Tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang; các đồng chí lãnh đạo ban và lãnh đạo, chuyên viên phòng bảo vệ chính trị nội bộ của ban tổ chức 19 tỉnh uỷ, thành ủy khu vực phía Nam; lãnh đạo, chuyên viên Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Vụ Địa phương 3 (Ban Tổ chức Trung ương).

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thăng An nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ và lợi ích của quốc gia, dân tộc. Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị”. Do đó, việc quán triệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có vai trò, ý nghĩa cấp thiết trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

Đ/c Phan Thăng An phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Đ/c Phan Thăng An phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phan Thăng An đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận để tiếp tục tháo gỡ, làm rõ một số vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Minh, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi một số vấn đề nổi lên liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay; phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 5-8-2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW; tập huấn nghiệp vụ thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên và quần chúng khi được xem xét, kết nạp vào Đảng. Đồng thời, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định, hướng dẫn tại các đơn vị, địa phương.

Đ/c Nguyễn Kim Minh giới thiệu một số văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đ/c Nguyễn Kim Minh phổ biến, giới thiệu một số văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Hội nghị đã giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương nắm vững chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tạo sự thống nhất trong nhận thức, góp phần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất