Quảng Bình triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024

Mở đầu Hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự về những kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình năm 2023 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy trực thuộc đã kịp thời nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng để tham mưu với Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BTV cấp ủy cụ thể hóa bằng các đề án, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm quy trình, chặt chẽ, sát tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới…

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo và cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý; kết quả lấy phiếu tín nhiệm về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các mặt của công tác xây dựng Đảng được quan tâm, thực hiện đúng quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, phương pháp, góp phần đưa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng được củng cố, tăng cường. Năm 2024, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình có 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy  thay mặt BTV Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh trong năm 2023 và cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm quyết định trong thực hiện kế hoạch 5 năm mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức cấp ủy các cấp nghiên cứu, phân tích kỹ nguyên nhân của một số hạn chế, khuyết điểm, như: Tỷ lệ kết nạp đảng viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quy hoạch, bổ nhiệm đạt thấp; công tác tuyển dụng cán bộ bằng hình thức thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc chưa đạt yêu cầu; việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế gặp nhiều khó khăn..., từ đó đề ra giải pháp khắc phục thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và 2025-2030, 2026-2031 bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của BTV Tỉnh ủy về “Đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”, “Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, đơn vị, địa phương, gắn với tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ”... Đặc biệt lưu ý việc bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, kiện toàn nhân sự diện BTV cấp ủy quản lý cần thực hiện bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định nhằm chuẩn bị một bước cho nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới...

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình (ảnh trên).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất