Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ở Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn


Các đại biểu cắt băng khai trương VietinBank Chi nhánh Chợ Lớn (tháng 10-2016). Ảnh: TL

Từ 3 đảng viên ban đầu, đến nay Chi bộ VietinBank Chợ Lớn đã kết nạp thêm 2 đảng viên mới. Mặc dù là chi nhánh mới được thành lập, còn nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất hạ tầng đến nhân sự, nhưng thực hiện lời dạy của Bác “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, Chi bộ VietinBank Chợ Lớn đã phát huy vai trò lãnh đạo, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Nhờ vậy, liên tiếp 2 năm 2017, 2018, VietinBank Chi nhánh Chợ Lớn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, Chi nhánh vinh dự nhận Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác huy động vốn; tốc độ tăng trưởng dư nợ và huy động vốn đứng đầu khu vực TP. Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2019.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Chi bộ mới chỉ bảo đảm chỉ tiêu phát triển về số lượng đảng viên, còn chất lượng đảng viên vẫn chưa đạt được như mong muốn. Làm thế nào để xây dựng Chi bộ VietinBank Chợ Lớn trở thành tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là mong muốn lớn nhất của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Do vậy, trên cơ sở phân tích sâu sắc đặc điểm, tình hình của Chi bộ, chỉ rõ những tiềm năng, thế mạnh và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của Chi bộ, tập thể cấp ủy và các đảng viên trong Chi bộ đã trao đổi thảo luận và thống nhất quan điểm: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc quyết tâm xây dựng Chi bộ VietinBank Chợ Lớn trong sạch, vững mạnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng. Theo Người, xây dựng Đảng là nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng với vai trò "một Đảng cầm quyền" và "là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", "một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc". Người cho rằng, muốn xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cần phải xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ở mỗi phương diện trong công tác xây dựng Đảng, Người lại có những quan điểm riêng. Vận dụng tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ VietinBank Chợ Lớn đã xác định, muốn quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cần tập trung xây dựng cả 3 phương diện cơ bản trên.

Trước hết, cần hiểu rõ và làm tốt công tác tuyên truyền về Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị. Một mặt, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết và tổ chức học tập quán triệt nghị quyết, mặt khác nâng cao trình độ lý luận chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế, phải biết vận dụng nó vào thực tiễn đời sống xã hội, thực sự trở thành "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động thực tiễn của Đảng. Người thường xuyên nhấn mạnh , xây dựng cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược là sự cụ thể hoá Chủ nghĩa Mác - Lênin vào những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. Vận dụng tư tưởng cốt lõi này của Người trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, Chi bộ VietinBank Chợ Lớn luôn tích cực đôn đốc các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia các buổi quán triệt, các nghị quyết của Đảng, nhất là cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch. Hiện nay, Chi bộ đã cử hầu hết các cán bộ quản lý tại chi nhánh tham gia các lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, Chi bộ cũng xác định cần làm tốt công tác tuyên truyền và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về tư tưởng. Theo Bác, xây dựng Đảng về tư tưởng là làm cho toàn Đảng thống nhất nhận thức và hành động, bảo đảm Đảng luôn là đội tiên phong đủ năng lực lãnh đạo đối với toàn xã hội. Sở dĩ Đảng ta là một đảng chân chính, cách mạng chính là có nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác - Lênin; ở mục tiêu, đường lối của Đảng thực sự vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Bởi vậy, Người chỉ rõ, Đảng phải đặc biệt quan tâm tới công tác rèn luyện đảng viên, không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về Chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao giác ngộ về giai cấp và dân tộc. Mỗi đảng viên luôn mang trong mình tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công. Đồng thời, mỗi đảng viên cần đề phòng và kịp thời khắc phục những lệch lạc, sai lầm tả khuynh và hữu khuynh, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chống giáo điều, bảo thủ và dự báo được xu hướng phát triển của dân tộc, của thời đại. Không những thế, Người cũng khẳng định rằng, xây dựng Đảng về tư tưởng cũng cần chú trọng xây dựng phương pháp tư duy khoa học, cách thức và phương pháp làm việc, chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc. Đồng thời, mỗi đảng viên cần khắc phục những biểu hiện bi quan, dao động, giảm sút ý chí phấn đấu, bảo thủ, trì trệ, chủ quan nóng vội. Đặc biệt, Người chỉ rõ, mỗi đảng viên cần phải tự rèn luyện, trau đồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, tự nêu gương người tốt, việc tốt để hướng dẫn mọi người cùng hành động, cùng noi theo. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học tập văn hoá, khoa học - kỹ thuật, vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn, để có thể đạt hiệu quả cao trong công tác.

Vận dụng tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hằng tháng trong sinh hoạt định kỳ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã xây dựng, mỗi đảng viên trong Chi bộ VietinBank Chợ Lớn kiểm điểm, báo cáo trước chi bộ về kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch cá nhân của mình. Chi bộ tham gia góp ý để đảng viên tiếp tục thực hiện kế hoạch tốt hơn trong các tháng tiếp theo và coi đây là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm. Qua triển khai thực hiện kế hoạch này, Chi bộ còn lựa chọn, nêu gương những người tốt, việc tốt, làm tấm gương sáng cho các đảng viên trong chi bộ noi theo.

Xây dựng Đảng về tổ chức là vấn đề cốt lõi trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bởi,, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức. Đó là sức mạnh của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, từ tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Trong đó, vấn đề con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất tạo nên sức mạnh tổ chức. Bởi có con người, có đảng viên, cán bộ tốt, xứng đáng là "người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" thì sức mạnh của Đảng mới được nhân lên. Do đó, Người luôn căn dặn Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ. Trong đó, phẩm chất đạo đức, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới là nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng Đảng ta thành một Đảng vững mạnh về tổ chức. Xây dựng Đảng về tổ chức cần phải có sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Trong đó, bên cạnh việc quan tâm tới công tác phát triển Đảng, cần luôn quan tâm đến sự phát triển của các tổ chức quần chúng, như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội phụ lão, cho đến các cháu thiếu niên, nhi đồng... Có như vậy, Đảng ta trở thành một tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Vận dụng quan điểm cốt lõi này của Bác vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ VietinBank Chợ Lớn, Chi bộ đã làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn với việc xây dựng các tổ chức đoàn thể. Trong đó 100% cán bộ, đảng viên đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Thực hiện những lời dạy của Bác về xây dựng Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên chi bộ cơ sở Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Chợ Lớn cần tích cực, tự giác, tiền phong, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Chi bộ đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất