Nghiệm thu đề tài khoa học “Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay”
Nghiệm thu đề tài khoa học “Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay”.

Nghiệm thu đề tài khoa học “Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay”.

Thông qua việc sử dụng một số phương pháp tiếp cận, cách thức triển khai nghiên cứu để hệ thống hóa, luận giải các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể ở nước ta hiện nay, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu. Theo đó, Đề tài đã đưa ra các biện pháp đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể; đồng thời tham mưu, kiến nghị đến các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền trong tuyển dụng nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có trình độ cao, có khả năng hội nhập quốc tế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng đã ghi nhận sự nghiêm túc, nỗ lực của Ban Chủ nhiệm trong quá trình thực hiện Đề tài nghiên cứu. Đồng chí đánh giá, Ban Chủ nhiệm đã sử dụng phương pháp, cách thức nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đề ra; nội dung nghiên cứu gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương. Kết quả nghiên cứu của Đề tài không chỉ có giá trị lý luận mà còn có giá trị thực tiễn góp phần đổi mới công tác tuyển dụng khối đảng, đoàn thể nói riêng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị nói chung.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã gợi mở, bổ sung một số nội dung để Ban Chủ nhiệm Đề tài hoàn thiện kết quả nghiên cứu, đồng thời mở rộng và phát triển hướng nghiên cứu. Hội đồng đánh giá cao giá trị của Đề tài và thống nhất nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất