Kinh nghiệm qua việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở Hà NộiHà Nội có 5 đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

Giảm từ 584 xuống 579 đơn vị

Đến nay, Hà Nội có 5 đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp, trong đó giảm được 2 đơn vị cấp phường, 3 đơn vị cấp xã. Ngoài việc sáp nhập địa giới hành chính, các đơn vị cũng tiến hành bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng.

Sau khi rà soát tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, TP. Hà Nội không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Ngày 6-9-2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 2210-TB/TU về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP. Hà Nội, thống nhất chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 3 quận, huyện: Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Phú Xuyên.

Căn cứ vào Kế hoạch số 212/KH-UBND về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP. Hà Nội trong giai đoạn 2019-2021 của UBND thành phố. 3 quận, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, quận Hai Bà Trưng và huyện Phúc Thọ tiến hành nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã thành 2 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Phú Xuyên nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã thành 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ; thực hiện đánh giá, phân loại, bổ trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị hành chính cấp xã mới được hình thành, lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận những vị trí công tác tại các đơn vị hành chính cấp xã mới, gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt khác, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Hà Nội” và quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Hiện nay, Đề án số 21-ĐA/TU vẫn đang được Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thực hiện, đồng thời với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập thôn, tổ dân phố và đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố.

TP. Hà Nội đang từng bước bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp tại 10 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp. 60 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP. Hà Nội sẽ được giải quyết theo hướng nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ chế độ (27 người); thực hiện tuyển dụng công chức dôi dư sau sắp xếp không qua thi tuyển (4 người); điều động, bố trí sang đơn vị hành chính cấp xã khác còn thiếu (28 người); tự nguyện xin nghỉ công tác (1 người).

Đối với các chức danh không chuyên trách không tiếp tục được bố trí (bao gồm các chức danh: trưởng ban tổ chức đảng ủy, trưởng ban tuyên giáo đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, quản lý nhà văn hóa, nhân viên đài truyền thanh…), TP. Hà Nội thực hiện chi hỗ trợ một tháng phụ cấp (hoặc mức bồi dưỡng) cho mỗi năm công tác theo chức danh hiện giữ.

Phương án bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách mềm dẻo để các địa phương tự lựa chọn, áp dụng linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm tất cả các chức danh đều được bố trí theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác, không tiếp tục bố trí được các xã, phường, thị trấn tổ chức gặp mặt, tôn vinh ở cơ quan xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố.

Phương án sắp tới

Việc sắp xếp đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phải thực hiện quy trình qua nhiều bước theo quy định pháp luật nhưng cũng cần thực hiện khẩn trương, để kịp thời ổn định tổ chức nhằm chuẩn bị công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động dôi dư và cần thời gian để sắp xếp, bố trí hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với số cán bộ này. Bởi vậy, trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội chú trọng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tăng cường quán triệt, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo quy định; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức chính quyền đô thị. Nghiên cứu, thực hiện giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gắn với nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động để thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ba là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiên quyết cắt giảm số lượng, hoàn thiện tổ chức bên trong của các quận, huyện, thị, sở, ban, ngành thành phố nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; sớm nghiên cứu, xây dựng phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức các xã dôi dư sau khi thực hiện việc sáp nhập, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bốn là, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của chính quyền địa phương, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp.

Năm là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp huyện, cấp xã; bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục làm việc ở các đơn vị hành chính mới, sau sắp xếp; tổ chức quy định khung số lượng cán bộ, công chức cấp xã rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, bảo đảm giảm biên chế; thống nhất việc khoán kinh phí phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất