết quả bình xét khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 là 11 đồng chí; đề nghị khen thưởng đối với 5 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 là: BTC TU Cà Mau (được tặng Cờ), các BTC TU Kiên Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, BTC TU Cần Thơ (được tặng Bằng khen).

Lãnh đạo BTC tỉnh, thành ủy thuộc Cụm Thi đua số 5 tại Hội nghị (Ảnh: H.Hào)

Lãnh đạo BTC tỉnh, thành ủy thuộc Cụm Thi đua số 5 tại Hội nghị (Ảnh: H.Hào).

Các thành viên Cụm Thi đua số 5 ký kết bản giao ước thi đua năm 2023 (Ảnh: H.Hào).

Các thành viên Cụm Thi đua số 5 ký kết bản giao ước thi đua năm 2023 (Ảnh: H.Hào).

Trao cờ luân lưu cho đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 5 năm 2023 (Ảnh: H.Hào).

Trao Cờ luân lưu cho đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 5 năm 2023 (Ảnh: H.Hào).

Kết hợp cùng chuyến công tác Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022 tại Cà Mau, sáng 10-12, Đoàn Vụ địa phương III do đồng chí Nguyễn Văn Phóng - Vụ trưởng làm Trưởng đoàn tổ chức đến viếng, dâng hoa, dâng hương lên Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân công lao to lớn của Cụ.

Một số hình ảnh Đoàn công tác Vụ Địa phương III viếng Đền thờ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, sáng ngày 10-12-2022.

Một số hình ảnh Đoàn công tác Vụ Địa phương III viếng Đền thờ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, sáng ngày 10-12-2022.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất