Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương thành lập Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Tiểu ban gồm 29 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng Tiểu ban. Quyết định nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của Tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên trong Tiểu ban. Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề về kế hoạch, đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. 

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho biết, việc tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Khối có ý nghĩa rất quan trọng nhằm làm rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết của Đảng ủy Khối và nghị quyết của cấp ủy các cấp; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn mới. Đồng thời, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả trong 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); đề xuất, kiến nghị một số nội dung sát với thực tiễn, yêu cầu trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, việc tổng kết phải được triển khai thực hiện nghiêm túc từ cấp ủy cơ sở đến các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; bảo đảm phát huy dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; báo cáo tổng kết phải bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cương, phụ lục và các biểu thống kê số liệu gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XI, XII, XIII; quản lý thông tin tài liệu theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng bộ trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, hướng dẫn, triển khai xây dựng báo cáo tổng kết theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai tổng kết và thảo luận các báo cáo, cần bảo đảm dân chủ, thống nhất trong tập thể cấp ủy. Việc tổng kết không chỉ bám sát các nội dung trong đề cương mà còn gắn với kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương từ đầu nhiệm kỳ; bảo đảm thời gian và phương pháp tiến hành theo quy định. Đảng ủy Khối sẽ hoàn thiện Báo cáo tổng kết gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 10-3-2024.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất