Triển khai tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng
Đ/c Trương Thị Mai phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Trương Thị Mai phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Tiểu ban, thành viên tổ giúp việc Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV; đại diện Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; trưởng các ban tham mưu của Đảng, lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt, triển khai Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng và Đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Đề cương báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025).

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV được thành lập theo Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 16-10-2023 của Ban Chấp hành Trung ương. Tiểu ban gồm 35 đồng chí, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng; 24 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, 3 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Tiểu ban có cơ cấu tương đối toàn diện, tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 128-QĐ/TW, gồm xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng (2021-2025); xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, hướng dẫn địa phương triển khai tổng kết, các báo cáo tổng kết gửi về cơ quan thường trực của Tiểu ban là Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15-3-2024. Trong quá trình triển khai tổng kết và thảo luận các báo cáo, cần bảo đảm dân chủ, thống nhất trong tập thể cấp ủy. Việc tổng kết không chỉ bám sát các nội dung trong đề cương mà còn gắn với kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương từ đầu nhiệm kỳ.

Theo chương trình, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến chính thức về 2 đề cương, Hội nghị Trung ương 10 sẽ cho ý kiến về 2 dự thảo báo cáo, Hội nghị Trung ương 11 sẽ thông qua lần cuối các dự thảo báo cáo để trình Đại hội XIV của Đảng. Với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng các báo cáo tổng kết phục vụ Đại hội XIV, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu các cấp, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai tổng kết nhằm xây dựng các báo cáo thực sự chất lượng, hiệu quả, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất