Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai: Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, thực hiện các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; một số tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban Đối ngoại Trung ương.

Báo cáo và các tham luận tại Hội nghị nhấn mạnh, năm 2023, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song thế giới cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới, tác động đa chiều đến an ninh, phát triển của các quốc gia. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại đã phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước.

Các cơ quan đối ngoại đã quán triệt, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng” (Nghị quyết số 34) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác ngoại giao kinh tế, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế; tích cực tham mưu chủ trương tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng và xử lý các vấn đề phức tạp, nảy sinh.

Các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, các ban, bộ, ngành, địa phương được triển khai chủ động, hiệu quả, phong phú, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Sự phối hợp giữa ba trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và việc triển khai các lĩnh vực đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, kịp thời, hiệu quả cao.

Đóng góp vào kết quả chung đó của công tác đối ngoại, năm 2023, Ban Đối ngoại Trung ương đã chủ động và tích cực triển khai toàn diện các mặt công tác, tạo được nhiều chuyển biến mới, đạt được nhiều kết quả rất thiết thực, ý nghĩa. Nổi bật là công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, thẩm định các vấn đề chiến lược được chú trọng và nâng tầm. Các hoạt động đối ngoại trên kênh đảng được triển khai linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả, nhất là các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao. Công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đối ngoại nhân dân được chú trọng triển khai đồng bộ, hiệu quả, thiết thực.

Biểu dương những thành tựu của công tác đối ngoại năm 2023, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác đối ngoại năm 2023 đã được triển khai chủ động, tích cực, kịp thời, đạt được những kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước.

Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao đạt nhiều kết quả quan trọng, to lớn, tạo nhiều dấu ấn đột phá, tăng cường tin cậy chính trị với các đối tác. Ba trụ cột đối ngoại đã phối hợp đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ, hiệu quả, bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết liên quan, tạo sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài, nhất là mở ra các cơ hội chiến lược mới để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước được Đại hội XIII của Đảng đề ra. Trong đó, đối ngoại Đảng đã đóng vai trò là nền tảng chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực đối ngoại.

Nhấn mạnh sự nghiệp đổi mới của đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cao hơn, với những nhiệm vụ trọng đại hơn trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan đối ngoại cần bám sát và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo liên quan. Đặc biệt coi trọng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu cao trong tình hình mới; đẩy mạnh quán triệt và triển khai hiệu quả, thực chất các thỏa thuận đã đạt được với các đối tác; tăng cường sự phối hợp, gắn bó giữa ba trụ cột đối ngoại, phát huy vai trò, vị trí, nhiệm vụ của từng trụ cột; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kinh tế và các lĩnh vực khác; bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với đối ngoại.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan đối ngoại nòng cốt, trong đó Ban Đối ngoại Trung ương đã có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng vào kết quả chung của công tác đối ngoại; tin tưởng, toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đối ngoại của đất nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo toàn diện của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh, các cơ quan, cán bộ làm công tác đối ngoại sẽ phát huy các kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, chú trọng hơn nữa công tác phối hợp, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, góp phần vào thực hiện các mục tiêu chiến lược được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất