Nghiệm thu cấp bộ Đề án khoa học “Cơ sở thực tiễn và đề xuất bổ sung, sửa đổi Quy định thi hành Điều lệ Đảng trong bối cảnh chưa sửa đổi Điều lệ Đảng”
GS,TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Các cơ quan đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài.

GS, TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Các cơ quan đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Với mục tiêu phục vụ tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và các yêu cầu, nhiệm vụ khác của Tiểu ban Điều lệ Đảng khóa XIV sau này, Ban Chủ nhiệm Đề án đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nội dung Quy định thi hành Điều lệ Đảng (từ nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay). Rà soát, cập nhật các văn bản quy định hiện hành của Đảng về công tác xây dựng Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa Quy định thi hành Điều lệ Đảng với quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước. Đề xuất các nội dung bổ sung, sửa đổi, bám sát theo các nội dung quy định thi hành Điều lệ Đảng, nhất là chỉ rõ nội dung cần phải gắn với việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có; tổng hợp, phân tích báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng và khảo sát thực tiễn ở một số địa phương, Ban Chủ nhiệm đã hoàn thành kết quả nghiên cứu Đề án với một số nội dung chính:

(1) Đề án đã phân tích, tổng hợp kết quả thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay. Do Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng cơ bản kế thừa bố cục, nội dung còn phù hợp của Quy định 29. Phạm vi điều chỉnh của Quy định mới không nhiều, do Điều lệ Đảng không sửa nên chỉ cụ thể hóa một số quy định trong Điều lệ Đảng có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau khi thực hiện. Nội dung của Quy định mới đã cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với các văn bản của Đảng hiện hành và có giải quyết được một số vướng mắc trong thực tiễn.

Tính đến nay, việc thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW đã được gần 2 năm và chưa có những phát sinh bất cập trong thực tiễn đối với những nội dung được điều chỉnh so với Quy định số 29-QĐ/TW. Theo đó, Đề án kế thừa kết quả triển khai các nội dung chủ yếu tại Quy định thi hành Điều lệ Đảng (số 29-QĐ/TW) và có bổ sung, cập nhật thông tin, số liệu.

(2) Đề án đã liệt kê, phân tích những nội dung bổ sung, sửa đổi của các Quy định thi hành Điều lệ Đảng so sánh giữa các khóa XI, XII, XIII. Qua đó có thể thấy, đặt trong bối cảnh Điều lệ Đảng khóa XI (được thông qua vào tháng 1-2011) đến nay vẫn được giữ nguyên thì những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương là không nhiều.

(3) Đề án đã trình bày các căn cứ chính trị, căn cứ thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng; nhấn mạnh các nguyên tắc của việc xây dựng Quy định thi hành Điều lệ Đảng qua các nhiệm kỳ XI, XII và nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời, qua nghiên cứu, khảo sát các báo cáo, đề xuất của địa phương, cơ quan, đơn vị về thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, Đề án đã tổng hợp và hệ thống hóa một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng phải gắn với việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Với những kết quả nghiên cứu đạt được, Đề án đã thể hiện giá trị thực tiễn quan trọng, có ý nghĩa ứng dụng vào công tác chuyên môn và giá trị cho nhiều nhiệm kỳ về sau trong việc góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn về bổ sung, sửa đổi Quy định thi hành Điều lệ Đảng gắn với những với nội dung dự kiến đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Thay mặt Hội đồng, GS, TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận sự nghiêm túc, nỗ lực của Ban chủ nhiệm trong quá trình thực hiện, chủ động đi trước một bước trong nghiên cứu để phục vụ việc tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề án là cơ sở quan trọng, có giá trị thực tiễn, gắn liền với công tác tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương. Đề án được Hội đồng thống nhất nghiệm thu, đánh giá xếp loại Xuất sắc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất