Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng và phát triển đất nước
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí chủ trì Hội thảo. (Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng).

Ngày 20-2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW tổ chức Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết 23-NQ/TW), tại khu vực phía Nam. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo Quân khu 7, Quân khu 9. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng ta về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển.

Đảng ta luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi, "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã xác định đại đoàn kết toàn dân tộc "là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", liên quan đến sự tồn vong và phát triển của dân tộc. 

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW nhằm làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá toàn diện, đầy đủ, thực chất những kết quả đạt được (ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm) trong thực hiện chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW nói riêng; trên cơ sở đó, khẳng định những quan điểm chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt và đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước; vận động các giới, các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hơn nữa sức mạnh toàn dân tộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết tại Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW nhấn mạnh Hội thảo đã giúp nhận thức rõ, sâu sắc hơn về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại của cách mạng, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, điều này đã được chứng minh thực tế qua thắng lợi của các cuộc cách mạng, đạt thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định Nghị quyết 23-NQ/TW được ban hành là cấn thiết và có giá trị thực tiễn, với nhiều kết quả quan trọng, tạo được những chuyển biến tích cực.

Việc thực hiện Nghị quyết có đóng góp to lớn vào đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, điều này được đánh giá rất rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia dân tộc, phát huy tinh thần để làm sao hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 là điểm chung, tương đồng để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở ngoài nước.

"Quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó phải lấy Nhân dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách; lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất đo chất lượng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn mới càng phải nhấn mạnh hơn vấn đề này", đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, cần tập trung xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng để giữ vai trò quan trọng  trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết kịp thời; đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên trì trong việc chống tham nhũng, tiêu cực và những thói hư tật xấu trong Đảng, trong xã hội; không ngừng nâng tầm trí tuệ của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và tầm nhìn của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến lên; xây dựng được một đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu, cán bộ phải gương mẫu phải đi trước và phải cùng với nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất