Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 14 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị Ban Tổ chức Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy và lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I (Ban Tổ chức Trung ương) cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, bám sát Kết luận số 09-KL/BTCTW ngày 11-1-2024 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, Ban Tổ chức 14 tỉnh, thành ủy Cụm thi đua số 1 đã nỗ lực triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên; tập trung tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là:

Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 bảo đảm chất lượng, tiến độ. Trong đó, Ban Tổ chức 14 tỉnh, thành ủy đã tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng và ban hành 15 đề án, 3 nghị quyết, 49 quy định, 45 kế hoạch… để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất. 

Đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương dự Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương dự Hội nghị.

Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy đã tham mưu cấp ủy quyết định thành lập và xây dựng kế hoạch hoạt động của các Tiểu ban chuẩn bị đại hội; xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng (2020-2025) và báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); góp ý các dự thảo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương, tham gia viết báo cáo chuyên đề phục vụ báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức 7 hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng; tham gia ý kiến xây dựng Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh chủ chốt các cấp, chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, chủ động tham mưu cho cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo và các chức danh theo phân cấp quản lý, bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình công tác cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức 14 tỉnh, thành ủy đã tham mưu thực hiện bổ nhiệm 166, giới thiệu ứng cử 147, điều động, luân chuyển 40 lượt cán bộ diện ban thường vụ các tỉnh, thành ủy quản lý. 

Tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024; chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung tuyên truyền phổ biến các chủ trương, nghị quyết, quyết định mới của Đảng, gương điển hình tiên tiến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời trao đổi, giải đáp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và phối hợp tham mưu, triển khai nhiệm vụ.

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với nội dung báo cáo của Vụ Địa phương I, đồng thời chia sẻ một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm như: Cao Bằng hoàn thành việc bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương và tổ chức thành công hội thi lãnh đạo, quản lý cấp phòng giỏi; Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng Đảng, đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, góp phần cải cách hành chính trong Đảng; Hà Nội đẩy mạnh phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng; Yên Bái tổ chức tốt lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Vĩnh Phúc triển khai có hiệu quả việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều chỉ tiêu mới và khó, góp phần giải quyết nhiều việc tồn đọng kéo dài…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu một số vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng cần quan tâm tháo gỡ như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chuyển đảng cho học sinh khi du học ở nước ngoài; xây dựng các chuyên đề đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt khi tổ chức các lớp bồi dưỡng ở nước ngoài; kiện toàn lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp cán bộ sau kỷ luật, bố trí cán bộ thay thế; việc thực hiện giao biên chế ở các cơ quan đảng; khó khăn trong tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số…

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương khẳng định, 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành phố trong khu vực đã triển khai tích cực, toàn diện một khối lượng công việc rất lớn, có nhiều việc hệ trọng. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy tập trung tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy bảo đảm kỹ lưỡng, đúng quy định. 

Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp, bố trí, kiện toàn nhân sự lãnh đạo của các địa phương, đơn vị còn thiếu; thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho lãnh đạo chủ chốt các cấp và cán bộ trong quy hoạch; thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tích cực tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương lưu ý các tỉnh ủy, thành ủy, ban tổ chức cấp ủy các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cần đổi mới phương pháp, lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm, phân công người thực hiện gắn với tăng cường kiểm tra, đánh giá. Chú trọng củng cố, giữ vững đoàn kết nội bộ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

* Chiều cùng ngày, Cụm thi đua số 1 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng của Cụm thi đua số 1.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết của Cụm thi đua số 1.

Cụm thi đua số 1 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm Ban Tổ chức 14 Tỉnh ủy, Thành ủy (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên). Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 tại tỉnh Tuyên Quang đã bầu 4 đơn vị lãnh đạo Cụm năm 2024, trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm Cụm trưởng và 3 Cụm phó gồm Ban Tổ chức các Tỉnh ủy: Sơn La, Phú Thọ, Hà Giang.

Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Cụm Thi đua số 1 đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2024 với 8 nhóm nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, Cụm thi đua đã ban hành Kế hoạch số 01- KH/CTĐ ngày 30-1-2024 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; căn cứ vào kế hoạch thi đua của Cụm thi đua số 1 và nội dung phát động phong trào thi đua năm 2024 của tỉnh, thành phố, các đơn vị trong Cụm đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai và phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Tiếp tục triển khai phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, công chức; tích cực đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của các tỉnh, thành phố với nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, gắn nội dung phát động thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng giáo dục lịch sử truyền thống, nêu gương người tốt, việc tốt; tổ chức tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường phổ biến, trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm công tác giữa các đơn vị trong Cụm thi đua.

Ban Tổ chức các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong Cụm tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ban tổ chức cấp uỷ các cấp; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là các chức danh lãnh đạo, quản lý Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, chất lượng, hiệu quả tổ chức, hoạt động của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tham gia tích cực và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ hoạt động của Cụm thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, đặc biệt là những mô hình mới, cách làm hay, qua đó đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong Cụm cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại Hội nghị; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; thường xuyên sơ kết đánh giá những mô hình hiệu quả để nhân rộng trong Cụm; tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các đơn vị, địa phương trong Cụm để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất